Zoznam schválených ŽoNFP - kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

 

Schválené žiadosti o NFP

 

údaje sú priebežne aktualizované

Posledná aktualizácia: 23.09.2019 / SOIROPPO3
Linky