Podpora audiovizuálnej tvorby

Slovenská republika

AUDIOVIZUÁLNY FOND

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorým sa zriaďuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu. 

Kontakt:

Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel. č.: 02/59 23 4545, 0905 951 817
Fax: 02/59 23 4461
E-mail: sekretariat@avf.sk
Web: www.avf.sk

 

Európska únia, Rada Európy


FOND EURIMAGES

Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Bol založený v roku 1988 a v súčasnosti združuje 36 členských krajín. Slovensko je členskou krajinou fondu Eurimages od 15. apríla 1996.

Cieľom fondu je podpora európskeho filmového priemyslu. Fond riadi Správna rada, v ktorej má každý členský štát svoje zastúpenie. Správna rada určuje politiku fondu a podmienky, podľa ktorých fond poskytuje finančnú pomoc. Fond spravuje sekretariát vedený úradujúcim tajomníkom, ktorý organizuje stretnutia Rady a realizuje jej rozhodnutia a poskytuje informácie o poskytovaní finančnej podpory. Sekretariát fondu sídli v Štrasburgu.

Hlavným cieľom Eurimages je podpora filmových koprodukcií minimálne dvoch členských krajín fondu. O príspevok sa môžu uchádzať celovečerné hrané, dokumentárne aj animované snímky s minimálnou dĺžkou 70 minút určené primárne na distribúciu v kinách. Okrem toho je prostredníctvom Eurimages poskytovaná podpora na distribúciu a premietanie filmov v kinách, ako aj digitalizáciu kín v členských krajinách Eurimages, ktoré nemajú prístup k programu EÚ MEDIA.

Kontakt:

Council of Europe
Agora Building
Allée des Droits de l'Homme
F-67075 Strasbourg Cedex

Web: http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/default_en.asp
 

EURIMAGES - národný koordinátor SR:

Zuzana Gindl-Tatárová
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Svoradova 2
811 03 Bratislava

Tel.: +421-2-5930 3573
Fax: +421-2-5930 3575
E-mail: tatarova@vsmu.sk

 

PROGRAM KREATÍVNA EURÓPA

Program Kreatívna Európa sa začal realizovať v roku 2014 a vznikol zlúčením dvoch samostatných programov Kultúra a MEDIA (spolu s MEDIA Mundus) a nadväzuje tak na program MEDIA, ktorý vznikol v roku 1991 pod názvom MEDIA I, v rokoch 1996 - 2000 bol realizovaný ako program MEDIA II, v rokoch 2001 - 2006 ako program MEDIA Plus a MEDIA Training a v rokoch 2007 - 2013 ako program MEDIA 2007. Ide o najväčší svetový podporný program a jeho rozpočet na roky 2014 až 2020 je 1,46 miliardy EUR.

Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť hospodársky rast a pracovné miesta v sektore kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a organizácie v kultúre, a tým im pomôcť osloviť nové publikum v Európe i mimo nej a zlepšiť ich zručnosti v digitálnom veku. Kultúrny a kreatívny priemysel pritom už v súčasnosti tvorí 4,5 % z hrubého produktu celej Európskej únie a poskytuje viac než 8,5 milióna pracovných miest pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. Ide o mimoriadne perspektívne odvetvie – v období rokov 2000-2007 rástol počet pracovných príležitostí v priemere o 3,7 % ročne.

Program Kreatívna Európa bude mať dva programy: MEDIA a Kultúra, súčasťou programu bude i doteraz samostatne existujúci program MEDIA Mundus. V programe MEDIA sa ráta s určitými modifikáciami pri zachovaní základného rozdelenia podporných schém.

Od spojenia programov si Európska komisia sľubuje vyšší synergický efekt. Audiovizuálny priemysel, priemysel videohier, dramatické umenie, výtvarné umenie, vydavateľský sektor, hudba a ďalšie oblasti kultúrneho priemyslu čelia v súčasnej dobe rovnakým problémom a výzvam ako napríklad fragmentarizácia trhu, vyplývajúca z jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, globalizácia a digitalizácia. Dôležitou súčasťou programu Kreatívna Európa bude aj garančný mechanizmus, ktorý má za cieľ zvýšiť dostupnosť zdrojov z bankových a finančných inštitúcií. So spustením tohto nástroja sa však počíta, vzhľadom na dostupné finančné zdroje, až v roku 2016.    

Distribúciu informácií o programe Kreatívna Európa  a administratívnu podporu pre predkladateľov projektov v Slovenskej republike zabezpečuje spoločná kancelária Creative Europe Slovensko, ktorá vznikla spojením kancelárie MEDIA Desk Slovensko a Kultúrneho kontaktného bodu a je súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu.

Korešpondenčná adresa:

Slovenský filmový ústav
Creative Europe Desk Slovensko
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Adresa pre osobné stretnutie:

Kancelária Creative Europe Slovensko
Grösslingova 45 (1. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5263 6935 (MEDIA), +421 2 5263 6936 (Kultúra)
E-mail: media@cedslovakia.eu, kultura@cedslovakia.eu
Web: http://www.cedslovakia.eu
 

EURÓPSKE AUDIOVIZUÁLNE OBSERVATÓRIUM

Európske audiovizuálne observatórium (EAO) je inštitúciou zriadenou Radou Európy (od roku 1992), ktorá zhromažďuje informácie, spracúva ich a vytvára štatistické databázy z oblasti audiovizuálnej tvorby, jej produkcie a distribúcie. Informácie o európskej audiovizuálnej tvorbe distribuuje v rôznej forme členským krajinám, inštitúciám, ako aj iným subjektom (vrátane komerčných).

Členstvo krajín je dobrovoľné, podmienky upravuje štatút. Na čele EAO stojí Výkonná rada EAO, v ktorej má zastúpenie každý členský štát, zasadnutie Výkonnej rady vedie vždy jeden z členov EAO, ktorý je v danom roku zvolený za predsedu Výkonnej rady. Ďalšími orgánmi EAO je Výbor Výkonnej rady EAO (poradný orgán EAO), Revízna komisia EAO a Dozorná komisia EAO.

Kontakt:

Európske audiovizuálne observatórium
76 Allée de la Robertsau
67 000 Štrasburg

Tel.: +33 (0)3 90 21 60 00
Fax: +33 (0)3 90 21 60 19
E-mail: legalinfo@obs.coe.int
Web: www.obs.coe.int

 

Aktualizované dňa 15.04.2014 / sekcia médií, audiovízie a autorského práva

Posledná aktualizácia: 13.08.2014 / OI
Linky