Výzva IROP-PO3-SC31-2016-5

Celkový počet

žiadostí o NFP

Celkové výdavky žiadostí

(v EUR)

Celková žiadaná výška NFP

(v EUR)

619 102 116 018,31 94 797 769,17
 
Posledná aktualizácia: 04.05.2017 / SOIROPPO3

 

Zoznam neschválených ŽoNFP - kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Neschválené žiadosti o NFP

 

Posledná aktualizácia: 23.09.2019 / SOIROPPO3
 
 

Zoznam schválených ŽoNFP - kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Schválené žiadosti o NFP

 


Posledná aktualizácia: 23.09.2019 / SOIROPPO3
Linky