"; Ministerstvo kultúry SR - Právny rámec
 

Právny rámec - autorské právo a práva súvisiace s autorským právom

Právna úprava Slovenskej republiky

Zákon č. 185/2015 Z. z. (pdf, 447 kB) Autorský zákon - účinný od 1.1.2016

Zákon č. 618/2003 Z. z. (pdf, 277 kB) o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov /úplné znenie/ - účinný do 31.12.2015
 

Výklady autorského zákona

 

Komunitárna právna úprava

 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES (pdf, 57 kB) z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie)
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES (pdf, 66 kB) z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)
 • Smernica Rady 93/83/EHS (pdf, 71 kB) z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES (pdf, 60 kB) z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie)
 • Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES (pdf, 83 kB) z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz
 • Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES (pdf, 123 kB) z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
 • Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES (pdf, 63 kB) z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES (pdf, 91 kB) z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ (pdf, 745 kB) z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ (pdf, 780 kB) z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ (pdf, 2 MB) z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 (pdf, 180 kB) z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1128 (pdf, 877 kB) zo 14. júna 2017 o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu

 

Medzinárodné pramene

 

Databáza EUR-Lex

EUR-Lex poskytuje bezplatný prístup k právu Európskej únie a ďalším verejným dokumentom. Hlavným zdrojom obsahu databázy EUR-Lexu je Úradný vestník Európskej únie. Webové stránky EUR-Lexu sú dostupné v 23 úradných jazykoch Európskej únie.
 

Databáza WIPO Lex

WIPO Lex je elektronická databáza spravovaná WIPO, ktorá poskytuje prístup k právnym predpisom a zmluvám, týkajúcim sa duševného vlastníctva členských štátov WIPO, Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a Organizácie spojených národov (OSN).

 

Aktualizované 14.6.2018/ sekcia médií, audiovízie a autorského práva/ odbor autorského práva

Posledná aktualizácia: 29.06.2018 / SMAAP
autor: Jana Veselská
Linky