"; Ministerstvo kultúry SR - Cirkvi a náboženské spoločnosti
 

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti cirkví a náboženských spoločností

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje v súlade s kompetenčným zákonom výkon štátnej správy na úseku cirkví a náboženských spoločností. Rešpektuje ich ako právne subjekty „sui generis“, uznáva ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti a spolupracuje s nimi na základe partnerskej spolupráce, pričom nezasahuje do ich vnútorných záležitostí.

V predmetnej oblasti má predovšetkým nasledovné kompetencie:

 • zabezpečuje
  • tvorbu štátnej politiky v oblasti vzťahov štátu a cirkvi a náboženských spoločností,
  • kontakt s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností,
  • prípravu návrhu rozpočtu a kompletizácie návrhov cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočet
 • usmerňuje postup cirkví a náboženských spoločností pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,
 • vypracúva
  • návrhy legislatívnych zámerov, návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie a pôsobnosť cirkví a náboženských spoločností vrátane návrhov zmlúv a dohôd medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
  • ekonomické rozbory, vyúčtovanie a záverečný účet za oblasť cirkví a náboženských spoločností,
  • analytické, koncepčné a informačné materiály a odborné stanoviská za oblasť vecného pôsobenia odboru,
  • odborné stanoviská a podklady týkajúce sa dodržiavania základných ľudských práv s dôrazom na náboženskú slobodu,
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych dohôd medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
 • vykonáva registráciu cirkví a náboženských spoločností,
 • eviduje právnické osoby odvodzujúce svoju právnu subjektivitu od registrovaných cirkví a náboženských spoločností,
 • vedie zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností,
 • vystavuje úradné výpisy zo zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je,
 • vytvára databázu základných informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach,
 • zabezpečuje zber a spracovanie štatistických informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach ako gestor Ročného výkazu KULT 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • rozpisuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené pre cirkvi, náboženské spoločnosti a charitu a dohliada na ich účelne a hospodárne využívanie,
 • refunduje finančné náklady na geodetické práce súvisiace s plnením osobitného predpisu o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam,
 • vytvára predpoklady na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností,
 • riadi a koordinuje činnosť Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností,
 • vykonáva analytickú činnosť a poskytuje konzultačné služby o náboženskom terorizme a problematike extrémizmu, xenofóbie, rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu,
 • vykonáva analytickú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti tradičnej i netradičnej religiozity,
 • vydáva stanoviská k prechodným pobytom cudzincov pracujúcich pre cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike,
 • spolupracuje v otázkach cirkví a náboženských spoločností
  • 1.  s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
  • 2.  s orgánmi štátnej správy a samosprávy, akademickou obcou a odbornou verejnosťou,
  • 3.  s cirkevnými a náboženskými subjektmi Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vám poskytne informácie na tel. číslach: 02/ 20482 541, 542, 543, 544

Posledná aktualizácia: 24.09.2013 / CO
autor: MK SR
Linky