Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady Slovenského filmového ústavu

20.05.2020
Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady  Slovenského filmového ústavuMinisterstvo kultúry SR týmto zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na dvoch členov rady Slovenského filmového ústavu.

V zmysle § 25 ods. 3  zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audiovízii“) rada má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry SR (ďalej len „minister“) tak, aby v rade boli zastúpení:

a )  dvaja štátni zamestnanci Ministerstva kultúry SR ,

b)   jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie,

c)   jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva

           d)   jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.

V zmysle § 25 ods. 4  zákona o audiovízii minister vymenúva členov rady podľa odseku 3 písm. a) bez návrhu. Členov rady podľa odseku 3 písm. b) až d) vymenúva minister na návrh

a)   vecne príslušnej sekcie Ministerstva kultúry SR,

b)   Slovenského filmového ústavu alebo

c)   profesijnej, vzdelávacej, vedeckej alebo výskumnej organizácie pôsobiacej v oblasti audiovízie.

Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledovné požiadavky:

            *   vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,

            *   najmenej 5 rokov odbornejpraxe v požadovanej oblasti,

            *   bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

            *   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Návrh kandidáta za člena rady Slovenského filmového ústavu musí obsahovať nasledujúce prílohy:

a)   doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní kandidáta,

b)   štruktúrovaný životopis vrátane prehľadu doterajšej odbornej praxe kandidáta v príslušnej oblasti,

c)   údaje o kandidátovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (t.j. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov),

d)   čestné vyhlásenie kandidáta o jeho spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

e)   podpísaný súhlas kandidáta s jeho navrhnutím za člena rady.

Návrh kandidáta za člena rady za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie aleboza oblasť vedeckej a výskumnej činnosti spolu s  uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava  alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke  označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady SFÚ“ do 1. júna 2020. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry SR nebude prihliadať.

 << späť
Linky