"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Minister kultúry vymenoval členov rady Fondu na podporu umenia

27.03.2017
Minister kultúry vymenoval členov rady Fondu na podporu umeniaMinister kultúry Marek Maďarič dnes vymenoval členov rady Fondu na podporu umenia. Po uplynutí funkčného obdobia sa staronovými členkami rady stali Silvia Stasselová a Zuzana Komárová, ktoré boli priamo vymenované ministrom kultúry a Zora Jaurová, ktorá bola vymenovaná na základe opätovného návrhu profesijných združení aktívnych v oblasti umenia.

Rada je štatutárnym orgánom Fondu na podporu umenia. Riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Má 9 členov, z ktorých štyroch menuje a odvoláva minister kultúry bez návrhu a piatich na základe návrhu profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu. Každú oblasť umenia (hudobnú tvorbu, divadlo, literatúru, výtvarné umenie a nehmotné kultúrne dedičstvo) zastupuje jeden takto vymenovaný člen.  Funkčné obdobie člena rady je 6 rokov, pričom každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov.

Členmi rady Fondu na podporu umenia sú: Zora Jaurová, Zuzana Komárová, Silvia Stasselová, Irina Čierniková, Anna Miklovičová, Zora Rusinová, Alexander Halvoník, Alžbeta Lukáčová a Peter Michalovič, ktorý je jej predsedom.

Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy.  Finančné prostriedky poskytuje najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

V roku 2016 celkovo prijal 4899 žiadostí, z toho 280 žiadostí o štipendium. Na základe odporúčania odborných komisií podporil spolu 2910 žiadostí v sume  14 330 390 EUR. V roku 2017 Fond doteraz podporil 840 žiadostí v sume 6 405 840 EUR. Aktuálne si žiadatelia môžu podávať žiadosti o podporu v dvoch výzvach, pričom posledná bude uzavretá 13.4.2017.

Viac informácií: www.fpu.sk

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky