Slovensko v Bruseli podporilo boj proti dezinformáciám a obnovu dôvery v médiá

23.05.2019 MK SR
Slovensko v Bruseli podporilo boj proti dezinformáciám a obnovu dôvery v médiáV Bruseli sa dnes uskutočnilo stretnutie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport venované oblastiam kultúry a audiovízii. Ťažiskovou témou zasadnutia bola diskusia o negatívnom vplyve dezinformácií na verejnú mienku a o obnove dôvery Európanov v médiá. Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó.

 

 

V krajinách EÚ intenzívne rezonuje problematika kvalitnej žurnalistiky, mediálnej plurality a mediálnej gramotnosti a s tým súvisiace otázky transparentnosti a zodpovednosti. V prvý deň volieb do Európskeho parlamentu bola preto hlavným bodom zasadnutia európskych ministrov kultúry diskusia na tému dezinformácií v mediálnom priestore.

Ministri sa zhodli na naliehavosti riešenia tejto témy, pričom za kľúčové pokladali strategickú spoluprácu a vytvorenie multidisciplinárnych nadnárodných tímov, uplatňovanie kódexu postupov v oblasti boja proti dezinformáciám, výchovu mladej generácie ku kritickému mysleniu, ako aj vytváranie pozitívneho postoja na podporu kvalitnej žurnalistiky. Za mimoriadne účinné označili veľký posun, ktorý priniesla revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a prijatie smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu, ako aj program Kreatívna Európa.

„Zabezpečenie poskytovania nezávislých, pluralitných a kvalitných informácií je jedným z kľúčových predpokladov posilnenia dôvery Európanov v médiá. Naopak, šírenie dezinformácií výrazne negatívne ovplyvňuje viaceré oblasti fungovania členských štátov Európskej únie" poznamenal vo svojom príhovore štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó. Medzi hlavné politické procesy, ktoré môžu byť vo vysokej miere ohrozené vplyvom dezinformácií, zaradil aj voľby do orgánov Európskej únie. Svojich európskych kolegov tiež informoval o príkladoch boja s informáciami  na našej národnej úrovni, pričom akcentoval nevyhnutnosť investovania do vzdelávania mladej generácie v oblasti podporovania ich kritického myslenia

 

Pre riešenie súčasných výziev spojených s dezinformáciou sa štátny tajomník rezortu kultúry vyslovil za zintenzívnenie koordinovaného prístupu členských štátov a európskych inštitúcií. Kľúčová je spolupráca, ktorá musí prekračovať nielen prahy jednotlivých inštitúcií navzájom, ale musí ich spájať aj s aktivitami akademickej obce a tretieho sektoru. Rovnako nie je možné vynechať zo spolupráce médiá a platformy, ktoré tvoria kľúčovú úlohu v životoch občanov EÚ" uviedol. Potrebné posilnenie európskej audiovizuálnej politiky je podľa neho možné iba pri dodržiavaní dostatočnej transparentnosti na úrovni platforiem, inštitúcií a samotných užívateľov.

 

Na zasadnutí boli prijaté aj Závery Rady o mladých tvorivých generáciách. Dokument vyzýva členské štáty na zvýšenie investícií do mládežníckeho kreatívneho kapitálu, ktorý prispieva k lepšiemu uplatneniu mladých ľudí na trhu práce a má celkový pozitívny vplyv na medzikultúrny dialóg a kultúrnu rozmanitosť Európy. Rada zároveň odporúča členským štátom, aby pri zvyšovaní záujmu mladých ľudí o kultúru využívali viac potenciál digitálnych technológií.

Ministri kultúry schválili aj Závery Rady o zlepšení cezhraničného šírenia európskych audiovizuálnych diel s dôrazom na koprodukcie. Dokument poukazuje na dôležitosť efektívneho prepojenia využívania digitálnych online technológií a šírenia audiovizuálneho obsahu, vďaka čomu sa môžu prekonať geografické a jazykové hranice a podporiť spoločné európske hodnoty. Dokument zároveň zdôrazňuje potrebu kontinuálneho prístupu k politikám zameraným na zlepšenie cezhraničného obehu audiovizuálnych diel.

 

 << späť
Linky