Podpora múzejníctva na Slovensku

13.03.2019 MK SR
Podpora múzejníctva na SlovenskuZástupcovia Zväzu múzeí na Slovensku (ZMS) sa stretli s ministerkou kultúry, aby prerokovali možnosti podpory slovenského múzejníctva. Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom svojej Sekcie kultúrneho dedičstva urobí rázny krok vpred, aby zlepšilo dlhodobo nepriaznivé podmienky v legislatíve, aj v samotnej praxi fungovania múzeí a galérií na Slovensku.

 

Ministerka Ľubica Laššáková v utorok 12. marca rokovala s predstaviteľmi Zväzu múzeí na Slovensku o problémoch, ktoré prirodzene vznikajú zmenami v spoločnosti a ostro zasahujú do prevádzky  a existencie týchto záujmovo-vzdelávacích inštitúcií. Predsedníčka ZMS Iveta Kaczarová otvorila stretnutie slovami, že stav múzeí na Slovensku je kritický, a preto dúfa, že sa nájde podpora zo strany Ministerstva kultúry SR. I. Kaczarová zároveň dodala: „Dovoľte mi oceniť Vašu podporu prostredníctvom dotácií z Fondu na podporu umenia a tiež otvorenej možnosti zápisu prvkov do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sa postupne oživujú v regiónoch naprieč celým Slovenskom a odhaľujeme tak dávno zabudnuté kultúrne vzácnosti."                                                                             

Zúčastnení sa zhodli na spoločnom stanovisku, že existujúci Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty by si zaslúžil komplexnú revíziu. Generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Radoslav Ragač hovoril o vytvorení dočasných pracovných skupín na Ministerstve kultúry, ktoré sa zaoberajú nie len otázkami zmien v zákone o múzeách, ale aj o navrhovaných zmenách v zákone upravujúcom archeologické nálezy, zákone o strelných zbraniach a tiež vzniknuté problémy plynúce z dohovoru CITES s umiestnením preparátov chránených zvierat v múzeách a galériách. „Múzejníci nemajú do dnešného dňa poradný orgán MK SR, preto by sme chceli takýto inštitút zriadiť čo najskôr", dodal R. Ragač. Ministerka Ľ. Laššáková spresnila, že vytvorenie takejto múzejnej a galerijnej rady ako poradného orgánu MK SR prispeje k tvorbe nového znenia zákona o múzeách, ktorý bude na svete ešte v tomto volebnom období. „Máme ambíciu pripraviť taký zákon, ktorý má šancu prežiť najbližšiu dekádu rokov," doplnil ministerku R. Ragač.    

Ďalšou diskutovanou témou bola potreba zriadenia akéhosi metodického centra, ktoré by slúžilo na vzdelávanie pracovníkov múzeí. Predsedníčka ZMS uviedla za dobrý príklad susednú Českú republiku, kde takéto metodické centrá fungujú a slovenskí múzejníci by mohli ísť podľa českého vzoru.                                                                                                                                                      

 

 << späť
Linky