/15.10.2020/

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (napríklad kiná, divadlá).

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka);
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia;
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov;
 • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z plochy prevádzky určenej pre zákazníkov (návštevníkov).

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka);
 • zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje;
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov;
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami;
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
 • zákaz podávania rúk;
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať;
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti;
 • v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade;
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí;
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri;
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinností:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka);
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné;
 • počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2;
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky);
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu;
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky;
 • pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky.
 • Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii);
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom);
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky);
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

 

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 30.09.2020.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.

 

/15.10.2020/

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje v znení neskorších predpisov nasledovné:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 hod. do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou:

 • detí do 6 rokov veku; 
 • osôb v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov; 
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra;
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím;
 • osoby pri výkone športu;
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania;
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši;
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu;
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania;
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám. 

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.

 

/1.10.2020/

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto izolácie sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky. Takisto toto opatrenie naplatí pre učinkujúcich pri návrate na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, po zúčastnení sa na výrobe audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela. Zároveň musia preukázať potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.

Všetký časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke. 

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky. 

 

/30.9.2020/

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet vystupujúcich osôb na kultúrnych podujatiach (účinkujúci, organizačný tím a pod.)  presiahne  počet  50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

 

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu dezinfikovať ruky.
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom).

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti .

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.


/30.9.2020/

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID nariaďuje nasledovné:

všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 hod. do  odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou. Po novom sa nosenie rúšok vzťahuje aj na účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu (napríklad účastníci politickej diskusie alebo účastníci zábavnej relácie). Výnimku majú výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu (napríklad herci v divadlách, respektíve herci v seriáloch).

Nadobudnutím  účinnosti  tohto  opatrenia  sa  ruší  opatrenie  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7189/2020 z 14.09.2020.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.

 

/18.9.2020/

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 19. septembra 2020 do odvolania nariaďuje nasledovné:

 • v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu nad 250osôb;
 • v prípade kultúrnych hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom limit prítomného počtu osôb v exteriéri  v jednom okamihu je 1000 osôb a limit prítomného počtu osôb v interiéri v jednom okamihu je 500 osôb s tým, že organizátor je povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade;
 • v prípade hromadných podujatí kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Regionálneho úradu verejného  zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave zo dňa 12.09.2020.

Všteky časti opatrenia RÚVZ BA sú zverejnené na ich stránke.

 

/17.9.2020/

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

S účinnosťou od 18. septembra 2020  do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje  dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest  musí v radoch alternovať.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

S účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000  osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. V prípade hromadných podujatí kultúrnej povahy sa do uvedených limitov započítavajú výlučne osoby v obecenstve.

Zároveň sa s účinnosťou od 18. septembra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.), s výnimkou svadieb, smútočných posedení (karov) a krstín do 150 osôb. 

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje tieto opatrenia:

Všetky osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, sú povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré účinkujú alebo sa inak podieľajú na cezhraničnej audiovizuálnej, televíznej, divadelnej alebo inej umeleckej produkcii a ktoré preto z dôvodu výroby audiovizuálneho diela alebo programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela vstupujú na územie Slovenskej republiky z Českej republiky. Takisto toto opatrenie naplatí pre učinkujúcich pri návrate na územie Slovenskej republiky z Českej republiky, po zúčastnení sa na výrobe audiovizuálneho diela, programu, podania umeleckého výkonu alebo realizácie umeleckého diela. Zároveň musia preukázať potvrdenia od producenta audiovizuálneho diela, vysielateľa alebo výrobcu programu, divadla alebo inej osoby zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu alebo realizáciu umeleckého diela.

Všetky časti opatrenia ÚVZ SR sú zverejnené na ich stránke. 

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky. 

 

Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné: 

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
 • Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne, nočné a tanečné kluby a pod.) v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 23:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.
 • Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.
 • Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
 • Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.
 • Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. GTSÚ/13812/2020 zo dňa 05.09.2020 a č. GTSÚ/13840/2020 zo dňa 07.09.2020.

 

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Súčinnosťou od 10.septembra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.  355/2007  Z.z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt vmieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh  a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, -zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného  ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí  a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami  ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Na  výkon  bohoslužieb,  prvého  svätého  prijímania,  sviatosti  birmovania,  pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade  kontaktu  rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ  zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov apod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odporúčame, aby sa ruky nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), -vykonávať častú dezinfekciu  priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Na základe epidemiologickej situácie v regióne môže v prípade potreby vydať podľa § 48 zákona č.  355/2007 Z.z. dodatočné opatrenia regionálny úrad verejného zdravotníctva príslušného územného obvodu v rámci svojej územnej pôsobnosti .

