Zoznam vládnych opatrení zameraných na podporu kultúry na Slovensku

V priebehu predchádzajúcich týždňov vláda SR prijala viacero opatrení, ktoré slúžia na zmiernenie súčasnej zdravotnej krízy. Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s viacerými rezortmi sa zaslúžilo o množstvo opatrení, ktoré nasledujúce mesiace výrazne napomôžu aj samotnej kultúrnej obci. Konkrétne sa jedná o nasledovné opatrenia:

Príspevky od štátu pre podnikateľov uzavretých prevádzok, s poklesom tržieb alebo bez príjmu

Opatrenie č. 1 = Zamestnávatelia ktorí museli povinne uzatvoriť prevádzky

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu museli zatvoriť svoje prevádzky na základe opatrení ÚVZ SR.

Príspevok je vo výške náhrad miezd zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa,  súčasne najviac vo výške 80 % ich priemerných zárobkov a súčasne najviac v sume 1100 eur na jedného zamestnanca.

Opatrenie č. 2 =  SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby

Nárok na príspevok majú SZČO, ktoré:

 • nemajú súčasne pracovný pomer,
 • nemocensky a dôchodkovo poistené
 • a ktoré v čase vyhlásenej MS mali pokles tržieb

Príspevok za marec 2020:

 • 90 eurpri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eurpri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eurpri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eurpri poklese tržieb o 40% a viac.

Príspevok za apríl, máj atď. 2020:

 • 180 eurpri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eurpri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eurpri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eurpri poklese tržieb o 80% a viac.

Opatrenie č. 3 = Zamestnávatelia ktorí udržia pracovné miesta

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta.

Výška príspevku sa v Opatrení č. 3 určuje dvoma možnými spôsobmi -3A alebo 3B. Zamestnávateľ má právo zvoliť si jeden z týchto spôsobov - zvolený spôsob sa potom uplatňuje po celú dobu poberania príspevku, preto si treba dobre rozmyslieť výber spôsobu:

 • 3A= príspevok sa prizná len na zamestnancov, ktorí boli na prekážke v práci na strane zamestnávateľa. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi za čas prekážky v práci na strane zamestnávateľa, súčasne najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku a súčasne najviac 880 eur
 • 3B= príspevok sa prizná na každého zamestnanca v pracovnom pomere (viď ďalej upresnenie podmienok!), okrem zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % svojho fondu mesačného pracovného času prekážku v práci na strane zamestnanca (napr. PN alebo OČR alebo neplatené voľno) alebo dovolenku. Výška príspevku na jedného zamestnanca závisí od poklesu tržieb, súčasne je najviac vo výške hrubého príjmu zamestnanca.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za marec 2020:

 • 90 eurpri poklese tržieb o 10% a viac
 • 150 eurpri poklese tržieb o 20% a viac
 • 210 eurpri poklese tržieb o 30% a viac
 • 270 eurpri poklese tržieb o 40% a viac.

Príspevok na jedného zamestnanca pri výpočte 3B za apríl, máj atď. 2020:

 • 180 eurpri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eurpri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eurpri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eurpri poklese tržieb o 80% a viac.

Spôsob 3A je výhodnejší pre zamestnávateľov, ktorí:

 • majú a budú mať počas krízy veľký počet zamestnancov na prekážkach v práci
 • majú malý, či možno žiadny pokles tržieb (pri poklese tržieb do 20% by žiadny paušálny príspevok nedostali, pri poklese tržieb 20% až 39,9% je paušálny príspevok len 180 eur na zamestnanca) ale majú časť zamestnancov na prekážkach v práci

Spôsob 3B je výhodnejší pre zamestnávateľov, ktorí:

 • majú väčší pokles tržieb (40% a viac) ale majú pomerne málo zamestnancov na prekážkach v práci
 • majú zamestnancov na skrátených úväzkoch
 • napriek poklesu tržieb využívajú svojich zamestnancov na práce, ktoré sa "zhodnotia" v dlhšom časovom horizonte, resp. pracuje sa "na sklad"

Opatrenie č. 4 = SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené + spoločníci jednoosobových s.r.o.

Nárok na príspevok majú fyzické osoby, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden príjem z podnikanianemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti) a sú:

 • SZČO, ktoré nie sú nemocensky a dôchodkovo poistené a prerušili vykonávanie resp. prevádzkovanie svojej činnosti (od 13.3.2020 nemajú žiaden príjem) ale nepozastavili ani nezrušili oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie
 • jediným spoločníkom a súčasne konateľom vo svojej s.r.o - sú tzv. jednoosobové s.r.o., pričom s.r.o. prerušila vykonávanie resp. prevádzkovanie svojej činnosti (od 13.3.2020 nemá žiaden príjem) a ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur - v prípade jednoosobovej s.r.o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, súčasne táto osoba nesmie byť zamestnancom v tejto spoločnosti a nesmie byť spoločníkom v inej s.r.o.

Nárok na príspevok  uvedené osoby nemajú, ak poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok. Pozostalostné dôchodky, dávka v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok, materské a pod. sa akceptuje.

Paušálny príspevok za marec 2020 je 105 eur.

Paušálny príspevok za apríl, máj atď. 2020 je 210 eur.

Subjekty verejnej správy

Subjekty verejnej správy nemajú nárok na príspevok. Sú to právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.

Zoznam subjektov verejnej správy:

https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/administration/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziw3wCLJycDB0NDNxMDQ0cHYMDTb0NLY1MfE31C7IdFQGJP-JC/

Opatrenie č. 5 = SOS dotácia pre občanov v krízovej situácii bez príjmu

Požiadať o SOS dotáciu môže fyzická osoba, ktorá:

 • v období pred 13.3.2020 vykonávala činnosť, z ktorej mala príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • v období krízovej situácie (od 13.3.2020) túto činnosť nevykonáva a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia
 • nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie
 • nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci "Opatrení č. 1 až 4" projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest

O vyššie uvedené príspevky je možné požiadať elektronicky a to cez webový portál pomahameludom.skalebo neprepustaj.sk

Odklad splátok úverov

Dlžníci majú možnosť odloženia splátok hypotéky, spotrebných úverov a splátkového predaja až o 9 mesiacov. V prípade lízingového predaja môže klient požiadať o odklad splátok lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na 6 mesiacov. Žiadosť o odklad splátok úveru je možné podať písomne aj elektronicky príslušnej finančnej inštitúcií, kde má dlžník úver.

Pandemické ošetrovné (OČR) a pandemické nemocenské (PN)

Predmetné dávky si môže žiadateľ uplatniť v sociálnej poisťovni, pričom sociálna poisťovňa  dávky vypláca vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Pri PN zamestnávateľom odpadá povinnosť vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní dočasnej PN svojim zamestnancom, ak budú dočasne uznaní za práceneschopných z dôvodu nariadenia karanténny alebo izolácie počas vyhláseného núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Odklad platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 % za marec a odpustenie sociálnych odvodov za apríl

V prípade poklesu tržieb o viac ako 40 % môže zamestnávateľ alebo SZČO využiť odklad platby odvodov

·         za marec 2020 - nový termín splatnosti je určený tak, že odvody za marec 2020 sú splatné v termíne do 31. júla 2020.

·         za apríl 2020 - je možné využiť odpustenie odvodov za zamestnávateľa a SZČO, avšak len sociálnych.

 

Odklad preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 %

Preddavky na daň z príjmov za obdobie splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 %.

Preddavky na daň z príjmov, ktoré daňovník neuhradí počas obdobia pandémie, vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020.


Zvýhodnené a bezúročné úvery, bankové záruky

O zvýhodnené preklenovacie úvery môžu požiadať podnikatelia, ktorí preukázateľne utrpeli kvôli koronavírusu. Preukazovať sa tento stav budú vo forme čestného prehlásenia, prípadne pri podávaní žiadosti o úver, podľa podmienok konkrétnej banky. Zvýhodnené úvery týmto programom sú určené malým a stredným podnikateľom.

 

Možnosť prerušiť živnosť aj na menej ako 6 mesiacov

Ďalšia z výhod, kedy SZČO nemusia prerušiť živnosť na minimálne 6 mesiac, ako tomu bolo doteraz, čím sa vyhnú plateniu odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.


Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

Všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30. 6. 2020 bez toho, aby im hrozila sankcia. Nepriamo sa tým umožňuje posun termínu podania daňového priznania bez potreby ho oznamovať a bez následku v podobe sankcie.

 

Zmeny v platbách autorom a finančná pomoc – SOZA (Slovenský zväz autorský)

a)      člen SOZA má možnosť požiadať o príspevok v prípade náhlej finančnej núdze v maximálnej výške 290 eur;

b)      do 30. júna 2020 nositeľ práv zastupovaný SOZA môže požiadať o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár do výšky 50% minuloročnej odmeny. Platí to v prípadoch, keď jeho honorár za používanie diel na území Slovenskej republiky dosiahol v poslednom vykonanom hlavnom (letnom) vyúčtovaní sumu najmenej 200 eur.

 

Podpora autorov zo strany LITA

Pre tvorcov, ktorí v dôsledku epidémie zaznamenali výrazný výpadok príjmov, spustila autorská spoločnosť projekt mimoriadnej podpory. Zo svojho Fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb vyčlenila LITA sumu 50-tisíc eur, ktorú prerozdelí medzi autorov a autorky v podobe jednorazového príspevku v maximálnej výške 500 eur. (vyčerpané)


Opatrenie pre členov SLOVGRAMu na zmiernenie následkov pandémie COVID-19

SLOVGRAM vyčlenil pomoc vo výške 27. 000 €, ktorá je určená pre tých výkonných umelcov, členov SLOVGRAMu, ktorí opatrením Úradu verejného zdravotníctva o zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy prišli o akýkoľvek zdroj príjmov. (vyčerpané)

 

Opatrenia Audiovizuálneho fondu

 • Priama finančná podpora pre kiná (46 kín na SR dostane takmer 600 tisíc EUR)
 • Možnosť požiadať o dotáciu aj technické vybavenie, ktoré budú potrebovať po znovuotvorení (dezinfekčné zariadenia, termokamery, ... )
 • Zrušenie povinnosti odvádzať poplatok distributérom filmov a odloženie povinnosti odvádzať poplatok producentom filmov
 • Dokončenie prebiehajúcej produkcie filmov a televíznych projektov bude podporené

http://www.avf.sk/news/22-04-2020/Nov%c3%a9_opatrenia_Audiovizu%c3%a1lneho_fondu.aspx

 

Opatrenia fondu na podporu umenia

Podrobné informácie o prijatých opatreniach nájdete tu = https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/usmernenia-covid-19

 

KULTMINOR - kultúry národnostných menšín

Podrobné informácie o prijatých opatreniach nájdete tu = https://www.kultminor.sk/sk/novinky/576-usmernenia

 

Ak máte otázky k prijímaným opatreniam pre kultúrny sektor v súvislosti s pandémiou, môžete sa na nás obrátiť na e-mailovú adresupomoc@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 11.05.2020 / SKAMI
Linky