Zoznam neschválených ŽoNFP - kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

 

Neschválené žiadosti o NFP

údaje sú priebežne aktualizované

 

Posledná aktualizácia: 23.09.2019 / SOIROPPO3
Linky