29. stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny

10.06.2019 MK SR
29. stretnutie ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny  V dňoch 10. – 11. júna 2019 sa vo Vígľaši koná 29. stretnutie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny zodpovedných za oblasť kultúry. Stretnutie bude dôležitým medzníkom spolupráce krajín V4 v oblastiach kultúrneho dedičstva, scénického umenia audiovizuálnej tvorby, ako aj v sfére podpory dizajnérov, knižnično-informačných odborníkov a študentov hudobných inštitúcií. Vďaka slovenskému predsedníctvu je ťažiskovou témou rokovania aj oblasť podpory tradičnej ľudovej kultúry.

 

 

V rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine sa v dňoch 10. – 11. júna 2019 na zámku Vígľaš koná 29. stretnutie ministrov kultúry krajín V4. Ministri spolu s riaditeľom Medzinárodného vyšehradského fondu na stretnutí podpíšu nový Štatút Medzinárodnej vyšehradskej ceny, ktorá sa udeľuje za podporu a rozvoj spolupráce krajín V4 v kultúrnej oblasti a schvália aj jej nominanta za rok 2018. Štatút Medzinárodnej vyšehradskej ceny v pondelok večer podpíše minister kultúry Českej republiky Antonín Staněk, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky Magdalena Gawin, štátny tajomník zodpovedný za kultúru na Ministerstve ľudských zdrojov Maďarska Péter Fekete, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a riaditeľ Medzinárodného vyšehradského fondu Andor F. Dávid.

Diskusia ministrov sa zameria na tému Folklór – nové formy podpory tradičnej ľudovej kultúry, počas ktorej sa ministri zamerajú na hľadanie najefektívnejších nástrojov na ochranu, zachovanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v celospoločenskom kontexte. Rokovanie ministrov tak vytvorí priestor na výmenu doterajších skúsenosti v oblasti nových foriem podpory folklóru a folklorizmu v krajinách V4.

Ministri zároveň zhodnotia pokrok v oblastiach kultúrneho dedičstva, umenia či audiovízie, ktorý bol počas slovenského predsedníctva dosiahnutý v spoločných projektoch, programoch a v pracovných skupinách. Budú pritom vychádzať z podkladovej správy, ktorú pripravia ministerskí odborní poradcovia a experti krajín V4 v oblasti kultúry na svojom zasadnutí 10. júna 2019. 

Závery rokovania expertov a ministrov kultúry budú zhrnuté v spoločnom komuniké a na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční 11. júna o 11:30  hod. na zámku Vígľaš. 

 

 << späť
Linky