Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Audiovízia

[tlačiť]

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ministerstvo) v zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2008, vedie verejne prístupnú evidenciu slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel a evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii


Evidencia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel

Zoznamy slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel sú verejne prístupnými evidenciami.

Zoznam slovenských audiovizuálnych diel obsahuje evidenčné číslo slovenského audiovizuálneho diela pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom audiovizuálnom diele podľa žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela a deň zápisu do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel.

Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje evidenčné číslo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom zvukovom zázname umeleckého výkonu podľa žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a deň zápisu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov.

Zoznam slovenských multimediálnych diel obsahuje evidenčné číslo slovenského multimediálneho diela pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom multimediálnom diele podľa žiadosti o zápis slovenského multimediálneho diela a deň zápisu do zoznamu slovenských multimediálnych diel.

Zápis do zoznamu

Ministerstvo vykonáva zápis do zoznamu na základe žiadosti o zápis podanej výrobcom slovenského audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela.

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela požiada o zápis do zoznamu najneskôr 30 dní pred začatím ich verejného šírenia.

Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis, ktorá obsahuje všetky náležitosti. Ak žiadosť o zápis neobsahuje všetky náležitosti, ministerstvo vyzve výrobcu na ich doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Ak výrobca žiadosť o zápis v určenej lehote nedoplní, ministerstvo slovenské audiovizuálne dielo, zvukový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo do zoznamu nezapíše a evidenčné číslo nepridelí; o tejto skutočnosti ministerstvo písomne výrobcu poučí.

K žiadosti o zápis do zoznamu je v zmysle zákona potrebné priložiť kolok v hodnote 3 EUR (100,-Sk). Od poplatku je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.

Evidenčné číslo pridelené ministerstvom je povinným údajom a výrobcovia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel sú povinní na viditeľnom mieste obalu diel alebo záznamov (pri audiovizuálnom diele aj na distribučnom liste) evidenčné číslo uviesť.

Ak na obale slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo slovenského multimediálneho diela nie je uvedené evidenčné číslo pridelené ministerstvom, t.j. jeden z povinných údajov, Slovenská obchodná inšpekcia uloží povinnej osobe pokutu od 33,19 EUR (1 000 Sk) do 663,87 EUR (20 000 Sk).

Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii

Zoznam osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie na území Slovenskej republiky je verejne prístupná evidencia

 1. výrobcov slovenských audiovizuálnych diel,

 2. výrobcov slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov vrátane výrobcov dabingu,

 3. výrobcov slovenských multimediálnych diel,

 4. distributérov audiovizuálnych diel,

 5. distributérov zvukových záznamov umeleckého výkonu,

 6. distributérov multimediálnych diel,

 7. osôb poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel,

 8. prevádzkovateľov mediaték,

 9. prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení bez stáleho kina alebo inej prevádzkarne,

 10. prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení so stálym kinom alebo inou prevádzkarňou,

 11. prevádzkovateľov videopožičovní,

 12. prevádzkovateľov počítačových herní,

 13. register nezávislých producentov

Oznamovacia povinnosť

Osoby podľa ods. 1 až 9 sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť začatie činnosti v oblasti audiovízie najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom táto skutočnosť nastala; to sa vzťahuje aj na ukončenie činnosti v oblasti audiovízie. Oznámenie obsahuje označenie osôb, názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, dátum začatia činnosti v oblasti audiovízie alebo ukončenia tejto činnosti.

Osoby podľa ods. 10 až 12 sú povinné oznámiť obci zriadenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od zriadenia tejto prevádzkarne a zrušenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od zrušenia tejto prevádzkarne.

Oznámenie obsahuje označenie osôb, názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, počet prevádzkarní na území obce, adresu prevádzkarne a dátum jej zriadenia alebo zrušenia.

Osoby s oznamovacou povinnosťou sú povinné oznámiť zmenu v údajoch oznámenia Slovenskému filmovému ústavu alebo príslušnej obci do troch mesiacov od vzniku zmeny.

Oznámenie o činnosti v oblasti audiovízie Slovenskému filmovému ústavu

Oznámenie o činnosti v oblasti audiovízie príslušnej obci

Ak osoba podľa ods. 1 až 9 neoznámi začatie činnosti v oblasti audiovízie, ministerstvo uloží povinnej osobe za porušenie tejto povinnosti pokutu od 33,19 EUR (1 000 Sk) do 165,96 EUR (5 000 Sk).

Ak osoba podľa ods. 10 až 12 neoznámi začatie činnosti v oblasti audiovízie, obec uloží povinnej osobe za porušenie tejto povinnosti pokutu do 165,96 EUR (5 000 Sk).

Register nezávislých producentov

Register nezávislých producentov obsahuje číslo registrácie, deň zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov a deň výmazu z registra nezávislých producentov, názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, kontaktný údaj nezávislého producenta, údaj o televíznej produkcii nezávislého producenta, údaj o celkovej produkcii nezávislého producenta, zoznam vyrobených audiovizuálnych diel vrátane ich objednávateľov alebo distributérov. Registráciu nezávislého producenta vykonáva ministerstvo zápisom do registra nezávislých producentov na základe žiadosti výrobcu audiovizuálneho diela alebo multimediálneho diela o zápis do registra nezávislých producentov; registrácia je dobrovoľná. K žiadosti o zápis výrobca audiovizuálneho diela priloží účtovné a ďalšie doklady alebo zmluvy preukazujúce splnenie podmienky pre registráciu a kolok v hodnote 1,5 EUR (50.- Sk).

Ak ministerstvo žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov vyhovie, vydá nezávislému producentovi osvedčenie o registrácii nezávislého producenta. Osvedčenie o registrácii nezávislého producenta je platné tri roky od zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov.

Registrovaný nezávislý producent je oprávnený používať spolu so svojím názvom, obchodným menom alebo menom a priezviskom aj označenie „nezávislý producent“. 

Formuláre žiadostí o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu a slovenských multimediálnych diel, formuláre oznámenia o činnosti v oblasti audiovízie Slovenskému filmovému ústavu a obci, ako aj formuláre žiadostí o zápis do registra nezávislých producentov sú sprístupnené na stránke „Žiadosti o zápis“.

 

Evidencia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel a evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii spadá pod kompetenciu Sekcie médií, audiovízie a autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Kontakt a info: sma@culture.gov.sk ; tel.: 02/2048 2123

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora