Fond na podporu umenia

www.fpu.sk

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom fondu je rada zložená z deviatich členov, z ktorých štyroch menuje a odvoláva minister a piatich na návrh profesijných združení aktívne činných v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Členovia rady na pravidelných rokovaniach schvaľujú kľúčové dokumenty fondu, stanovujú zásady hodnotenia žiadostí a následné poskytovanie finančných prostriedkov z fondu.  

Kontrolným orgánom fondu je dozorná komisia pozostávajúca z troch členov. Dozorná komisia vykonáva kontrolu hospodárenia fondu, vyjadruje stanovisko k záležitostiam finančného charakteru a odporúča rade ich schválenie.

Výkonnou zložkou fondu je riaditeľ, ktorý na základe poverenia rady koná v mene v fondu, navrhuje rade na schválenie vnútorné predpisy a zodpovedá za administratívno-technickú činnosť kancelárie fondu. Rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov, ktoré odborná komisia na základe hodnotenia odporučí pre jednotlivé žiadosti.

Zásadnou súčasťou fondu sú odborné komisie, ktorých členov navrhujú riaditeľovi právnické osoby pôsobiace v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Členov odborných komisií vymenúva rada fondu, pričom ich základnou úlohou je hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z fondu. 

Fond od 2. januára 2016 vedie evidenciu profesionálnych umelcov. O zápis do evidencie môže požiadať žiadateľ pôsobiaci v niektorej z oblastí umenia.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Kontakt:

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
tel.: 02/5932 4255
e-mail: info@fpu.sk

 

Aktualizované 29. 2. 2016 / sekcia médií, audiovízie a autorského práva, sekcia umenia a štátneho jazyka, referát styku s médiami MK SR

Posledná aktualizácia: 18.01.2018 / OI
Linky