Ministerstvo kultúry pripravuje vládny materiál k ďalšiemu postupu rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie

12.04.2019 MK SR
Ministerstvo kultúry pripravuje vládny materiál k ďalšiemu postupu rekonštrukcie Slovenskej národnej galérieMinisterstvo kultúry finalizuje východiská pre vládny materiál potrebný k ďalšej realizácií projektu rekonštrukcie, dostavby a modernizácie areálu Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave. Kompletný materiál bude predložený na rokovanie vlády do konca júna 2019.

 

Ukončenie projektu, ktorý sa od roku 2005 tiahne naprieč pôsobením piatich ministrov kultúry a šiestich vlád, bolo pôvodne stanovené na polovicu roka 2019. Termín zohľadňoval aj prerušenie prác, ku ktorému sa pristúpilo v roku 2016. Od začiatku celej investičnej akcie bolo doposiaľ preinvestovaných len 16 mil. eur z celkovej sumy 48 mil. eur.

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa po nástupe do funkcie v roku 2018 podrobne oboznámila so situáciou v SNG. Vzhľadom na nereálnosť splnenia termínu a skutočný stav rozpracovanosti projektu, následne rozhodla o zriadení pracovnej skupiny s cieľom analyzovať vzniknutú situáciu a hľadať spôsob, ako úspešne dokončiť projekt v čo najkratšom čase.

Pracovná skupina navrhla vykonať audit, ktorý bol ukončený. Zároveň odporučila stanoviť znalca, aby bolo možné objektívne vyčísliť sumu potrebnú na dofinancovanie rekonštrukcie SNG a stanoviť záväzný termín jej dokončenia. Ministerstvo kultúry si v tejto súvislosti nechalo vypracovať znalecký posudok zo strany Technickej univerzity v Košiciach. Výsledky znaleckého posudku budú dôležitým východiskom prípravy vládneho materiálu.

V rámci uvedeného postupu sa v týchto dňoch spracovávajú a vyhodnocujú zistenia interného auditu, ktorý mal za cieľ preveriť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov a riadenia projektu, vrátane správnosti fungovania kontrolných systémov od začiatku projektu v roku 2005.

V nadväznosti na zistené skutočnosti a v záujme právnej istoty pre ďalší postup realizácie projektu,  Ministerstvo kultúry SR požiadalo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o poskytnutie súčinnosti. ÚVO by mal posúdiť ďalšie plánované úkony, ktoré budú viesť k dokončeniu projektu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

 << späť
Linky