Po sedemdesiatich rokoch vstúpi do platnosti nový cirkevný zákon

16.10.2019
Po sedemdesiatich rokoch vstúpi do platnosti nový cirkevný zákonNávrh zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry SR schválila Národná rada SR. Revízia zastaraného zákona prichádza po sedemdesiatich rokoch a cirkvi tak budú financované inak, ako tomu bolo doteraz. Nový zákon nadobudne účinnosť od 1. januára 2020.

 

Iniciatíva ministerky kultúry Ľubice Laššákovej pri predkladaní nového návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností vychádzala z Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom vláda deklaruje význam spoločenského postavenia cirkví a náboženských spoločností a podporuje ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu. „Predkladaný návrh zákona je výsledkom spolupráce medzi ministerstvom a poverenými zástupcami cirkví. Vychádza zo záverov Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností, ktoré ukázali, že optimálnym riešením je ponechanie systému priamej podpory cirkví zo štátneho rozpočtu, avšak v aktualizovanej podobe založenej na zásadách spravodlivosti, transparentnosti, solidarity a nezávislosti cirkví pri rešpektovaní ekonomických možností štátu,“ uviedla ministerka.

 

Potreba zmeny zákona o podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností vyplynula zo zastaranosti zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov, ktorý vznikol v diametrálne odlišnej politickej a spoločenskej situácii. Jeho pôvodným účelom bolo dostať cirkvi do úplnej politickej a hospodárskej závislosti od štátu. V ponovembrovom období bol síce viackrát novelizovaný, ale napriek tomu obsahuje záväzky štátu, ktoré si cirkvi neuplatňujú a mohli by podstatne zvyšovať výdavky štátu. Po novom každá registrovaná cirkev dostane výšku príspevku na úrovni roka 2019 a tento sa každoročne zvýši o sumu zohľadňujúcu rast inflácie a mieru valorizácie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Cirkvi môžu použiť príspevok štátu na financovanie výdavkov súvisiacich s bohoslužobnou, výchovnou, sociálnou a kultúrnou činnosťou cirkvi vrátane mzdových a prevádzkových nákladov. Jednou z hlavných zmien tak bude, že štát už nebude prispievať na platy duchovných podľa doterajších tabuliek, ale registrovaným cirkvám poskytne celkový balík peňazí podľa počtu veriacich. Väčší dôraz sa bude klásť na samostatné a nezávislé hospodárenie cirkví. Podpora štátu bude zároveň vnímaná iba ako jeden zo zdrojov podpory a financovania činností cirkví, čím sa docieli vyššia miera nezávislého postavenia a pôsobenia cirkví v Slovenskej republike. Návrh zákona súčasne štátu ponecháva právo vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkami a určuje cirkvám povinnosť predkladať každoročne správu o hospodárení s príspevkom štátu, ktorú ministerstvo kultúry bude zverejňovať na svojich internetových stránkach. Schválenie nového návrhu zákona zabezpečilo kontinuitu úrovne vzťahov štátu s cirkvami a jasné, transparentné pravidlá podpory ich činnosti so zachovaním vzájomnej solidarity s menšími cirkvami. 

 

Princíp priamej podpory cirkví zo štátneho rozpočtu možno zdôvodniť jeho historickou tradíciou siahajúcou do konca 18. storočia, mierou religiozity, aktivitami cirkví v oblasti výchovy, vzdelávania, sociálnej práce, kultúry a starostlivosti o národné kultúrne pamiatky, ako aj historickým podielom cirkví na udržaní a rozvíjaní národnej identity a sociálneho zmieru.

 << späť
Linky