Počet prijatých ŽoNFP – výzva IROP-PO3-SC31-2016-5

 

Celkový počet

žiadostí o NFP

Celkové výdavky žiadostí

(v EUR)

Celková žiadaná výška NFP

(v EUR)

619 102 116 018,31 94 797 769,17
Posledná aktualizácia: 04.05.2017 / SOIROPPO3
Linky