Zoznam materiálov predložených MK SR do medzirezortného pripomienkového konania

 Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2019

dátum predloženia do MPK: 17. 10. 2019

dátum predloženia do MPK: 3. 9. 2019

dátum predloženia do MPK: 23. 8. 2019

dátum predloženia do MPK: 4. 7. 2019

dátum predloženia do MPK: 25. 6. 2019

dátum predloženia do MPK: 18. 6. 2019

dátum predloženia do MPK: 17. 6. 2019

dátum predloženia do MPK: 11. 6. 2019

dátum predloženia do MPK: 23. 5. 2019

dátum predloženia do MPK: 21. 5. 2019

dátum predloženia do MPK: 7. 5. 2019

dátum predloženia do MPK: 11. 3. 2019

dátum predloženia do MPK: 1. 3. 2019

dátum predloženia do MPK: 1. 3. 2019

dátum predloženia do MPK: 18. 2. 2019

dátum predloženia do MPK: 25. 1. 2019

dátum predloženia do MPK: 24. 1. 2019

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2018

dátum predloženia do MPK: 19. 12. 2018

dátum predloženia do MPK: 29. 10. 2018

dátum predloženia do MPK: 2. 10. 2018

dátum predloženia do MPK: 24. 9. 2018

dátum predloženia do MPK: 21. 8. 2018

dátum predloženia do MPK: 12. 7. 2018

dátum predloženia do MPK: 11. 7. 2018

dátum predloženia do MPK: 21. 3. 2018

dátum predloženia do MPK: 1. 3. 2018

dátum predloženia do MPK: 16. 2. 2018

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2017

 • Akčný plán na roky 2018 - 2020 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020

dátum predloženia do MPK: 20. 12. 2017

 • Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci máj z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017

dátum predloženia do MPK: 11. 12. 2017

 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 30. 11. 2017

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z.

dátum predloženia do MPK: 24. 11. 2017

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

dátum predloženia do MPK: 21. 11. 2017

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 2. 11. 2017

 • Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

dátum predloženia do MPK: 24. 10. 2017

 • Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022

dátum predloženia do MPK: 24. 10. 2017

 • Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 165/2014 Z. z. o filmovom projekte

dátum predloženia do MPK: 14. 6. 2017

 • Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. .../2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum predloženia do MPK: 26. 5. 2017

 • Návrh zákona o povinnom deponáte publikácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum predloženia do MPK: 18. 4. 2017

 • Návrh na schválenie posunu harmonogramu realizácie verejnej práce- Investičnej akcie– „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave“

dátum predloženia do MPK: 6. 3. 2017

 

Všetky materiály sú verejnosti prístupné tu.

 

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2016

 • Návrh na uzatvorenie Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný)

dátum predloženia do MPK: 16. 12. 2016

 • Návrh zákona o fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum predloženia do MPK: 6. 12. 2016

 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 1. 12. 2016

 • Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov

dátum predloženia do MPK: 7. 11. 2016

 • Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

dátum predloženia do MPK: 7. 11. 2016

 • Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničnej výmene kópií určitých diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, medzi Úniou a tretími krajinami

dátum predloženia do MPK: 7. 11. 2016

 • Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

dátum predloženia do MPK: 7. 11. 2016

 • Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ o stanovení činnosti Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033

dátum predloženia do MPK: 19. 7. 2016

 • Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na mieniace sa podmienky trhu

dátum predloženia do MPK: 6. 7. 2016

 • Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

dátum predloženia do MPK: 21. 6. 2016

 • Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

dátum predloženia do MPK: 20. 6. 2016

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 23. 5. 2016

 • Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach

dátum predloženia do MPK: 13. 4. 2016

 • Tretia správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 8. 2. 2016

 • Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zabezpečení cezhraničnej prenosnosti online služieb poskytujúcich obsah na vnútornom trhu

dátum predloženia do MPK: 19. 1. 2016

 

Materiály predložené do MPK pred 1. 4. 2016 sú verejnosti prístupné tu. Materiály predložené do MPK od 1. 4. 2016 sú verejnosti prístupné tu.

 

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2015

 • Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu a spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

dátum predloženia do MPK: 18. 12. 2015

 • Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2018

dátum predloženia do MPK: 2. 12. 2015

 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 13. 11. 2015

 • Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

dátum predloženia do MPK: 11. 11. 2015

 • Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2015

dátum predloženia do MPK: 6. 11. 2015

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím

dátum predloženia do MPK: 20. 10. 2015

 • Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (tlač 1764)

dátum predloženia do MPK: 13. 10. 2015

 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (tlač 1760)

dátum predloženia do MPK: 13. 10. 2015

 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

dátum predloženia do MPK: 14. 9. 2015

 • Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z rokov 2013 a 2014 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 11. 6. 2015

 • Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

dátum predloženia do MPK: 22. 5. 2015

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

dátum predloženia do MPK: 23. 4. 2015

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

dátum predloženia do MPK: 15. 4. 2015

 • Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - aktualizácia prílohovej časti k 31.12.2014

dátum predloženia do MPK: 11. 3. 2015

 • Správa o plnení úloh z Koncepcie ochrany pamiatkového fondu za roky 2012-2014

dátum predloženia do MPK: 11. 3. 2015

 • Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 23.01.2015

 

Všetky materiály sú verejnosti prístupné tu.

 

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2014

 • Návrh Autorského zákona

dátum predloženia do MPK: 22.12.2014

 • Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020

dátum predloženia do MPK: 03.12.2014

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 01.12.2014

 • Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2013 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

  dátum predloženia do MPK: 20.11.2014

 • Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

  dátum predloženia do MPK: 18.11.2014

 • Návrh zákona o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

dátum predloženia do MPK: 14.11.2014

 • Akčný plán na roky 2015 - 2017 k Stratégii rozvoja kultúry SR na roky 2014 - 2020

  dátum predloženia do MPK: 11.11.2014

 • Návrh stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020

dátum predloženia do MPK: 31.10.2014

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty

dátum predloženia do MPK: 24.09.2014

 • Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2012 a 2013 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 23.09.2014

 • Vyhlásenie Roka Ľudovíta Štúra 2015. Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra  

dátum predloženia do MPK: 21.08.2014

 • Návrh zákona o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum predloženia do MPK: 13.08.2014

 • Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2013 v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 18.06.2014

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií

dátum predloženia do MPK:05.06.2014

 • Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 06. mája 2014

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

  dátum predloženia do MPK: 30. apríla 2014

 • Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 02. apríla 2014 

 • Stratégia rozvoja kultúry v Slovenskej republike na roky 2014 - 2020

dátum predloženia do MPK: 01. apríla 2014

 • Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike

dátum predloženia do MPK: 27.03.2014

 • Návrh zákona o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z

dátum predloženia do MPK: 27. marca 2014

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o filmovom projekte

dátum predloženia do MPK: 24.03.2014

 • Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 70. výročia Slovenského národného povstania

dátum predloženia do MPK: 24.02.2014

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2013

 • Návrh na prístup ku Pekinskej zmluve o audiovizuálnych umeleckých výkonoch

dátum predloženia do MPK: 23.12.2013

 • Návrh na podpis Zmluvy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o uľahčení prístupu k zverejneným dielam pre nevidiace osoby, osoby so zrakovým postihnutím alebo osoby s inými poruchami čítania

dátum predloženia do MPK: 04.12.2013

 • Návrh na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nedobytnosti niektorých pohľadávok štátu a uplynutia premlčacej doby

dátum predloženia do MPK: 02.12.2013

 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 29.11.2013

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby

dátum predloženia do MPK: 13.11.2013

 • Návrh na zrušenie úloh z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2013

dátum predloženia do MPK: 06.11.2013

 • Návrh zákona o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum predloženia do MPK: 21.10.2013

 • Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva kultúry SR

dátum predloženia do MPK: 17.10.2013

 • Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 16.10.2013

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

dátum predloženia do MPK: 18.09.2013

 • Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO Paríž 5. - 20. 11. 2013

dátum predloženia do MPK: 02.09.2013

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 26.08.2013

 • Návrh na posun realizácie projektu rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie a na zvýšenie obstarávacej ceny a dofinancovanie verejných prác Investičnej akcie – „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave“  

dátum predloženia do MPK: 15.08.2013

 • Legislatívny zámer autorského zákona

dátum predloženia do MPK: 15.08.2013

 • Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu

dátum predloženia do MPK: 31.07.2013

 • Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - aktualizácia prílohovej časti k 31.12.2012

dátum predloženia do MPK: 25.07.2013

 • Návrh na zrušenie úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 15.07.2013

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

dátum predloženia do MPK: 15.07.2013

 • Návrh na vydanie súhlasu vlády SR so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2011 v kapitole Ministerstva kultúry SR

dátum predloženia do MPK: 03.07.2013

 • Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - aktualizácia prílohovej časti k 31.12.2012

dátum predloženia do MPK:26.06.2013

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum predloženia do MPK: 03.06.2013

 • Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii o uzavretí medzinárodnej zmluvy o zjednodušení prístupu osôb so zrakovým postihnutím a osôb s poruchami čítania k tlačeným dielam, 17. - 28. júna 2013, Marakéš, Maroko

dátum predloženia do MPK: 07.05.2013

 • Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 05.03.2013

 • Návrh na ratifikáciu Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť

dátum predloženia do MPK: 01.03.2013

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 18.02.2013

 • Návrh Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018

dátum predloženia do MPK: 04.02.2013

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2012

 • Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie

dátum predloženia do MPK: 17.12.2012

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 541/2009 Z. z.