Podrobné pravidlá sú zverejnené na stránke ÚVZ SR. 

 

Opatrenie RÚVZ Bratislava na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 na území Bratislavského kraja

Napriek vysokým číslam nových prípadov, pozitívne je, že väčšina Slovenska je stále zelená a platí pre ňu nasledovné:

 • povolené zostávajú hromadné podujatia v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu;
 • povolené zostávajú aj hromadné podujatia v interiéri do 500 osôb v jednom okamihu;
 • otváracia doba prevádzok, ako aj podujatia v zelených zónach nebudú časovo podmienené. To znamená, že môžu byť otvorené aj po 23:00 hod.

S účinnosťou od 6. septembra 2020 do 30. septembra 2020 RÚVZ Bratislava nariaďuje nasledovné:

 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 250 osôb.
 • Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
 • Výnimku z tohto zákazu majú svadby a pohrebné obrady s celkovým počtom účastníkov do 150 osôb.
 • Podľa § 48 ods. 4 písm. d) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa.
 • Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.
 • Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných akcií a úkonov.
 • Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.
 • Uvedené opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky (ďalej „PKV“), ktorá zasadala dňa 04.09.2020 a konštatovala zhoršenie epidemiologickej situácie v okresoch Bratislava II a Bratislava V a okresoch Pezinok a Senec (oranžová farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19) a v okrese Bratislava I (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19). Uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie bolo PKV deklarované ako rizikové, nakoľko 14 denná incidencia ochorení v okrese Bratislava I prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100 000 obyvateľov a v ostaných uvedených okresoch (Bratislava II až V a Pezinok a Senec) prekročila hodnotu 25 nových prípadov na 100 000 obyvateľov.
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave vydal toto opatrenie v nadväznosti na vyššie uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie v súvislosti s nákazou na COVID-19 v regióne okresov Bratislava I až Bratislava V a okresov Pezinok a Senec.

 

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020 nariaďuje organizátorom divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa tzv. šachovnicové sedenie publika,
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu  dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Popri tom je potrebné dodržiavať tieto hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vo vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúča sa zachovávať minimálne 2-metrové odstupy osôb v radoch,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • pravidelne dezinfikovať dotykové plochy,
 • často vetrať priestory,
 • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod.

Podrobne sú všetky pravidlá uvedené v opatrení ÚVZ SR pre prevádzky, v časti A: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf.

 

Opatrenie ÚVZ SR k činnosti prevádzok a organizácii hromadných podujatí platné od 1. septembra 2020 ďalej zakazuje organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch pre viac ako 1 000 osôb v jednom okamihu a v interiéroch pre viac ako 500 osôb v jednom okamihu.

Pri organizovaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať tieto povinnosti:

 • vstup a pobyt na hromadnom podujatí umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie 2-metrových rozostupov medzi osobami; neplatí to pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť tzv. šachovnicové sedenie, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Podrobné pravidlá sú zverejnené v časti B opatrenia ÚVZ SR pre prevádzky: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09.pdf.

 

Od  1. júla 2020 budú platiť tieto COVID nariadenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch)umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti;  odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre;  v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest  by v radoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov).

Zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 •  v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné:

 • zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 •  odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutía schôdzí:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 •  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

               - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

                - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkýchkontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

/ 19. 6. 2020 /

Od soboty 20. júna 2020 dochádza proti predchádzajúcemu obdobiu k týmto zmenám:

 • Do zoznamu bezpečných krajín pribudnú Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko, pričom pre oblasť Sliezskeho vojvodstva ÚVZ SR dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v danej oblasti.
 • Občania členských štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra, pričom sú povinní prejsť územím SR bez zastavenia najneskôr 8 hodín od vstupu vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.
 • Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy a druhý stupeň základných škôl (pre potreby napríklad odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení a podobne). Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.
 • Ruší sa povinnosť zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier.
 • Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov.
 • Povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie.
 • Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Stanovuje sa povinnosť pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
 • Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť mať nebudú.
 • Ruší sa povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Taktiež nebudú musieť nosiť rúška zamestnanci kúpalísk a wellness centier.
 • Ruší sa povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).
 • V prevádzkach taxislužieb sa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. (Zmena bola vykonaná na základe žiadosti ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách.)
 • Ruší sa obmedzenie, že praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora.
 • Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude umožnené podávanie do úst.

/10. 6. 2020/

Dotácia na nájomné

Zákon umožní nájomcom ušetriť na nájomnom, ak pre COVID-19 museli svoje prevádzky zavrieť alebo podstatne obmedziť ich fungovanie. Vďaka iniciatíve a spolupráci ministerstva kultúry a ministerstva hospodárstva, sa o pomoc budú môcť uchádzať aj nepodnikatelia - napríklad občianske združenia či neziskové organizácie, ktoré prevádzkujú divadlo, kino a pod.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame už v tejto chvíli aktívne komunikovať.

