Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátnej filharmónie Košice

06.05.2019 MK SR
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátnej filharmónie KošiceMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátnej filharmónie Košice.

 

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

 

vyhlasuje

 

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 103/2014 o divadelnej činnosti a o hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie

na obsadenie funkcie

riaditeľ Štátnej filharmónie Košice,

príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Štátna filharmónia Košice, Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie požadované predpoklady:

           -          bezúhonnosť,

-          spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu.

Iné kritériá a požiadavky:

-          odborná a riadiaca prax najmenej dva roky (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),

-          všeobecný prehľad z oblasti kultúry a hudobného umenia,

-          aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka: anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk; znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,

-          znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry a umenia (hudba) a činnosti príspevkovej organizácie, správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z.orozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 103/2014 o divadelnej činnosti a o hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

-          znalosť vnútorných predpisov Štátnej filharmónie Košice zverejnených na webovom sídle organizácie www.sfk.sk,

-          predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja Štátnej filharmónie Košice v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4,

-          skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, hudobnými a umeleckými inštitúciami sú výhodou,

-          znalosť práce s PC,

-          riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

 

Požadované doklady a prílohy: *

-          žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),

-          overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),

-          kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,

-          písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          písomný materiál Koncepcia riadenia a rozvoja Štátnej filharmónie Košice v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4,

-          osobné údaje uchádzača budú spracované v súlade s prevádzkovateľom – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava – v súlade s článkom 6 ods. 1, písm. b)  Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.

 

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – Štátna filharmónia Košice – neotvárať“ do piatka 24. mája 2019. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR (podateľňa  je otvorená v pracovných dňoch v čase 8.00 – 12.00 h a 12.30 – 15.00 h).

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, tel. č. 02/20482 212, e-mail: andrea.legatova@culture.gov.sk.

 << späť
Linky