Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

08.02.2018
Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadlaMinister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) vyzýva profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predloženie návrhov na: · jedného člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov. Jeden člen sa v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) členstva vzdal. Funkčné obdobie navrhnutého kandidáta sa preto riadi § 6 ods. 3 a 4. Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť; za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

- najmenej päť rokov odbornej praxe v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu.

Funkcia člena rady Fondu na podporu umenia je nezlučiteľná s funkciou:

  - prezidenta Slovenskej republiky,

  - poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

  - člena vlády Slovenskej republiky,

  - štátneho tajomníka,

  - vedúceho služobného úradu ministerstva,

  - predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

  - predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

  - predsedu samosprávneho kraja,

  - primátora a starostu,

  - prokurátora,

  - sudcu,

  - člena poradného orgánu vlády Slovenskej republiky v oblasti kultúry, ak je taký orgán

zriadený,

- člena orgánov umeleckých fondov,

- člena orgánov Audiovizuálneho fondu

- člena dozornej komisieFondu na podporu umenia, člena odbornej komisieFondu na podporu umenia a funkciou riaditeľaFondu na podporu umenia.

 

Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.

Podľa § 5 ods. 8 je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 písm. a) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia. V zmysle § 19 ods. 4 písm. b) zákona člen rady ani jemu blízka osoba nemôže byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou.

 

K návrhu na vymenovanie člena rady Fondu na podporu umenia je potrebné priložiť jeho:

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- štruktúrovaný životopis,

- doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,

- písomný súhlas s navrhnutím za člena rady

- a čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.

 

Návrh na člena rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady Fondu na podporu umenia“ do 15. marca 2018. Rozhodujúcim je dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať

 

Čestné vyhlásenie kandidáta na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla (pdf, 125 kB)

 

Referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky