Nový autorský zákon

Nový autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) je účinný od 1. januára 2016.

Nový autorský zákon je moderný a flexibilný právny predpis, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v rámcoch stanovených európskym a medzinárodným právom. Na druhej strane však nepredstavuje prekážku pre šírenie kultúry, vzdelania a výsledkov výskumu či pre rozvoj internetovej ekonomiky a podporu tvorivosti. Nový autorský zákon tak nepriamo prispieva aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky prostredníctvom vytvorenia vitálneho rámca na podporu inovácií a investícií do sektora kreatívneho priemyslu s vysokou pridanou hodnotou.

Cieľom rekodifikácie bolo pripraviť taký právny predpis, ktorý náležite plní funkciu autorského zákona ako základného (hmotnoprávneho) právneho predpisu v oblasti kultúry a ktorý zabezpečí vyváženie záujmov nositeľov práv, používateľov a širokej verejnosti. Takýto právny predpis musel zabezpečiť rovnováhu medzi ochranou práv nositeľov práv a náležitým prístupom používateľov k chránenému obsahu. Nevyhnutné bolo posilniť aj mieru vymožiteľnosti práv v prípade ich porušenia a zároveň zabezpečiť nositeľom práv aj širokej verejnosti primeranú kontrolu nad organizáciami kolektívnej správy, ktoré spravujú práva a peniaze autorov a iných nositeľov práv. 

Pri príprave návrhu autorského zákona bolo potrebné brať ohľad na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Rovnako bolo potrebné náležite inkorporovať právo Európskej únie v danej oblasti (transpozícia smerníc).

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pri svojej práci na novej autorskoprávnej úprave vychádzalo predovšetkým z  Legislatívneho zámeru autorského zákona, ktorý vypracovalo v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 – 2016 (ďalej len „programové vyhlásenie“) a spolupracovalo s Dočasnými pracovnými skupinami Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru – predovšetkým s Dočasnou pracovnou skupinou k rekodifikácii autorského práva v Slovenskej republike (pdf, 208 kB) a s Dočasnou pracovnou skupinou k ochrane autorských práv v hmotnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve (pdf, 186 kB) .

Kontakt:

smaap@culture.gov.sk

Návrh nového autorského zákona:

Dňa 22. decembra 2014 bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania návrh Autorského zákona. Kompletný materiál je dostupný na stránke Portálu právnych predpisov.

Dňa 10. apríla 2015 bol predložený návrh Autorského zákona na rokovanie vlády Slovenskej republiky a bol vládou Slovenskej republiky schválený dňa 15. apríla 2015.

Dňa 6. mája 2015 prešiel návrh Autorského zákona prvým čítaním v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá ho postúpila do druhého čítania.

Dňa 16. júna 2015 bola zverejnená Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu Autorského zákona (tlač 1496).

Dňa 1. júla 2015 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený návrh Autorského zákona.

Dňa 24. júla 2015 bol návrh Autorského zákona podpísaný prezidentom Slovenskej republiky.

Schválená verzia Autorského zákona je dostupná na stránke Národnej rady Slovenskej republiky (úplne dole pod označením Schválené znenie zákona NRSR 1496).

Úplné znenie Autorského zákona tak, ako bolo publikované v Zbierke zákonov: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

 

Aktualizované 15. 2. 2016 / sekcia médií, audiovízie a autorského práva / odbor autorského práva

Posledná aktualizácia: 24.03.2017 / SMAAP
autor: Jana Veselská
Linky