2018 | Európsky rok kultúrneho dedičstva

2018 | Európsky rok kultúrneho dedičstva #EuropeForCulture

"Naše dedičstvo: Kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou"
#EuropeForCulture

Kultúrne dedičstvo je nielen odkazom minulosti, ale aj cenným zdrojom pre našu budúcnosť.

 

Rok 2018 bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva. V tomto roku budete mať príležitosť zúčastniť sa na jedinečných podujatiach na oslavu bohatého a rozmanitého dedičstva Európy!

Kultúrne dedičstvo Európy je všade okolo nás: v našich mestách, prírode a archeologických lokalitách. Nenachádzame ho len v literatúre, umení či predmetoch, ale aj v remeselných zručnostiach, príbehoch, gastronómii, hudobnej tvorbe a vo filme. Kultúrne dedičstvo nás vo svojej rozmanitosti spája. Vďaka technológiám a internetu máme k nemu teraz lepší prístup než kedykoľvek predtým.

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť viac ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy, a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. V roku 2018 sa bude klásť dôraz na:

- hodnotu kultúrneho dedičstva pre spoločnosť,
- jeho hospodársky prínos,
- jeho úlohu v európskej kultúrnej diplomacii,
- význam jeho zachovania pre budúce generácie.

Kultúrne dedičstvo zohráva významnú úlohu v európskom hospodárstve. Tento sektor zamestnáva viac ako 300 000 ľudí a nepriamo s ním súvisí 7,8 milióna pracovných miest v Európe, a to napríklad v cestovnom ruchu a stavebníctve. Kultúrne dedičstvo má podobne pozitívny, avšak doposiaľ nedocenený, vplyv na naše spoločnosti tým, že prispieva ku kvalite života, k sociálnej súdržnosti a medzikultúrnemu dialógu.

Ako sa bude tento Európsky rok realizovať?

Súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva budú iniciatívy a podujatia na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Na celoštátnej úrovni budú Európsky rok organizovať koordinátori, ktorých určí každý členský štát EÚ. Na európskej úrovni bude výsledkom spoločného úsilia európskych inštitúcií: Komisie, Parlamentu a Rady, ako aj Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Zapoja sa doň aj kľúčové zainteresované strany z rôznych odvetví.

Čo sa pripravuje?

Počas roku 2018 sa v celej Európe budú konať tisícky rôznych aktivít a osláv. Pripravuje sa 10 hlavných európskych iniciatív, vďaka ktorým sa má zaistiť, aby tento Európsky rok mal vplyv aj po roku 2018. Tieto iniciatívy bude realizovať Európska komisia v spolupráci s kľúčovými partnermi (Radou Európy, UNESCO a inými európskymi organizáciami). V rámci týchto desiatich iniciatív sa zmaximalizuje podpora pre štyri ciele: angažovanosť, udržateľnosť, ochrana a inovácia.

 

 

Európsky rok bude mať popredné miesto aj v úspešných európskych iniciatívach venovaných kultúrnemu dedičstvu, ako sú:

Dni európskeho dedičstva, v rámci ktorých sa každoročne organizuje viac ako 70 000 podujatí a do ktorých sa zapája viac ako 20 miliónov účastníkov,

značka „Európske dedičstvo“udeľovaná lokalitám, ktoré oslavujú a symbolizujú európske ideály, hodnoty a históriu,

Európske hlavné mestá kultúry – titul, ktorý sa každoročne udeľuje dvom mestám, ktoré sú stelesnením európskeho kultúrneho bohatstva. V roku 2018 budú týmito hlavnými mestami Valletta (Malta) a Leeuwarden (Holandsko),

rôzne ceny EÚ, najmä cena za kultúrne dedičstvo/ocenenie Europa Nostra, ktorá sa udeľuje za najlepšie postupy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, jeho riadenia, výskumu, ako aj vzdelávania a komunikácie v tejto oblasti.

Okrem toho sa za podpory z programov Kreatívna Európa, Horizont 2020, Erasmus+, Občania pre Európu a iných programov podporovaných EÚ budú financovať mnohé projekty.

 

Označovanie podujatí a projektov značkou Európskeho roka

Pre celoštátne ako aj európske iniciatívy bude dispozícii vizuálna identita Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Táto identita sa môže použiť pri podujatiach a projektoch uskutočňovaných v priebehu roka 2018, ktoré prispievajú k plneniu cieľov Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

Ďalšie informácie:   

http://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_sk

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a  komisie

Mailová adresa: EAC-EYCH2018@ec.europa.eu

Fond na podporu umenia

 

Národný koordinátor ERKD2018:

Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Mailová adresa: ERKD2018@culture.gov.sk
Tel:tel.: +421 2 20 482 422

Európska komisia – jún 2017

Posledná aktualizácia: 19.01.2018 / OI
Linky