Ministerstvo kultúry SR
Zoznam periodickej tlače

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 4782/13

1.
Názov periodickej tlače: ZEM & VEK
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 10.05.2013
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: spoločenský magazín

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: magazínový formát
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
SOFIAN, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Vajnorská 94, 831 04 Bratislava
IČO: 44 564 058
telefón: 0917/684 516
email: sofian@sofian.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Tibor Eliot Rostas
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Vajnorská 94, Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ivan Galanský
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kadnárova 108, Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 23.5.2013 2.zmena jazyka vydávania - 26.4.2016

<< späť na zoznam