INFORMÁCIA K VÝZVE IROP-PO3-SC31-2019-49

17.10.2019
INFORMÁCIA K VÝZVE IROP-PO3-SC31-2019-49Ministerstvo kultúry SR informuje o aktualizácii výzvy na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).

 

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 (SO pre IROP PO3) v súčasnej dobe pripravuje aktualizáciu výzvy.

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49

Súčasťou pripravovanej aktualizácie bude aj predĺženie termínu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok o dobu potrebnú na zapracovanie úprav uvedených v aktualizácii výzvy.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že po aktualizácii výzvy v systéme ITMS2014+ nebude možné editovať a odosielať rozpracované žiadosti o NFP. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste nevytvárali nové žiadosti v ITMS2014+ do vydania aktualizácie výzvy. Po aktualizácii výzvy bude nevyhnutné opätovne vypracovať žiadosť v ITMS2014+.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste do vydania aktualizácie výzvy nepredkladali vypracované  žiadosti o NFP, aby ste sa vyhli potrebe úpravy predložených žiadostí v zmysle výzvy v znení po jej aktualizácii.

Aktualizácia výzvy bude zverejnená v priebehu najbližších dní.

 << späť
Linky