Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016

27.11.2017
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže  Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016Ministerstvo kultúry spolu s partnermi Slovenským plynárenským priemyslom, a.s. (SPP) a Nadáciou SPP dnes na slávnostnom podujatí vo Dvorane MK SR vyhlásilo výsledky 12. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016.

 

„Je pre mňa veľkým potešením, že Európsky rok kultúrneho dedičstva otvárame práve pri príležitosti udeľovania cien Kultúrna pamiatka roka. Cieľom súťaže je oceniť komplexnú, profesionálnu a výnimočne kvalitnú prípravu a realizáciu obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok, ktoré sú podstatnou časťou kultúrneho dedičstva nielen Slovenska, ale aj Európy. Je to naše spoločné dedičstvo, kde sa vďaka kvalitnej obnove a reštaurovaniu stretáva minulosť s budúcnosťou. Cena je výnimočná aj tým, že sa udeľuje vlastníkom objektov národných kultúrnych pamiatok, to znamená tým, ktorí sú za stav pamiatok predovšetkým zodpovední,“ povedal na margo udeľovania cien minister kultúry Marek Maďarič.

Odborná porota navrhla udeliť 4 ceny Fénix za obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok vlastníkom týchto objektov a 4 čestné uznania
odborníkom, z oblasti obnovy a záchrany pamiatkového fondu, za príkladnú spoluprácu na obnove alebo reštaurovaní národných kultúrnych pamiatok.

Odborná porota súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2016 v priebehu mesiacov september a október osobnou obhliadkou in situ vyhodnotila 13 národných kultúrnych pamiatok, prihlásených do súťaže. Odborná porota z nich do ďalšieho hodnotenia nominovala 10 a rozhodla o udelení cien Fénix a čestných uznaní takto:

Cena FÉNIX:

1.         Obci Nitrianska Blatnica za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie kaplnky Rotunda Jurko pri Nitrianskej Blatnici.

2.         Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Roštári za reštaurovanie oltára v evanjelickom kostole v Roštári.

3.         Ústrednému zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie objektu Starej synagógy v Bardejove.

4.         Ing. Miroslavovi Trnkovi za komplexnú stavebnú obnovu a reštaurovanie meštianskeho radového domu na Trojičnom námestí 5 v Trnave.

 

Čestné uznanie:

1.         Mgr. Vladimírovi Majtánovi za osobnú iniciatívu a vysoko odborne podloženú metodickú spoluprácu v náročnom prostredí realizácie komplexnej obnovy a reštaurovania Rosenfeldovho paláca v Žiline.

2.         Akad. sochárovi Pavlovi Čambálovi za osobné nasadenie v náročnom prostredí realizácie komplexnej obnovy a reštaurovania Rosenfeldovho paláca v Žiline.

3.         Akad. arch. Dušanovi Voštenákovi za spracovanie architektonického riešenia komplexnej obnovy Rosenfeldovho paláca v Žiline.

4.         Mestu Nová Baňa za trpezlivosť, úctivý prístup a rešpekt voči kultúrnym a historickým hodnotám v záujme úspešného ukončenia realizácie obnovy a reštaurovania súsošia sv. Trojice v Novej Bani.

Popri hlavnej súťaži vyhlásilo SPP spolu s Nadáciou SPP – dlhodobým partnerom dotačného programu Obnovme si svoj dom aj štvrtý ročník súťaže Najkrajšia obnovená pamiatka.                    O víťazovi rozhodlo hlasovanie širokej verejnosti na facebookovej stránke SPP. Sošku „LIKE“ a titul Najkrajšia obnovená pamiatka roka 2016 získala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bystré za komplexnú obnovu a reštaurovanie sochárskej výzdoby oltára Korunovania Panny Márie z rímskokatolíckeho kostola sv. Urbana v obci Bystré.

Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR, SPP a Nadácia SPP. Jej poslaním je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok  a predstaviteľov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Prihlásené projekty hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov ministerstva kultúry; Pamiatkového úradu SR; SPP; Nadácie SPP; spoločného nominanta Nadácie SPP a SPP; Fakulty architektúry STU; Komory architektov; Komory reštaurátorov a Združenia historických miest a obcí SR. Súčasťou hodnotenia nominovaných pamiatok je aj osobná obhliadka. Partnerom súťaže je Združenie historických miest a obcí SR.

Cenu Kultúrna pamiatka roka symbolizuje bronzová socha bájneho vtáka Fénixa a spolu s ňou dostáva každý víťaz od partnera súťaže Nadácie SPP finančnú odmenu vo výške 8300 eur.

 

FOTOGALÉRIA

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky