Akcia Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 – Výzva na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026

 

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske.

Európske hlavné mestá kultúry predstavujú vlajkovú kultúrnu iniciatívu EÚ, ktorú európski občania pravdepodobne najlepšie poznajú a aj najväčšmi oceňujú. Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ.

V zmysle legislatívneho rámca akcie EHMK na roky 2020 až 2033 musí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako riadiaci orgán zodpovedný za výber EHMK na Slovensku na rok 2026 šesť rokov pred rokom titulu EHMK zverejniť Výzvu na predkladanie prihlášok slovenských miest do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ na rok 2026.

 

Výzva na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 – základné informácie a dokumenty (vrátane výzvy)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo 17. decembra 2019 Výzvu na predkladanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul EHMK na rok 2026 v reakcii na túto výzvu vyplnia prihlášku uvedenú v prílohe 1 a „čestné vyhlásenie“ uvedené v prílohe 2.  

Všetky prihlášky musia byť zaslané najneskôr 31. októbra 2020.

Mestá musia písomne avizovať zámer predložiť prihlášku najneskôr do 30. septembra 2020. Prihlášky musia byť zaslané v elektronickej a tlačenej verzii v anglickom a slovenskom jazyku na adresu: EHMK@culture.gov.sk

Anglická verzia prihlášky bude pracovnou verziou pre skupinu nezávislých odborníkov, ktorá bude na vykonanie postupu výberu zostavená.

Všetci uchádzači budú informovaní o prijatí prihlášky v termíne do 15 pracovných dní.

Každá prihláška musí vychádzať z výrazného kultúrneho programu so silným európskym rozmerom. Kultúrny program musí pokrývať rok, na ktorý sa titul EHMK udeľuje a musí sa vypracovať zvlášť na tento účel.

Všetky formálne kritériá prihlášky sú obsiahnuté vo Výzve (pozri nižšie).

Mestá zaujímajúce sa o podmienky získania titulu EHMK sa môžu zúčastniť na Informačnom dni, ktorý sa v priestoroch Ministerstva kultúry Slovenskej republiky uskutoční 17. januára 2020.

Program Informačného dňa, ktorý sa uskutoční 17. januára 2020, je k dispozícii tu.

Prihláška na účasť na Informačnom dni (vrátane Programu Informačného dňa) je k dispozícii tu.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest dovoľujeme si požiadať, aby ste svoju účasť potvrdili v dostatočnom časovom predstihu (obratom), najneskôr však do 14. januára 2020. Vyplnenú a podpísanú prihlášku na účasť na Informačnom dni očakávame len elektronicky na mailovej adrese:  EHMK@culture.gov.sk a gabriela.madrova@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky si dovoľuje všetkých záujemcov o účasť na podujatí Informačný deň informovať, že termín na zaslanie vyplnených a podpísaných prihlášok bol predĺžený do 16. januára 2020 do 12 h.

 

 

Kľúčové dokumenty (v slovenskej a anglickej jazykovej verzii):

 

 

Dokument „Organizačný a rokovací poriadok“ obsahujúci všetky pravidlá súťaže bude zverejnený najneskôr v polovici februára 2020.

 

Prosíme vziať na zreteľ, že dostupné slovenské preklady dokumentov majú zabezpečiť len lepšiu informovanosť a zvýšenú podporu. Rozhodujúcimi sú dokumenty v anglickom jazyku, prosíme vychádzať preto z anglických verzií materiálov. Anglická verzia prihlášky bude pracovnou verziou pre skupinu nezávislých odborníkov, ktorá bude na vykonanie postupu výberu zostavená.

 

Pokiaľ ide o proces výberu EHMK v zmysle súčasného legislatívneho rámca EÚ, šesť rokov pred rokom titulu EHMK dva členské štáty EÚ (v špecifických rokoch môže ísť až o tri štáty: dva členské štáty  a jeden nečlenský štát) vyzvú mestá na svojom území zaujímajúce sa o súťaž na predloženie prihlášok. V nasledujúcich dvoch rokoch prihlášky vyhodnocuje skupina nezávislých odborníkov (v rámci fázy predbežného výberu a konečného výberu), ktorá odporučí jedno mesto v každom štáte na udelenie titulu EHMK. Tieto mestá sú následne formálne vymenované za EHMK štyri roky pred relevantným rokom titulu, čo umožní mestu dôsledne sa na rok titulu pripraviť. Skupina odborníkov za podpory Európskej komisie ďalej poskytuje príslušným mestám poradenstvo a vedenie v rámci prebiehajúcich príprav až do spustenia roka titulu EHMK. Na konci roka titulu sa pripraví hodnotiaca správa, ktorú zverejní Európska komisia. Finančná podpora EÚ (v súčasnosti zabezpečená z programu Kreatívna Európa) pre každého držiteľa titulu EHMK predstavuje čiastku 1,5 mil. Eur, a to vo forme ceny Meliny Mercouriovej. (Cena Meliny Mercouriovej sa udelí len za predpokladu, že príslušné určené mesto aj naďalej plní záväzky, ku ktorým sa prihlásilo vo výzve a zároveň napĺňa odporúčania obsiahnuté v správe o konečnom výbere a v monitorovacích správach skupiny odborníkov.).

 

Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho vplyvu. Predchádzajúce Európske hlavné mestá kultúry ukázali, že hosťovanie titulu môže byť mimoriadnou príležitosťou ako regenerovať svoje mestské centrá, priniesť do mesta čerstvý život, kreativitu, návštevníkov a medzinárodné uznanie. Mnohé z miest, ktoré boli držiteľmi titulu, absolvovali nielen úspešný rok titulu, ale zaznamenali zároveň prínos a pozitívny odkaz spojený s titulom.

 

Akcia Európske hlavné mestá kultúry sa postupne stala jednou z najambicióznejších kultúrnych iniciatív v Európe. Do roku 2020 bude vymenovaných za Európske hlavné mestá kultúry celkom 60 miest. V roku 2015 Európske hlavné mestá kultúry oslávili svoje 30. výročie. Prvým Európskym mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. (Do roku 2001 sa používal názov Európske mesto kultúry).

Od roku 2001 sú každoročne zvolené dve mestá z členských krajín Európskej únie za držiteľa titulu EHMK. Legislatívny rámec akcie EHMK na roky 2020 až 2033 umožňuje v konkrétnych rokoch (t. j. v roku 2021, 2024, 2030 a 2033) udeliť titul EHMK trom mestám. Jedným z týchto troch miest bude krajina, ktorá je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, potenciálnou kandidátskou krajinou alebo členom Európskeho združenia voľného obchodu a zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Akcia Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie, ktorá sa riadi Rozhodnutím č. 445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 na roky 2020 až 2033.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0445&from=LV

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1545&from=EN

Cieľom akcie je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia. Akcia u európskych občanov zvyšuje pocit spolupatričnosti k spoločnej kultúrnej oblasti a posilňuje príspevok kultúry k rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni. V neposlednom rade zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi.

Držiteľ titulu EHMK v Slovenskej republike na rok 2026 bude v poradí druhým Európskym hlavným mestom kultúry na Slovensku. Košice boli prvým slovenským mestom, ktoré hostilo tento prestížny titul v roku 2013. (Názov víťazného projektu Košíc bol projekt Interface).

V prípade Fínska pôjde o tretie Európske hlavné mesto kultúry: v roku 2000 titul EHMK hostilo hlavné mesto Helsinki spolu s ďalšími ôsmimi mestami (rok 2000 bol z hľadiska počtu miest výnimočným, keď titul hostilo až deväť európskych miest) a v roku 2011 fínske mesto Turku bolo držiteľom titulu spoločne s estónskym mestom Tallin. 

Kontaktná osoba pre informácie o akcii EHMK – Fínsko 2026:

Iina Berden

Senior ministerial advisor (funkcia)

Ministerstvo vzdelávania a kultúry

Fínsko

Tel.: +358 40 180 6240

E-mail: iina.berden@minedu.fi

 

Kontaktná osoba pre informácie o akcii EHMK – SR 2026:

Gabriela Madrová

koordinátorka akcie Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026

Ministerstvo kultúry

Slovenská republika

Tel.: +421 2 20482 314

E-mail: gabriela.madrova@culture.gov.sk

 

Ďalšie informácie k akcii Európske hlavné mestá kultúry možno získať na stránke Európskej komisie:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en

a na stránke Ministerstva kultúry SR:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/europske-hlavne-mesta-kultury-361.html

 

Legislatívny rámec akcie EHMK na roky 2020 až 2033:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0445&from=LV

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1545&from=EN

Posledná aktualizácia: 17.12.2019 / OK
Linky