Vláda schválila nový autorský zákon

15.04.2015
Bratislava: : Vláda dnes na svojom zasadnutí schválila nové znenie autorského zákona, ktorý bol jednou z priorít ministerstva kultúry v tomto volebnom období. Znenie nového autorského zákona predstavuje komplexné prispôsobenie slovenského právneho systému relevantnému právu EÚ a prináša nové koncepty a riešenia.

Hlavnými východiskami nového autorského zákona sú: prispôsobenie zmenám súvisiacim s vývojom informačnej spoločnosti, efektivita pri výkone práv autorov a iných nositeľov práv, vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov, zlepšenie vymožiteľnosti autorských práv, transparentnosť a efektívnosť výkonu kolektívnej správy práv a zohľadnenie aspektov súvisiacich s procesmi digitalizácie chránených obsahov.

Jednou z významných zmien, ktorú nový autorský zákon prináša je doplnenie a rozšírenie katalógu výnimiek a obmedzení, ktoré umožňujú použitie chránených diel bez povinnosti získať súhlas autora a  bez zaplatenia licenčnej odmeny. Sem patrí napr. právo na vyhotovenie rozmnoženiny na súkromnú potrebu, ale aj použitie diel pri školských predstaveniach, v knižniciach či použitie galériami (napr. vystavovanie diel), ako aj osobami so zdravotným postihnutím.

Dôležitou časťou nového autorského zákona je úprava zmluvného práva. Stanovujú sa opatrenia, ktoré posilňujú postavenie autora pri dohadovaní licenčnej odmeny a zavádza sa  inštitút odstúpenia od licenčnej zmluvy pre nevyužívanie licencie. Upravuje sa nový zmluvný podtyp, tzv. rozšírená hromadná licenčná zmluva, ktorá umožňuje jednou licenčnou zmluvou vysporiadať nielen práva k dielam autorov, ktorých zastupuje  organizácia kolektívnej správy, ale aj práva k dielam nezastupovaných autorov (napr. pre potreby použitia tzv. obchodne nedostupných diel, či pre použitie diel vo vysielaní). Zásadnou novinkou v tejto oblasti je aj zavedenie tzv. povinnej dohody o spoločnej správe (one-stop-shop). Tá používateľom diel (napr. reštauračným zariadeniam, hotelom či kaderníctvam a pod.) umožní jednou licenčnou zmluvou vysporiadať práva všetkých nositeľov práv viažucich sa k ich predmetom ochrany, ktorí sú zastupovaní viacerými organizáciami kolektívnej správy, teda používatelia dostanú z jedného miesta jednu zmluvu na všetko a zaplatia jednu faktúru na dohodnuté obdobie. Nový autorský zákon zohľadňuje aj vývoj informačnej a vedomostnej spoločnosti. Upravuje používanie diel v digitálnom prostredí (napr. tzv. e-lending). Zásadnou novinkou je zavedenie právneho režimu „nájmu“ rozmnoženiny diel v digitálnej forme pri službách digitálnych „videopožičovní“ (Video On-demand, resp. audiovizuálne mediálne služby na požiadanie..

V súvislosti s ochranou originálov diel, ktoré sú umiestnené na verejnom priestranstve sa stanovuje nová informačná povinnosť vlastníka diela voči autorovi v prípadoch, ak chce tento originál diela zničiť alebo premiestniť.

Doteraz platný autorský zákon bol schválený v roku 2003. Od tej doby došlo k výraznému posunu v oblasti tvorby, ako aj v oblasti používania diel. Nový autorský zákon zohľadňuje rozvoj digitálneho prostredia, zjednodušuje prístup k chránenému obsahu pri riadnom vysporiadaní práv autorov, posilňuje postavenie autorov v licenčných vzťahoch a zvyšuje transparentnosť a efektívnosť výkonu kolektívnej správy práv a prináša účinnejšiu kontrolu organizácií kolektívnej správy priamo zastupovanými nositeľmi práv, ako aj používateľmi. V súvislosti kolektívnou správou práv sa transponuje nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky