Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 2/08

1.
Názov periodickej tlače: Čas na lásku
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 11.07.2008
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: príbehy zo života

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: magazínový formát
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA Slovakia Print, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 51 904 446
telefón:
email: ivana.sabolova@mafraslovakia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MAFRA Slovakia, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
IČO: 31 333 524
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania - 29.1.2009 2.zmena vydavateľa - 27.5.2009 3.zmena sídla - 8.9.2009 4.oprava štruktúry vlastníckych vzťahov - 27.4.2015 5.zmena vydavateľa od 1.12.2018 6.zmena právnej formy vydavateľa od 28.8.2019

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora