Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 9/08

1.
Názov periodickej tlače: GRAND MAGAZINE
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 15.08.2008
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/anglický/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: životný štýl pre náročného čitateľa

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: zdravie, životný štýl
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
ARGUS MEDIA, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Novosadná 2, 851 10 Bratislava
IČO: 47 146 206
telefón: 02/62 25 00 57
email: kontakt@argusmedia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Ivan Psota
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Novosadná 280/2, 851 10 Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Zdenko Pápay
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 44, 811 02 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa a periodicity vydávania na 6x ročne - 27.7.2012 2.zmena jazyka a periodicity vydávania na 4x ročne - 9.1.2018 3.zmena vydavateľa od 2.4.2018

<< späť na zoznam