Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho komorného orchestra Žilina

15.10.2019
MK SRMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Štátneho komorného orchestra Žilina.

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

 

vyhlasuje

 

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie

na obsadenie funkcie

riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina,

príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Štátny komorný orchester Žilina, Dom umenia Fatra, Dolný val  47, 011 28  Žilina.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Ďalšie požadované predpoklady:

-          bezúhonnosť,

-          spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu.

 

Iné kritériá a požiadavky:

-          odborná a riadiaca prax najmenej dva roky (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),

-          všeobecný prehľad z oblasti kultúry a hudobného umenia,

-          aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka: anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk; znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,

-          znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry a umenia (hudba) a činnosti príspevkovej organizácie, správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z.orozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

-          znalosť vnútorných predpisov Štátneho komorného orchestra Žilina zverejnených na webovom sídle organizácie www.skozilina.sk,

-          predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho komorného orchestra Žilina  do roku 2025 v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4,

-          skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, hudobnými a umeleckými inštitúciami sú výhodou,

-          znalosť práce s PC,

-          riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

 

Požadované doklady a prílohy: *

-          žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          profesijný štruktúrovaný životopis,

-          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),

-          overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),

-          kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,

-          písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          písomný materiál Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho komorného orchestra Žilina do roku 2025 v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4,

-          osobné údaje uchádzača budú spracované v súlade s prevádzkovateľom – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava – v súlade s článkom 6 ods. 1, písm. b)  Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.

 

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – Štátny komorný orchester Žilina – neotvárať“ do piatka 8. novembra 2019. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR (podateľňa  je otvorená v pracovných dňoch v čase 8.00 – 12.00 h a 12.30 – 15.00 h).

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, tel. č. 02/20482 212, e-mail: andrea.legatova@culture.gov.sk.

 << späť
Linky