"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Výzva na predkladanie návrhov na člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla

01.02.2017
MK SR LogoMinister kultúry Slovenskej republiky vyzýva profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predloženie návrhov na vymenovanie kandidáta na jedného člena rady Fondu na podporu umenia za oblasť divadla.

 

K návrhu osoby na člena rady fondu na podporu umenia je potrebné priložiť

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,

  - doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

  - štruktúrovaný životopis,

  - doklad preukazujúci splnenie podmienky odbornej praxe,

  - písomný súhlas s navrhnutím za člena rady

  - a čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou tejto výzvy.

 

Návrh na člena rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Nám. SNP 33

813 31 Bratislava

Obálka musí byť označená heslom „Návrh kandidáta na člena rady Fondu na podporu umenia.“

 

Termín prijímania návrhov je do 6. marca 2017. (Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.)

Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

 

Kompletné znenie výzvy na stiahnutie (pdf, 37 kB)

Čestné vyhlásenie člena rady FPU (pdf, 23 kB)

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky