Zasadnutie Rady vlády SR pre kultúru

28.06.2019 MK SR
Zasadnutie Rady vlády SR pre kultúru Na Ministerstve kultúry SR dnes zasadala Rada vlády SR pre kultúru. Hlavným výstupom stretnutia je pripravovaný návrh Zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností, ktorý je revidovaný po sedemdesiatich rokoch.

 

 

Potreba zmeny zákona o podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností vyplynula zo zastaranosti zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov, ktorý vznikol v diametrálne odlišnej politickej situácii a nereflektuje súčasné spoločenské pomery. Ministerstvo kultúry SR v tejto súvislosti zriadilo Expertnú komisiu na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností zloženej zo zástupcov štátu a cirkví, ktorá dospela k záveru, že optimálnym riešením je ponechanie štátno-dotačného systému financovania cirkví, avšak v modifikovanej podobe.

Navrhovaný systém financovania cirkví bude pri výške dotácie zohľadňovať počet veriacich jednotlivých cirkví a klásť väčší dôraz na samostatné a nezávislé hospodárenie cirkví. Podpora štátu bude zároveň vnímaná iba ako jeden zo zdrojov podpory a financovania činností cirkví, čím sa docieli vyššia miera nezávislého postavenia a pôsobenia cirkví v Slovenskej republike. Návrh zákona súčasne štátu ponecháva právo vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkami podľa osobitných predpisov.

Prijatie nového zákona celkovo zabezpečí kontinuitu úrovne vzťahov štátu s cirkvami a jasné a transparentné pravidlá podpory ich činnosti so zachovaním vzájomnej solidarity s menšími cirkvami. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020.

Rada vlády SR pre kultúru súčasne vzala na vedomie informáciu o aktuálnych výstupoch dočasnej pracovnej skupiny v procese komplexného riešenia problematiky celoštátneho systému postupových prehliadok a súťaží záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v rezorte kultúry. Pracovná skupina hľadá z poverenia rezortu kultúry najefektívnejšie riešenia na zefektívnenie a zlepšenie kvality systému postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v rámci SR. V tejto súvislosti dospela k záveru, že najvhodnejším spôsobom financovania postupových súťaží je priama alokácie finančných prostriedkov do rozpočtu vyhlasovateľov a odborných garantov súťaží – Národného osvetového centra a Slovenskej ústrednej hvezdárne, ktoré by na základe zmlúv o spolupráci poskytovali finančný príspevok realizátorom regionálnych, krajských a celoštátnych kôl.  Zefektívnenie celého systému si bude zrejme vyžadovať aj novelizáciu zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti.

 << späť
Linky