Ku koncu februára 2014 bolo vyčerpaných takmer 92% finančných prostriedkov vyčlenených na 20 investičných projektov EHMK - Košice 2013

17.03.2014
Koniec roku 2013 sa v Košiciach a okolí niesol v znamení záverečných podujatí Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK), kde počas niekoľkých dní mohli Košičania i návštevníci sledovať bohatý kultúrny program prezentovaný v uliciach mesta, ako aj v rôznych kultúrnych inštitúciách.

Významný podiel týchto podujatí a kultúrnych aktivít spojených s EHMK sa uskutočnil v zrekonštruovaných priestoroch 20 investičných projektov podporených v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu 2007-2013 (a to tak zo zdrojov EÚ ako aj ŠR SR). Tie boli spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF - Investícia do vašej budúcnosti) a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške 60 miliónov eur.

Gestorom implementácie predmetných národných projektov investičného charakteru je rezort kultúry, ktorý vystupuje v pozícií Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, prioritná os 7 (ďalej len „SO/RO“), zriadeného na Ministerstve kultúry SR v apríli 2011.

Fáza realizácie stavebných prác a dodávky vybavenia všetkých 20 projektov v rámci EHMK – Košice 2013 prebiehala od júna 2012 do júla 2013. Prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, ktorých projekty bolo podporené a zhodnotené, sú mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR a dve neziskové organizácie – Zachráňme Kaštieľ v Krásnej a Perly Gotickej cesty.

„Sme radi, že aj napriek mnohým problémom, ktoré sa počas realizácie jednotlivých projektov vyskytli, sa vďaka prijatým opatreniam a enormnému nasadeniu SO/RO a MK SR podarilo veci dotiahnuť do úspešného konca,“povedala Jana Šavelová, riaditeľka SO/RO. „Košice sa môžu hrdo zapísať do kultúrnej mapy Európy.“

K 28.02.2014 predstavovala kumulatívna výška čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 7 ROP (EHMK - Košice 2013) sumu 59 766 628,79 eur (z toho zdroje EÚ: 50 624 569,68 eur), t.j. 91,60 % (na úrovni kontrahovania PO7 ROP). resp. 88,30 % (na úrovni alokácie PO7 ROP). Prijímatelia predložili na SO/RO celkovo 64 žiadostí o platbu, z ktorých k uvedenému dátumu bolo 45 schválených a uhradených.

V rámci zhodnotenej infraštruktúry všetkých 20 národných projektov sa počas roka 2013  uskutočnilo viac ako 470 kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých ich organizátori privítali viac ako 300-tisíc návštevníkov.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky