"; Ministerstvo kultúry SR - Generálna tajomníčka služobného úradu
 

Generálna tajomníčka služobného úradu

 

Ž i v o t o p i s

 

JUDr. Emília KRŠÍKOVÁ

Vzdelanie:

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
doplňujúce vzdelanie: viaceré monotematické kurzy zamerané na oblasť sociálnych vecí, manažment v štátnej správe, pracovné právo, štátnu službu, zamestnanosť, sociálny dialóg, metódy vzdelávania, techniky komunikácie - absolvované v SR i v zahraničí

Prax:

SLOVAKOTURIST, CK SÚV ČSZTV - podniková právnička (1977 – 1979)
Inštitút riadenia, vedecko-vzdelávacia ustanovizeň vlády SSR - výskumná pracovníčka (1979 - 1990)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  - generálna  riaditeľka sekcie sociálnej reformy a sociálneho dialógu, riaditeľka odboru sociálnej reformy, riaditeľka sekretariátu Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR a jej tajomníčka, referentka v legislatívnom odbore (1990 – 1999)
Akadémia vzdelávania - poradkyňa ústredného riaditeľa (1999 – 2000)
Ministerstvo kultúry SR - riaditeľka odboru legislatívy (2000 – 2004)  
Ministerstvo životného prostredia SR - hlavná štátna radkyňa v odbore legislatívy (2004 – 2006)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - štátna tajomníčka (2006 – 2010)
asistentka poslanca Národnej rady SR (2010 - 2012)
Ministerstvo kultúry SR – vedúca služobného úradu (2012 - )

Iné činnosti:

prednášková činnosť na vysokých školách a v rôznych vzdelávacích inštitúciách,
v rokoch 2006 - 2010:
-  podpredsedníčka Rady vlády pre celoživotné vzdelávanie,
-  členka Rady vlády pre osoby so zdravotným postihnutím,
-  členka Hospodárskej a sociálnej rady SR a členka jej predsedníctva,
-  podpredsedníčka Rady vlády pre rodovú rovnosť,
-  členka Rady vlády pre seniorov,
-  členka Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie,
-  Vládou poverená vyjednávačka pre kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej správe,
v rokoch 2001 - 2006: členka rozkladovej komisie ministra kultúry a predsedníčka rozkladovej komisie ministra životného prostredia,
v rokoch 1984 - 1989: členka viacerých poradných orgánov ústredných orgánov štátnej správy pre inštitucionálne rozhodnutia,
v rokoch 1980 - 1989: sudkyňa z ľudu pri Obvodnom súde Bratislava IV - pracovno-právny senát a rodinno-právny senát.


Získané skúsenosti:

dlhoročné skúsenosti z vyššie prezentovaných činností, najmä:
- v riadiacej činnosti v ústredných orgánoch štátnej správy, osobitne MPSVR SR,
- v tvorbe strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovaní v Európskej rade a vo výboroch - zriadených orgánmi a inštitúciami Európskej únie, v Medzinárodnej organizácii práce a v OECD,
- v modelovaní sociálnej reformy, v tvorbe stratégií a štátnej politiky s celoštátnou pôsobnosťou aj vo väzbe na - medzinárodné súvislosti, v presadzovaní a v obhajovaní navrhnutých riešení,
- v legislatívnej činnosti,
- v rozvoji vzdelávacích ustanovizní,
- v pedagogickej činnosti,
- vo výskumnej činnosti,
- v sociálnom dialógu.

Posledná aktualizácia: 02.06.2017 / OI
Linky

opis