Povinná elektronická komunikácia so štátom platí od 1. septembra aj pre cirkvi

24.08.2020
zdroj: MIRRI SROkruh organizácií z radov nepodnikateľského sektora, ktorým štát už zriadil a aktivoval elektronické schránky na doručovanie úradných rozhodnutí, sa od 1. septembra, okrem iných subjektov, rozšíri aj o rehole, komunity, náboženské a cirkevné spoločenstvá. Celkovo ide o 2 730 právnických osôb.

Štát rozdelil zriadenie a povinnú aktiváciu elektronických schránok na doručovanie úradných rozhodnutí pre cirkvi, náboženské spoločnosti a ich organizácie na dve etapy. „Cirkvi a náboženské spoločnosti majú elektronické schránky zriadené a aktivované od 1. augusta. Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb, ktoré odvodzujú právnu subjektivitu od právnej subjektivity cirkví a náboženských spoločností bola odložená o jeden mesiac, teda z 1. augusta na 1. septembra, z dôvodu potreby doplniť evidenciu základnými identifikačnými údajmi,“ vysvetľuje Peter Kucer, generálny riaditeľ ITVS sekcie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

„Teší nás, že viac ako polovica týchto organizácií požiadala o zriadenie elektronickej schránky sama, teda nečakala na povinné zriadenie a aktiváciu. Ide o 1 645 právnických osôb z radov reholí, komunít a spoločenstiev,“ dopĺňa Kucer.

Povinná aktivácia elektronickej schránky v praxi znamená, že štát elektronické schránky aktivuje automaticky bez toho, aby do schránky vstúpil štatutár organizácie.

„Do takto aktivovaných e-schránok už budú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia. Štatutári alebo nimi poverené osoby nebudú chodiť so žltým lístkom na poštu, ale rozhodnutia im štát doručí do úradných e-schránok zriadených na slovensko.sk. Rovnako platí, že tieto organizácie nebudú musieť úradné podania vybavovať na pošte, ale prostredníctvom svojej elektronickej schránky,“ spresňuje Kucer.

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo do schránky nechce pristupovať, môže na prácu s elektronickou schránku splnomocniť inú osobu, teda udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou. Na prácu so schránkou môže splnomocniť štatutár organizácie, pričom určí rozsah oprávnenia. Je dôležité, aby štatutár tejto osobe dôveroval. „Splnomocnenie na žiadosť zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Žiadosť treba poslať listinne na adresu NASES spolu s úradne overeným podpisom,“ vysvetľuje Peter Kucer.

K 1. septembru 2020 budú okrem e-schránok reholí, komunít a náboženských spoločenstiev zriadené a aktivované elektronické schránky aj pre pozemkové spoločenstvá, fondy, komory a európske zoskupenia územnej spolupráce. Elektronické schránky na doručovanie úradných rozhodnutí jednotlivých organizácií mimovládneho neziskového sektora sa aktivujú postupne podľa zverejneného indikatívneho harmonogramu: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_indikativny-harmonogram-spusta.

Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk a na slovensko.sk. 

 << späť
Linky