Štatistické zisťovanie v oblasti kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na obdobie troch rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou.

Spravodajskými jednotkami, t.j. osobami, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie, sú štátne a verejnoprávne inštitúcie, samosprávne kraje, obce Slovenskej republiky, súkromné spoločnosti, mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské spoločnosti, ako aj fyzické osoby pôsobiace v oblasti kultúry. Spravodajská jednotka je v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení   neskorších  predpisov   povinná  poskytnúť  bezplatne,  úplne,  správne,  pravdivo  a v stanovených termínoch požadované údaje.

Pri získavaní, spracúvaní, šírení a vyhodnocovaní štatistických informácií je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky povinné zachovávať nezávislosť a nestrannosť, dbať na efektívnosť nákladov, zachovávanie dôvery verejnosti a riadiť sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných štatistických údajov.

Štátne štatistické zisťovanie za jednotlivé parciálne oblasti kultúry je realizované prostredníctvom 16 ročných štatistických výkazov KULT, ktoré spravodajská jednotka vypĺňa prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Podľa rozhodnutia ministra kultúry č. 7/2014 zo dňa  29. mája 2014 je koordináciou a zabezpečením všetkých úloh a povinností súvisiacich s výkonom štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších  predpisov poverené Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave. Z tohto dôvodu všetky otázky týkajúce sa štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry alebo žiadosti vo vzťahu k výsledkom štatistického zisťovania zasielajte Národnému osvetovému centru.

 

Kontakt:
Národné osvetové centrum
odbor výskumu a štatistiky kultúry
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava

tel. 02/204 71 229, 204 71 230
e-mail: statistika@nocka.sk 

 


Dôležité dokumenty:

Schválené ročné výkazy Kult štátneho štatistického zisťovania na rok 2015


Zber štatistických údajov

Spravodajská jednotka, ktorá je v príslušnom kalendárnom roku zaradená do zoznamu spravodajských jednotiek pre príslušnú oblasť kultúry, vypĺňa schválený výkaz Kult za túto oblasť kultúry prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Spravodajská jednotka po doručení oznamu o štatistickom zisťovaní za príslušný kalendárny rok na jej e-mailovú adresu/adresy je povinná v stanovenom termíne vyplniť výkaz Kult za príslušnú oblasť kultúry. Do elektronického systému spravodajská jednotka vstúpi cez jedinečný prístupový link, ktorý je určený výhradne pre jej výkaz Kult za príslušnú oblasť kultúry, a ktorý jej bude doručený spolu s oznamom o štatistickom zisťovaní.

Ak spravodajská jednotka, t. j. osoba, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie, vykonáva činnosť vo viacerých parciálnych oblastiach kultúry, vyplní výkaz Kult za každú oblasť kultúry – ku každej oblasti kultúry jej bude doručený osobitný e-mail s oznamom a jedninečným prístupovým linkom do príslušného výkazu Kult.

 

Aktuálny oznam

V súvislosti so začiatkom štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry za rok 2015 oznamujeme, že oznam so základnými informáciami o zbere údajov za rok 2015 spolu s jedinečným prístupovým linkom pre príslušný výkaz Kult bude spravodajskej jednotke doručený na jej e-mailovú adresu do konca marca 2016.

E-mailom bude oznam o štátnom štatistickom zisťovaní za rok 2015 doručený aj spravodajským jednotkám za oblasť knižníc, ktoré budú výkaz Kult 10-01 o knižnici vypĺňať tak ako všetky spravodajské jednotky v elektronickom systéme štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Výsledky štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry v Slovenskej republike za rok:

        2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

Aktualizované 4. 2. 2016 / Národné osvetové centrum - odbor výskumu a štatistiky kultúry 

Posledná aktualizácia: 04.02.2016 / OI
Linky

opis