"; Ministerstvo kultúry SR - Dokumenty
 

Prehľad najvýznamnejších dokumentov, v ktorých sa presadzujú opatrenia na ochranu a posilnenie kultúrnych práv

 

Dôležité dokumenty v oblasti ľudských práv (zdroj: MZVEZ SR)

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

 

 

Stručná charakteristika niektorých významných ľudsko-právnych dokumentov:

Všeobecná deklarácia ľudských práv
Všeobecná deklarácia ľudských práv vymedzuje kultúrne práva v článku 27 tak, že deklaruje nasledovné „každý má právo slobodne sa zúčastniť na kultúrnom živote spoločnosti, užívať plodov umenia a zúčastniť sa na vedeckom pokroku a jeho výťažkoch a tiež, že „každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby.

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zdôrazňuje právo na slobodu presvedčenia v článku 18 prostredníctvom 4 základných téz: 1. Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Toto právo zahŕňa v sebe slobodu vyznávať alebo prijať náboženstvo alebo vieru podľa vlastnej voľby a slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými či už verejne alebo súkromne, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou, zachovávaním obradov a vyučovaním. 2. Nikto nesmie byť podrobený donucovaniu, ktoré by narušovalo jeho slobodu vyznávať alebo prijať náboženstvo alebo vieru podľa svojej vlastnej voľby, 3. Sloboda prejavovať náboženstvo alebo vieru sa môže podrobiť len takým obmedzeniam, aké predpisuje zákon a ktoré sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti, poriadku, zdravia alebo morálky alebo základných práv a slobôd iných, 4. Štáty, zmluvné strany paktu, sa zaväzujú rešpektovať slobodu rodičov a tam, kde je to vhodné, poručníkov zabezpečiť náboženskú a morálnu výchovu svojich detí podľa vlastného presvedčenia rodičov alebo poručníkov. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach tiež deklaruje ochranu kultúrnych práv v článku 27: V štátoch, kde existujú etnické, náboženské alebo jazykové menšiny, nebude sa im príslušníkom upierať právo, aby spolu s ostatnými príslušníkmi menšiny užívali svoju vlastnú kultúru, vyznávali a prejavovali svoje vlastné náboženstvo alebo používali svoj vlastná jazyk

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v článku 15 definuje nasledujúce kultúrne práva pre každého: zúčastniť sa na kultúrnom živote; užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia; požívať ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby, právo na zachovanie, rozvoj a šírenie vedy a kultúry, právo rešpektovať slobodu nevyhnutnú pre vedecký výskum a tvorivú činnosť, právo na rozvoj medzinárodných stykov a spolupráce vo ve
deckej a kultúrnej oblasti.

Dohovor na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov
Dohovor na ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych prejavov je nástrojom, ktorý v súlade so zásadami medzinárodného práva a so všeobecne uznávanými dokumentmi v oblasti ľudských práv rozširuje priestor formulovať a uplatňovať kultúrne politiky a prijímať opatrenia s ohľadom na ochranu a podporu rovnosti a rozmanitosti kultúrnych prejavov. Cieľom dohovoru je podporovať kultúrny pluralizmus a tiež posilniť ochranu kultúrnych práv, tak aby nedochádzalo k diskriminácii v oblasti prístupu ku kultúre, k tvorbe kultúry a umenia, ako aj v oblasti kultúrnych tovarov a služieb, ochrany autorských práv, v prístupe ku kultúrnemu dedičstvu a pod.

Európska charta menšinových alebo regionálnych jazykov
Európska charta menšinových alebo regionálnych jazykov zdôrazňuje ochranu kultúrnych práv v oblasti jazyka ako nositeľa kultúry . Ide o v článok č. 11 - Médiá a článok č. 12 - Kultúrna činnosť a kultúrne zariadenia. Kultúrne práva sú v rámci tohto dokumentu prehlbované prostredníctvom opatrení na ochranu a rozvoj kultúrnych hodnôt nasledujúcich jazykov – maďarský, rusínsky, ukrajinský, bulharský, český, chorvátsky, nemecký, poľský a rómsky.

Rámcový dohovor RE na ochranu národnostných menšín
Rámcový dohovor RE na ochranu národnostných menšín posilňuje kultúrne práva národnostných menšín prostredníctvom opatrení stanovených v oblasti legislatívnych, finančných a inštitucionálnych mechanizmov.

Dohovor o právach dieťaťa
Dohovor o právach dieťaťa OSN chráni a rozvíja a posilňuje kultúrne práva detí patriacich k národnostným menšinám a znevýhodneným skupinám obyvateľstva prostredníctvom opatrení zameraných a na ochranu a rozvoj kultúry v zmysle článku č. 30 - Deti národnostných menšín alebo domorodého pôvodu. 

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
Dohovor nadobudol platnosť 3. mája 2008 v súlade s článkom 45 ods. 1. Pre Slovenskú republiku dohovor nadobudne platnosť 25. júna 2010 v súlade s článkom 45 ods. 2. Legitimita kultúrnych práv osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „OZP“) sa napĺňa prijatím Dohovoru OSN na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010. Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „MK SR“) sa podieľa na implementácii predmetného dokumentu, najmä článku 30, ktorý akcentuje účasť osôb so zdravotným postihnutím na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe. Dôležité je zabezpečiť, aby rezort kultúry systematicky vytváral podmienky na podporu osobitnej kultúrnej a jazykovej identity, vrátane používania znakovej reči a kultúry sluchovo postihnutých osôb.

Ústava Slovenskej republiky
Ústava SR zaručuje právo občanov na prístup ku kultúrnemu bohatstvu v článku 43 - „Sloboda vedeckého bádania a umenia sa zaručuje. Práva na výsledky tvorivej, duševnej činnosti chráni zákon. Právo prístupu ku kultúrnemu bohatstvu sa zaručuje za podmienok ustanovených zákonom“. Právo na ochranu kultúrneho dedičstva je zakotvené v čl. 44 Ústavy SR: „Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo“ a „Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky“.


Posledná aktualizácia: 08.08.2016 / OI
autor: ONKDKZSO
Linky