Odbor európskych záležitostí

Kontakt:
Mgr. Jana Kňažková, M.A.,
riaditeľka odboru

jana.knazkova@culture.gov.sk

Tel.: 421 (0) 2 20482 326

Odbor európskych záležitostí  najmä

a) koordinuje

1. postupy ministerstva v oblasti európskych záležitostí,

2. spoluprácu v spoločensko-diplomatickej oblasti patriacej do pôsobnosti ministerstva s MZVEZ SR,

3. prácu organizačných útvarov ministerstva pri plnení úloh z členstva Slovenskej republiky v EÚ, najmä zabezpečuje prípravu materiálov a podkladov za rezort kultúry a účasť zástupcov rezortu kultúry na podujatiach organizovaných výbormi, komisiami, pracovnými skupinami pôsobiacimi v rámci jednotlivých orgánov EÚ,

4. prácu organizačných útvarov ministerstva pri plnení úloh z členstva Slovenskej republiky v Rade Európy  a zabezpečuje prípravu podkladov za rezort kultúry a účasť zástupcov ministerstva na zasadnutiach Rady Európy,

b) zabezpečuje

1. rozhodovací a koordinačný proces Slovenskej republiky a EÚ v pôsobnosti rezortu kultúry v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva,

2. vypracovanie predbežného stanoviska (v jeho obidvoch formátoch) k návrhu právneho aktu EÚ, prípravu čiastkového stanoviska pre zástupcov Slovenskej republiky za rezort kultúry v pracovných skupinách a výboroch Rady a EK, vypracovanie návrhu stanoviska Slovenskej republiky v súvislosti s rokovaním príslušnej odbornej formácie Rady EÚ, a to v spolupráci s príslušnou vecnou sekciou a v súčinnosti so sekciou legislatívy a práva, najmä pokiaľ ide o riadne predbežné stanovisko vypracúvané k návrhom legislatívnych aktov EÚ s vysokou a strednou mierou dôležitosti,

3. predloženie  spracovaného riadneho predbežného stanoviska k návrhom legislatívnych aktov EÚ s vysokou a strednou mierou dôležitosti v stanovených lehotách do Rezortnej koordinačnej skupiny ministerstva a do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré po skončení aj vyhodnocuje,

4. v spolupráci s MZVEZ SR prípravu odpovede Slovenskej republiky za ministerstvo v konaniach o porušení Zmluvy o fungovaní EÚ (tzv. infringement proceedings), ktoré boli otvorené EK voči Slovenskej republike a postupuje v spolupráci s  príslušnými organizačnými útvarmi,

5. informácie o európskych záležitostiach príslušným organizačným útvarom ministerstva a dotknutým subjektom,

6. prípravu správ o záväzkoch vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v EÚ, podklady na rokovania spoločných orgánov Slovenskej republiky a EÚ,

7. účasť rezortu kultúry na činnosti výboru, komisií a v pracovných skupinách v rámci EÚ,

8. spoluprácu a súčinnosť pri výkone zverených úloh so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli, Stálou misiou Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve, Stálou delegáciou Slovenskej republiky pri UNESCO v Paríži, Stálou misiou Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, Stálou misiou Slovenskej republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, Stálou misiou Slovenskej republiky pri OECD v Paríži a Stálou misiou Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu,

c) riadi a zabezpečuje činnosť Rezortnej koordinačnej skupiny ministerstva pre európske záležitosti ako základného prvku rozhodovacieho a koordinačného procesu v oblasti európskych záležitosti v podmienkach členstva Slovenskej republiky v EÚ.

 

Memorandum medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (pdf, 231 kB)   o spolupráci pri príprave kultúrno-spoločenskej prezerntácie počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v 2. polroku 2016,

 

Anglická verzia

Posledná aktualizácia: 31.05.2017 / OI
Linky