Zameranie dotácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva

Dotácie slúžia na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva – na podporu kultúrnych aktivít týchto osôb a skupín, sprístupňovanie kultúrnych formátov pre tieto skupiny, podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, podporu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu, vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnych aktivít a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,  vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových stránok rozvíjajúcich kultúru osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím (všetky druhy zdravotného postihnutia: občania s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane ochrany duševného zdravia) a inak znevýhodnených skupín – napr. detí a mládeže (deti z detských domovov, deti žijúce v marginalizovaných rómskych komunitách, deti utečencov, detské obete násilia a pod.), starších ľudí (vrátane medzigeneračnej solidarity), ľudí bez domova, na podporu projektov v oblasti kultúry prispievajúcich k implementácii rodovej rovnosti a tiež na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti rodovej rovnosti (napr. osamelé matky, týrané ženy, nediskriminácia žien po 45 roku života, migrantky, rómske ženy a pod.), ako aj projektov zameraných na predchádzanie diskriminácii LGBTI osôb, na kultúrnu integráciu migrantov a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva ohrozených chudobou (napr. ľudia bez práce, mnohodetné rodiny), viacnásobnou diskrimináciou a sociálnym vylúčením (vrátane obetí obchodovania s ľuďmi).

Program slúži ako nástroj kultúrnej politiky Ministerstva kultúry SR v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva – na podporu implementácie opatrení v oblasti kultúry vyplývajúcich z medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov vrátane Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, na podporu plnenia opatrení vyplývajúcich z vládnych strategických dokumentov a akčných plánov v oblasti ochrany a podpory kultúrnych práv znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj na podporu dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti kultúry v zmysle zákona NR SR č. 365/2004 o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Program tiež napĺňa zámery a ciele v oblasti rozvoja kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva stanovené v rámci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike v zmysle uznesenia vlády SR č. 71 z 18. februára 2015.

Posledná aktualizácia: 12.08.2016 / OI
autor: ONKDKZSO
Linky