Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti médií, audiovízie a autorského práva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre médiá, audiovíziu, autorské právo a práva súvisiace s autorským právom. Výkon štátnej správy v oblasti médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva, všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami sekcia médií, audiovízie a autorského práva.

Pôsobnosť a kompetencie sekcie médií, audiovízie a autorského práva:

 • vypracúva zásady a východiská štátnej politiky v oblasti médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
 • pripravuje legislatívne a koncepčné návrhy a analytické materiály v oblasti periodickej tlače a elektronických médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
 • vypracúva odborné stanoviská za oblasť médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ako aj stanoviská k podnetom orgánov štátnej správy a súdov, profesijných organizácií, k žiadostiam občanov a verejnosti
 • pripravuje podkladové materiály k plneniu úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z vládnych i medzinárodných dokumentov pre oblasť médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
 • v spolupráci s útvarmi medzinárodnej spolupráce sa zúčastňuje na príprave podkladov k medzinárodným bilaterálnym a multilaterálnym kultúrnym dohodám za oblasť médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
 • zastupuje Slovenskú republiku v štruktúrach Európskej únie, v Rade Európy a v iných medzinárodných organizáciách v oblasti médií, audiovízie, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
 • udeľuje a odníma oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv
 • vykonáva štátny dohľad vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti audiovízie, periodickej tlače, povinných výtlačkov periodickej a neperiodickej publikácie a rozmnoženín audiovizuálnych diel a v oblasti kolektívnej správy práv
 • zabezpečuje administráciu obsahu internetového portálu www.dusevnevlastnictvo.gov.sk
 • eviduje periodickú tlač
 • vykonáva štatistické zisťovanie pre oblasť rozhlasového a televízneho vysielania, oblasť audiovízie a periodickej tlače
 • zabezpečuje organizačne a administratívne činnosť Rady ministra pre masmédiá
 • zúčastňuje sa na práci medzirezortných pracovných skupín pre digitálne vysielanie
 • spolupracuje pri kontrolnej činnosti za ministerstvo za príslušnú oblasť s odborom kontroly a inšpekcie

Sekcia médií, audiovízie a autorského práva sa člení na

 • odbor mediálneho práva a audiovízie
 • odbor autorského práva

 

Kontakt:
JUDr. Anton Škreko, PhD., generálny riaditeľ
Telefón: 02/20482 122
Fax:       02/20482 174
E-mail: smaap@culture.gov.sk
 

Posledná aktualizácia: 26.08.2015 / SMAAP
Linky