dátum predloženia do MPK: 13.12.2012

 • Návrh Stratégie digitalizácie kín v Slovenskej republike

dátum predloženia do MPK: 29.11.2012

 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579

dátum predloženia do MPK: 19.11.2012

 • Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2013 - 2015

dátum predloženia do MPK: 29.10.2012

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 15.10.2012

 • Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení činnosti Únie na podporu iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry na roky 2020 až 2033

dátum predloženia do MPK: 08.10.2012

 • Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka, Jána Senka, Štefana Gašparoviča, Petra Náhlika, Viery Mazúrovej, Miroslava Číža, Petra Fitza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom(autorský zákon) 

dátum predloženia do MPK: 04.10.2012

 • Predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu

dátum predloženia do MPK: 12.09.2012

 • Štatút rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

dátum predloženia do MPK:7.8.2012

 • Návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dátum predloženia do MPK:13.7.2012

 •  Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Chrena na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 253/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 98)

dátum predloženia do MPK: 21.6.2012

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 11.6.2012

Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2011  

 

 • Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011

dátum predloženia do MPK: 8.12.2011 (materiál bol dňa 13. 12. 2011 presunutý do štádia príprava materiálu a následne opätovne predložený do MPK dňa 15.12.2011)

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 18.11.2011

 • Návrh na zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 25.11.2011

 • Poslanecký návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Viskupiča, Martina Poliačika, Jany Žitňanskej a Miroslava Beblavého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

dátum predloženia do MPK: 8.11.2011

 • Návrh na podpis Rámcového dohovoru Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť s výhradou ratifikácie

dátum predloženia do MPK: 28.10.2011

 • Predbežné stanovisko Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k otázke právneho základu podpisu a pristúpenia k Európskemu dohovoru o právnej ochrane služieb založených na podmienenom prístupe alebo pozostávajúcich z podmieneného prístupu

dátum predloženia do MPK: 17.10.2011

 • Návrh na zrušenie úlohy v bode C.11. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 198 z 24. marca 2010 a úloh v bode B.1. a B.2. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 z 26. mája 2011

dátum predloženia do MPK: 6.10.2011

 • Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov účelovo určených pre Rozhlas a televíziu Slovenska na kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z.

dátum predloženia do MPK: 12.10.2011

 • Návrh zámeru zriadenia Múzea komunizmu a totalitných režimov

dátum predloženia do MPK: 21.9.2011

 • Koncepcia ochrany pamiatkového fondu

dátum predloženia do MPK: 5.9.2011

 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

dátum predloženia do MPK: 12.8.2011

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 23.8.2011

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 14.6.2011

 • Návrh zákona o povinných deponátoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a slovenských audiovizuálnych diel

dátum predloženia do MPK: 15.4.2011

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 15.4.2011

 • Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 21.6.2011

 • Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa

dátum predloženia do MPK: 29.4.2011

 

Všetky materiály sú verejnosti prístupné na webovom portáli: https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?instEID=-1&langEID=1.

 


Materiály predložené do medzirezortného pripomienkového konania v roku 2010

 • Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry

dátum predloženia do MPK: 13.12.2010

 • Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 23.11.2010

 • Návrh na zmenu a zrušenie vybraných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi kultúry

dátum predloženia do MPK: 30.12.2010

 • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 č. MK-2320/2010-10/11656, o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

dátum predloženia do MPK: 19.11.2010

 • Návrh Štatútu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 3.11.2010

 • Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

dátum predloženia do MPK: 20.10.2010

 • Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 24.92010

 • Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky

dátum predloženia do MPK: 14.5.2010

 • Návrh na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej digitálnej knižnice – detašovaného pracoviska Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach s vecným, časovým a finančným harmonogramom

dátum predloženia do MPK: 23.4.2010

 • Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

dátum predloženia do MPK: 8.3.2010

 • Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 204 z 24. marca 2010 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 204 z 24. marca 2010

dátum predloženia do MPK: 29.4.2010

 • Návrh na zmenu časového harmonogramu realizácie verejnej práce, zvýšenie obstarávacej ceny a dofinancovanie verejnej práce Dostavba a prestavba budovy Štátnej opery v Banskej Bystrici

dátum predloženia do MPK: 8.3.2010

 • Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska

dátum predloženia do MPK: 9.2.2010

 • Vecný, časový a finančný harmonogram prevádzky technologického zariadenia na masovú deacidifikáciu ohrozených dokumentov v knižniciach a archívoch

dátum predloženia do MPK: 12.2.2010

Posledná aktualizácia: 21.10.2019 / SLP
autor: Dalibor Matko
Linky

opis