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté na úseku verejného zdravotníctva, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva,  zriaďovateľmi  škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre bližšie informácie ponúkame prehľad  prijatých opatrení.

Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je stanovený na 24.6.2020 a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.

Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie navrhne harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje.

Bližšie informácie budú zverejnené už čoskoro na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Informácie budú zdieľané aj na stránkach podnikame.mhsr.sk

 

/10. 6. 2020/

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné dodržiavať :

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miestby v radoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Pri usporadúvaní  hromadných podujatí je potrebné dodržiavať povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniťlen s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovaťsi ruky, resp. zabezpečiťiný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti,že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostaťv domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

             * Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovaťsvojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

             * Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

             * Zákaz podávania rúk,

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

USPELI SME S NÁVRHOM ÚPRAVY USMERNENIA PRE DIVADLÁ, KINÁ, FILMOVÉ A KULTÚRNE PREDSTAVENIA

/27.5.2020/

Od 27. mája uvedené prevádzky nemusia mať zatvorené v nedeľu. Na sanitárny deň si môžu vyhradiť akýkoľvek deň.

Následne je i naďalej potrebné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať minimálne 2-metrové rozstupy v radoch osôb pri vstupe a odchode z prevádzky a počas  podujatia,
 • pri všetkých vstupoch do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov), kresiel, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,
 • obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané 2-metrové vzdialenosti sediacich divákov. Dvojsedačka alebo sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • v čase prevádzky vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

 

NOSENIE RÚŠOK

/ 10. 6. 2020 /

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

/ 11. 5. 2020 /

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 0:00 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • deti do 2 rokov veku
 • osôb zo závažnými poruchami autistického spektra
 • v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
 • vodičom verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného ma prepravu osôb
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

 

rozhodnutím zo dňa 11.5.2020 sa doplňujú výminky pri:

Nakrúcaní filmov, výrobe televíznych a ďalších programov, ako aj skúšanie divadelných hier a tanečných a hudobných vystúpení.

 • osobe zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu
 • účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu

podmienky, ktoré je nutné dodržať nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_11052020.pdf

 

 

ŽIADOSTI O PRÍSPEVKY

/ 4. 5. 2020 /

Žiadanie o príspevky za mesiac apríl bude možné od 16. mája 2020.

Na tento účel budú zverejnené nové výkazy, ktoré bude potrebné vyplniť.

Aktuálne zverejnené výkazy sú použiteľné iba za marec.

zdroj: https://www.pomahameludom.sk/

 

Zriadili sme pre Vás info e-mail

/ 15. 4. 2020 /

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 Vám podávame pomocnú ruku.

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi podnetmi k príjímaným opatreniam, ktoré nám môžete posielať na e-mailovú adresu pomoc@culture.gov.sk


Vláda schválila zákaz vychádzania počas Veľke noci

/ 7. 4. 2020 /

V snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu sa doterajšie opatrenia rozšíria o obmedzenie slobody pohybu od stredy 8. apríla 00:00 do pondelka 13. apríla 23:59

Opatrenie sa nebude vzťahovať na:

 • cestu do zamestnania, výkon podnikateľskej činnosti
 • nákup potravín, drogérie, liekov pre seba, člena rodiny alebo suseda
 • nákup krmiva pre zvieratá
 • nákup pohonných hmôt
 • návštevy lekára
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu
 • cestu na pohreb blízkej osoby
 • prechádzku do prírody v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta

Tohtoročná Veľká noc bude o disciplinovanosti a trpezlivosti, ide predsa o zdravie nás všetkých.

 

COVID-19 v KULTÚRE

Platí zákaz organizovania športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom Slovensku.

Všetky galérie, múzeá, divadlá a knižnice sú i naďalej zatvorené pre návštevníkov.

V dôsledku pandémie podľa odhadov každý mesiac sa v priemere zruší 28-tisíc podujatí pre 1,8 milónov návštevníkov.

Avšak umelci sa nevzdali a naďalej tvoria aj online. 

Na internete si tiež môžete pozrieť záznamy z predstavení, vypočuť koncerty či čítania pre deti.

Múzeá a galérie ponúkajú virtuálne prehliadky svojich zbierok.

Buďme zodpovední a spolu to zvládneme!

 

PREVENCIA.

V rámci prevencie sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD, ...), používajte jednorazové rukavice.

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webových stránkach:

www.korona.gov.sk

www.minv.sk

www.health.gov.sk

INFOLINKA: 0800 221 234

Posledná aktualizácia: 29.06.2020 / OK
Linky