Od  1. júla 2020 budú platiť tieto COVID nariadenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch)umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • odporúča sa, aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti;  odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre;  v prevádzkach verejného stravovania sa odporúča dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest  by v radoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov).

Zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a  predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- zákaz podávania rúk,

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 •  v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné:

 • zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami  ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií:

 • vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti  tak, že medzi obsadenými miestami ostane  jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 •  odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutía schôdzí:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 •  hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

               - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

                - pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

 • zákaz podávania rúk;
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkýchkontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

 

/ 19. 6. 2020 /

Od soboty 20. júna 2020 dochádza proti predchádzajúcemu obdobiu k týmto zmenám:

 • Do zoznamu bezpečných krajín pribudnú Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko, pričom pre oblasť Sliezskeho vojvodstva ÚVZ SR dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v danej oblasti.
 • Občania členských štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra, pričom sú povinní prejsť územím SR bez zastavenia najneskôr 8 hodín od vstupu vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.
 • Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy a druhý stupeň základných škôl (pre potreby napríklad odovzdania učebníc, prebratia vysvedčení a podobne). Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška.
 • Ruší sa povinnosť zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri vstupe na kúpaliská a do wellness centier.
 • Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov.
 • Povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových plochách sa mení na odporúčanie.
 • Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Stanovuje sa povinnosť pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.
 • Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť mať nebudú.
 • Ruší sa povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Taktiež nebudú musieť nosiť rúška zamestnanci kúpalísk a wellness centier.
 • Ruší sa povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).
 • V prevádzkach taxislužieb sa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. (Zmena bola vykonaná na základe žiadosti ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách.)
 • Ruší sa obmedzenie, že praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora.
 • Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude umožnené podávanie do úst.

/10. 6. 2020/

Dotácia na nájomné

Zákon umožní nájomcom ušetriť na nájomnom, ak pre COVID-19 museli svoje prevádzky zavrieť alebo podstatne obmedziť ich fungovanie. Vďaka iniciatíve a spolupráci ministerstva kultúry a ministerstva hospodárstva, sa o pomoc budú môcť uchádzať aj nepodnikatelia - napríklad občianske združenia či neziskové organizácie, ktoré prevádzkujú divadlo, kino a pod.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame už v tejto chvíli aktívne komunikovať.

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté na úseku verejného zdravotníctva, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva,  zriaďovateľmi  škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre bližšie informácie ponúkame prehľad  prijatých opatrení.

Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je stanovený na 24.6.2020 a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.

Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie navrhne harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje.

Bližšie informácie budú zverejnené už čoskoro na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Informácie budú zdieľané aj na stránkach podnikame.mhsr.sk

 

/10. 6. 2020/

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné dodržiavať :

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miestby v radoch alternovala.
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov).

Pri usporadúvaní  hromadných podujatí je potrebné dodržiavať povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniťlen s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovaťsi ruky, resp. zabezpečiťiný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti,že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostaťv domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

             * Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovaťsvojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

             * Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

             * Zákaz podávania rúk,

 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

USPELI SME S NÁVRHOM ÚPRAVY USMERNENIA PRE DIVADLÁ, KINÁ, FILMOVÉ A KULTÚRNE PREDSTAVENIA

/27.5.2020/

Od 27. mája uvedené prevádzky nemusia mať zatvorené v nedeľu. Na sanitárny deň si môžu vyhradiť akýkoľvek deň.

Následne je i naďalej potrebné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzke s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať minimálne 2-metrové rozstupy v radoch osôb pri vstupe a odchode z prevádzky a počas  podujatia,
 • pri všetkých vstupoch do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia,
 • pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov), kresiel, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom, zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko,
 • obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané 2-metrové vzdialenosti sediacich divákov. Dvojsedačka alebo sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,
 • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
 • v čase prevádzky vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,
 • ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,
 • zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,
 • vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
 • prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

 

NOSENIE RÚŠOK

/ 10. 6. 2020 /

Nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné len v prípade, ak je možné dodržať minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné. Ako doteraz, aj naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia vydychového respirátora, ktorý musí byť taktiež prekrytý rúškom.

/ 11. 5. 2020 /

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 0:00 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • deti do 2 rokov veku
 • osôb zo závažnými poruchami autistického spektra
 • v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti
 • vodičom verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného ma prepravu osôb
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov
 • osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_pre_nosenie_rusok.pdf

 

rozhodnutím zo dňa 11.5.2020 sa doplňujú výminky pri:

Nakrúcaní filmov, výrobe televíznych a ďalších programov, ako aj skúšanie divadelných hier a tanečných a hudobných vystúpení.

 • osobe zabezpečujúcej podanie umeleckého výkonu
 • účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonným umelcom pri podávaní umeleckého výkonu

podmienky, ktoré je nutné dodržať nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Navrh_opatrenia_rozsirenie_vynimiek_prekrytia_dychacich_ciest_11052020.pdf

 

 

ŽIADOSTI O PRÍSPEVKY

/ 4. 5. 2020 /

Žiadanie o príspevky za mesiac apríl bude možné od 16. mája 2020.

Na tento účel budú zverejnené nové výkazy, ktoré bude potrebné vyplniť.

Aktuálne zverejnené výkazy sú použiteľné iba za marec.

zdroj: https://www.pomahameludom.sk/

 

Zriadili sme pre Vás info e-mail

/ 15. 4. 2020 /

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s COVID-19 Vám podávame pomocnú ruku.

Neváhajte sa na nás obrátiť s vašimi podnetmi k príjímaným opatreniam, ktoré nám môžete posielať na e-mailovú adresu pomoc@culture.gov.sk


Vláda schválila zákaz vychádzania počas Veľke noci

/ 7. 4. 2020 /

V snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu sa doterajšie opatrenia rozšíria o obmedzenie slobody pohybu od stredy 8. apríla 00:00 do pondelka 13. apríla 23:59

Opatrenie sa nebude vzťahovať na:

 • cestu do zamestnania, výkon podnikateľskej činnosti
 • nákup potravín, drogérie, liekov pre seba, člena rodiny alebo suseda
 • nákup krmiva pre zvieratá
 • nákup pohonných hmôt
 • návštevy lekára
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu
 • cestu na pohreb blízkej osoby
 • prechádzku do prírody v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta

Tohtoročná Veľká noc bude o disciplinovanosti a trpezlivosti, ide predsa o zdravie nás všetkých.

 

COVID-19 v KULTÚRE

Platí zákaz organizovania športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom Slovensku.

Všetky galérie, múzeá, divadlá a knižnice sú i naďalej zatvorené pre návštevníkov.

V dôsledku pandémie podľa odhadov každý mesiac sa v priemere zruší 28-tisíc podujatí pre 1,8 milónov návštevníkov.

Avšak umelci sa nevzdali a naďalej tvoria aj online. 

Na internete si tiež môžete pozrieť záznamy z predstavení, vypočuť koncerty či čítania pre deti.

Múzeá a galérie ponúkajú virtuálne prehliadky svojich zbierok.

Buďme zodpovední a spolu to zvládneme!

 

PREVENCIA.

V rámci prevencie sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD, ...), používajte jednorazové rukavice.

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webových stránkach:

www.korona.gov.sk

www.minv.sk

www.health.gov.sk

INFOLINKA: 0800 221 234

Posledná aktualizácia: 29.06.2020 / SKAMI
Linky