Viac slovenskej hudby v rádiách

14.04.2015
Tlačová konferencia za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra kultúry Mareka Maďariča a Martina Ďurindu.Bratislava: Podiel slovenskej hudby vo vysielaní každej súkromnej rozhlasovej stanice na Slovensku by mal od budúceho roka tvoriť minimálne 20% a od roku 2017 minimálne 25% z celkového času hudobnej produkcie za kalendárny mesiac. Takúto minimálnu percentuálnu hranicu navrhuje ministerstvo kultúry v novele zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Vo vysielaní verejnoprávneho rozhlasu by mal podiel slovenskej hudby dosahovať minimálne 35%.

Ministerstvo kultúry sa tak po dvoch rokoch vracia k svojmu zámeru  zákonom stimulovať  vysielanie slovenskej hudby v rádiách a podporiť tak nielen našich autorov a hudobníkov, ale predovšetkým vyjsť v ústrety tým poslucháčom, ktorí si želajú viac slovenskej hudby v slovenských rádiách. 

V roku 2013 po stretnutiach so zástupcami hudobníkov a takisto po rokovaniach s predstaviteľmi slovenských rádií sa ministerstvo kultúry rozhodlo dať priestor dobrovoľným aktivitám rozhlasových vysielateľov, ktorí sa zaviazali vo väčšej miere podporovať slovenskú hudbu. Za toto obdobie však nebol zaznamenaný v rádiách nárast podielu slovenskej hudby. V súkromných rádiách je dnes slovenská hudba vysielaná v priemere na úrovni 10 %, čiže len každá desiata pesnička v éteri je slovenská. Preto sa ministerstvo kultúry rozhodlo pristúpiť k legislatívnemu riešeniu tejto otázky. Nie je to výnimočné riešenie, pretože povinnosť zaraďovať do vysielania domáce diela má vo svojej legislatíve viacero členských štátov EÚ. Aj zákonom určené percento domácej hudby obsahuje legislatíva iných štátov Európskej únie, napríklad v Poľsku je to povinnosť odvysielať najmenej 33% hudobných skladieb, viažucich sa na poľskú kultúru. V Maďarsku musí maďarská hudba tvoriť aspoň 35% rozhlasového vysielania a vo Francúzsku musia tvoriť hudobné diela vyrobené vo  francúzštine minimálne 40% .

Návrh zákona definuje slovenskú hudbu dostatočne široko. Za slovenské hudobné dielo sa považuje nielen dielo s textom v slovenskom jazyku, ale aj to, ktorého najmenej jeden autor alebo interprét je alebo bol štátnym občanom SR, alebo má, či mal trvalý pobyt na území SR. Ak by napriek tomu pre niektoré špecializované rozhlasové stanice bolo vylúčené dosiahnuť požadované percento slovenskej hudby, môže ich Rada pre vysielanie a retransmisiu oslobodiť od tejto povinnosti.

Návrh zákona pamätá aj na podporu vysielania novej slovenskej hudby a určuje, že z času  vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný venovať najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských piesní, to znamená takých, ktoré sú maximálne dva  roky staré.

Dôležitým formálnym aspektom návrhu je aj to, že do podielu slovenskej hudby sa budú započítavať iba hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 do 24.00 h.

Slovenská hudba nemá šancu byť vysielaná nikde inde ako v slovenských rádiách (marginálnu výnimku tvoria české rádiá). Považujeme preto za správne, ak zákon určí, že aspoň štvrtina vysielanej hudby v našich rádiách bude mať slovenského autora alebo interpréta. Takáto kvóta sa nemusí páčiť producentom a vydavateľom zahraničnej hudby, ktorí majú ekonomickú silu na to, aby sa presadzovali v našich rádiách aj na úkor slovenskej hudby a z dlhodobého hľadiska tak menia aj poslucháčske návyky. Tento návrh zákona preto chápeme ako vedomú podporu slovenskej hudby a jej tvorcov a ako službu slovenským poslucháčom.

 

Viac fotografií nájdete na:

http://new.mksr.sk/medialny-servis/fotogaleria-37.html?action=imageGallery&id=103

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky