EHMK Košice 2013: Zástupca Európskej komisie vyjadril spokojnosť s progresom stavebných prác na jednotlivých národných investičných projektoch

31.10.2012
V piatok (26.10.2012) sa uskutočnila ďalšia monitorovacia návšteva projektov „Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) – Košice 2013“, ktoré implementujú jednotliví prijímatelia pod hlavičkou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu. V prípade všetkých 19 projektov, ktoré vstúpili do realizačnej fázy v lete 2012, nastal výrazný progres stavebných prác.

Monitorovacej návštevy projektov EHMK – Košice 2013 sa zúčastnili okrem zástupcov Ministerstva kultúry SR a predstaviteľov Európskej komisie v Bruseli taktiež zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program) ako aj samotní prijímatelia – Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, neziskové organizácie Perly gotickej cesty a Zachráňme kaštieľ v Krásnej ako aj 3 subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR (Štátna vedecká knižnica Košice, Štátne divadlo Košice, Slovenské technické múzeum Košice).

 

Okrem prezentácie progresu prác na všetkých projektoch EHMK – Košice 2013 bola súčasťou monitorovacej návštevy obhliadka vybraných projektov priamo na mieste. Medzi týmito boli tiež 2 najväčšie projekty, a to Kunsthalle - Plaváreň a  Kulturpark – Kasárne, ktoré implementuje z pozície prijímateľa mesto Košice. „Oba tieto projekty patria svojím rozsahom stavebných prác a úprav k najkomplikovanejším,“ uviedla Jana Šavelová, riaditeľka odboru SO/RO pre EHMK, zodpovedného za implementáciu všetkých investičných projektov EHMK - Košice 2013. „Naším zámerom je aj v spolupráci s jednotlivými prijímateľmi ešte viac zintenzívniť práce v najbližších týždňoch a mesiacoch tak, aby sa v predmetných stavebných objektoch mohli čím skôr uskutočniť kultúrne podujatia naplánované na rok 2013 v rámci EHMK,“ doplnila Jana Šavelová.

 

Rezort kultúry je gestorom realizácie národných projektov investičného charakteru v rámci projektu EHMK - Košice 2013 a vystupuje v pozícii Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program 2007 - 2013, prioritná os 7. Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na národný projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 schválila Vláda Slovenskej republiky v marci 2012 prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie v celkovej výške 60 miliónov eur. Tieto sú určené na obnovu, rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov a na posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev.

__________________

Národné investičné projekty EHMK - Košice 2013 sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške min. 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške min. 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky