Plán kontrolnej a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR na rok 2014

Kontrolná činnosť bude zameraná na výkon následnej finančnej kontroly účelnosti, efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu v organizáciách ministerstva a poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu právnickým osobám a fyzickým osobám v rámci dotačného systému ministerstva.

Kontrola bude zameraná aj na uplatňovanie zákona č.206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1. Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v roku 2013 

Subjekty kontroly:

a) Literárne informačné centrum, Bratislava
b) Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava
c) Univerzitná knižnica, Bratislava

2. Následné  finančné  kontroly   hospodárenia  s  verejnými  prostriedkami,  ktoré  ministerstvo  poskytlo  v  roku 2013 právnickým osobám a fyzickým osobám  formou dotácií alebo finančných príspevkov

Subjekty kontroly:

a)  Matica slovenská, Martin
b)  Občianske združenie Ars Poetica, Bratislava
c)  Občianske združenie Divé buki, Košice

3. Následná   finančná   kontrola   hospodárenia  s  verejnými prostriedkami určenými  na   financovanie činnosti cirkví  a náboženských  spoločností
v roku  2013        

Subjekt kontroly:

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Trnava

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej kontroly v období roka 2013 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.  

     Subjekty kontroly:

a) Divadelný ústav, Bratislava
b) Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
c) Slovenské národné divadlo, Bratislava

5. Kontrola  dodržiavania  zákonov  a  plnenia  úloh  pri správe a ochrane zbierkových  predmetov a zabezpečovaní  ochrany  objektov, v ktorých sú takého predmety uložené.

Subjekt kontroly:

     Slovenské poľnohospodárske múzeum, Nitra

6. Rezerva na výkon mimoriadnych kontrolných úloh na základe požiadavky   ministra,  vedúcej služobného úradu,  resp. oprávnených orgánov vonkajšej kontroly.

 

V dohľadovej činnosti bude výkon štátneho odborného dohľadu a dozoru zameraný na dodržiavanie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a plnenie rozhodnutí orgánov vydaných na ich ochranu, ako aj kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov pri ich ochrane.

Subjekty dohľadu:

a) Obec  Palúdzka a  Krajský pamiatkový úrad Žilina – kontrola pamiatkovej zóny v Palúdzke,
b) Obec Okoličné a  Krajský  pamiatkový  úrad Žilina – kontrola pamiatkovej zóny v Okoličnom,
c) Obec Osturňa, Dom ľudový, súpisné čísla 130 a 137–dodržiavanie podmienok rozhodnutia o obnove národnej kultúrnej pamiatky
d) Obec Stará Ľubovňa a Krajský pamiatkový úrad Prešov – kontrola pamiatkovej zóny v Starej Ľubovni,
e) Obec Nižné Repaše a Krajský pamiatkový úrad Prešov – kontrola pamiatkovej zóny v Nižných Repašoch
f) Obec Spišská Belá  a Krajský pamiatkový úrad Košice – kontrola pamiatkovej zóny v Spišskej Belej,
g) Obec Lúčka a Krajský pamiatkový úrad Košice – kontrola pamiatkovej zóny v Lúčke,
h) Obec  Smolník a Krajský pamiatkový úrad Košice – kontrola pamiatkovej zóny v Smolníku,
i) Cca 15 subjektov zapojených do spoločného projektu podpory obnovy  hradov s Ústredím  práce, sociálnych vecí  a rodiny SR – kontrola  dotácií z programu 1.4. Obnovme si svoj dom,
j) Hrad Uhrovec – dodržiavanie podmienok rozhodnutia o obnove národnej kultúrnej pamiatky,
k) Letohrádok  v areáli  kaštieľa  obce  Brodzany – dohľad nad stavom kultúrnej pamiatky a dodržiavaním podmienok jej ochrany.

                                                                                   

OSTATNÉ ÚLOHY

  1. Správa o  vybavovaní petícií, sťažností a iných podaní, došlých na MK SR  a ním riadené organizácie v roku 2013,
  2. Ročná správa o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v roku 2013,
  3. Informácia o kontrolnej  a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR za rok 2013,
  4. Plán  kontrolnej a dohľadovej činnosti odboru kontroly a inšpekcie MK SR na rok 2015,
  5. Koordinačná a metodická činnosť a priebežné zabezpečovanie  vzdelávania zamestnancov  kontroly v nadväznosti na zmeny právnych predpisov.

 

Publikované:  3. 1. 2014/ odbor kontroly a inšpekcie

Posledná aktualizácia: 03.01.2014 / OI
Linky

opis