Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti cirkví a náboženských spoločností

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečuje v súlade s kompetenčným zákonom výkon štátnej správy na úseku cirkví a náboženských spoločností. Rešpektuje ich ako právne subjekty „sui generis“, uznáva ich nezastupiteľné miesto v spoločnosti a spolupracuje s nimi na základe partnerskej spolupráce, pričom nezasahuje do ich vnútorných záležitostí.

Podľa organizačného poriadku ministerstva má plnenie konkrétnych úloh predmetnej oblasti v kompetencii cirkevný odbor, organizačne začlenený do priamej riadiacej pôsobnosti štátneho tajomníka 1. Cirkevný odbor v súlade s pôsobnosťou ministerstva riadi a koordinuje tvorbu štátnej politiky v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností a zabezpečuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností, s ktorými spolupracuje na základe partnerstva.

Cirkevný odbor najmä:

  • riadi a záväzne usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností, tradičnej a netradičnej religiozity a náboženskej slobody,
  • vypracúva

- z vecného hľadiska paragrafové znenie návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane dôvodových správ,

- ekonomické rozbory, vyúčtovanie a záverečný účet za oblasť cirkví a náboženských spoločností,

- strategické, analytické, koncepčné a informatívne materiály a odborné stanoviská za oblasť vecného pôsobenia odboru pre rôzne stupne štátnej správy a verejnej správy,

- odborné stanoviská, analýzy, podklady a rozbory k podnetom profesijných a občianskych združení a iných subjektov v rámci vecnej pôsobnosti odboru, 

- expertízne materiály a prognózy pre potreby štátnej politiky v danej oblasti v súlade s prijatými medzinárodnými dokumentmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a územnou samosprávou,

  • zabezpečuje

- činnosti v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností,

- riadi a koordinuje činnosť Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností,

- kontakt s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností,

- prípravu návrhu rozpočtu a kompletizácie návrhov cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočet,

- rozpis finančných prostriedkov štátneho rozpočtu účelovo určených pre cirkvi, náboženské spoločnosti a charitu a dohliada na ich účelné a hospodárne využívanie,

- spoluprácu ministerstva s profesijnými a občianskymi združeniami, združeniami právnických osôb,  nadáciami, medzinárodnými medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami, organizáciami tretieho sektora a ďalšími subjektmi v oblasti náboženskej slobody a tradičnej a netradičnej religiozity,

- plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych dohôd medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami,

- zber a spracovanie štatistických informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach ako gestor Ročného výkazu KULT 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti,

- plnenie úloh vyplývajúcich z analytických, koncepčných a strategických materiálov v oblasti náboženského extrémizmu, xenofóbie, náboženskej neznášanlivosti a antisemitizmu,

- analytickú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti tradičnej i netradičnej religiozity,

- spoluprácu s profesijnými partnerskými inštitúciami v Slovenskej republike a zahraničí pôsobiacimi v danej oblasti,

- účasť v medzirezortných expertných komisiách týkajúcich sa problematiky extrémizmu, xenofóbie, náboženskej neznášanlivosti a antisemitizmu,

- lektorovanie odborných podujatí na tému vzťahov štátu a cirkví, financovania cirkví a náboženských spoločností, religiozity, náboženského extrémizmu a náboženských menšín,

  • vydáva

- prvostupňové rozhodnutia v správnom konaní podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov a  v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

- úradné výpisy zo zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je,

- identifikačné číslo organizácie (IČO) cirkvám a náboženským spoločnostiam a právnickým osobám, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností v spolupráci so Štatistickým úradom SR,

- stanoviská k prechodným pobytom cudzincov pracujúcich pre cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike,

  • spolupracuje

- pri kontrolnej činnosti za príslušnú oblasť s odborom kontroly a inšpekcie,

- pri tvorbe podkladov pre tlačové výstupy ministerstva a sprístupňovaní informácií pre verejnosť,

- s Národným osvetovým centrom v odborných otázkach súvisiacich s úlohami vyplývajúcimi zo štátneho štatistického zisťovania v rozsahu jeho vecnej pôsobnosti,

- na príprave koncepcií a ich plnení s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy najmä v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, formálneho a neformálneho vzdelávania, strategických materiálov z oblasti prevencie negatívnych spoločenských javov, ako aj strategických a koncepčných materiálov zameraných na cieľovú skupinu detí a mládeže,

- na organizovaní významných a tradičných celoslovenských podujatí a podujatí k výročiam významných osobností slovenskej histórie a slovenských inštitúcií,

- pri vytváraní podmienok na rozvoj náboženskej slobody s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike a zahraničnými cirkevnými subjektmi,

- s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, akademickou obcou, odbornou verejnosťou a mimovládnymi organizáciami a medzinárodnými organizáciami (napr. EÚ, OSN, Rada Európy, OBSE) pôsobiacimi v tejto oblasti,

- s cirkevnými a náboženskými subjektmi Slovákov žijúcich v zahraničí,

  • vedie

- zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností,

- evidenciu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností,

- evidenciu nezahladených trestov uložených cirkevným subjektom súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov,

- databázu základných informácií o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach,

- databázu základných informácií o neregistrovaných náboženských hnutiach a manipulatívnych duchovných spoločenstvách,

  • usmerňuje postup cirkví a náboženských spoločností pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,
  • vykonáva registráciu cirkví a náboženských spoločností v správnom konaní,
  • refunduje finančné náklady na geodetické práce súvisiace s plnením osobitného predpisu o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam,
  • vytvára predpoklady na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností.

 

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR vám poskytne informácie na tel. číslach: 02/ 20482 541, 542, 543, 544, 545, e-mail: co@culture.gov.sk, sídlo: Jakubovo námestie č. 12, Bratislava 

Posledná aktualizácia: 20.08.2018 / OI
autor: MK SR
Linky