Európska únia

Kultúrny rozmer európskej integrácie bol prvý krát spomenutý v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Kultúrne iniciatívy sa však začali skôr. Napríklad úspešný program zameraný na každoročný výber európskeho hlavného mesta kultúry sa začal už v roku 1985.

V Konsolidovanom znení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v článku 167, v odseku 4 sa vyžaduje, aby Spoločenstvo zohľadnilo kultúrne aspekty v každej svojej činnosti, a to predovšetkým tak, aby sa rešpektovala a podporovala rozmanitosť jeho kultúr.

EÚ realizuje programy na podporu určitých odvetví kultúrneho priemyslu – filmová a audiovizuálna produkcia, vydavateľská činnosť, hudba a umelecké remeslá. Únia začleňuje kultúrny rozmer do mnohých ďalších oblastí politiky, akými sú napríklad vzdelávanie (vrátane jazykového), vedecký výskum, podpora nových informačných a komunikačných technológií a sociálny a regionálny rozvoj.

V máji 2018 Európska komisia navrhla prijať novú Európsku stratégiu pre kultúru založenú na troch základných cieľoch: využívaní kultúry a kultúrnej rozmanitosti pre sociálnu súdržnosť a blahobyt prostredníctvom posilňovania príslušných zručností a podpory inovácií v oblasti kultúry; podpore pracovných miest a rastu v odvetviach kultúry a tvorivej činnosti prostredníctvom podpory umenia a kultúry vo vzdelávaní; posilňovaní medzinárodných kultúrnych vzťahov prostredníctvom maximálneho využitia potenciálu kultúry na podporu trvalo udržateľného rozvoja a mieru.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránkach: https://ec.europa.eu/culture/

Rezortná koordinačná skupina Ministerstva kultúry SR pre európske záležitosti

Rezortná koordinačná skupina Ministerstva kultúry SR pre európske záležitosti (RKS) je expertný koordinačný a konzultačný orgán, ktorý koordinuje rozhodovací proces v záležitostiach Európskej únie (EÚ) na úrovni rezortu. RKS predstavuje prvú úroveň koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach EÚ, ktorá vplýva na prípravu pozície Slovenskej republiky vo všetkých etapách rozhodovacieho procesu.

Hlavnou úlohou RKS je zabezpečenie zosúladenej a efektívnej účasti Ministerstva kultúry SR vo vzťahu k rozhodovacím procesom orgánov EÚ v oblasti kultúry a audiovízie a účasti SR na realizácii ďalších aktivít EÚ v rámci kompetencie a pôsobnosti ministerstva. Hlavnou úlohou RKS je aj odborná príprava a schvaľovanie stanovísk SR k návrhom aktov EÚ schvaľovaných v podmienkach Slovenskej republiky.

Úlohy vyplývajúce pre Ministerstvo kultúry SR z členstva SR v EÚ

Hlavná úloha Ministerstva kultúry SR (ďalej len „MK SR“) spočíva v plnení politických priorít v oblasti kultúry a audiovízie v rámci Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (ďalej len „Rada EYCS“), ako aj v oblasti autorského práva v Rade pre konkurencieschopnosť (ďalej len „Rada COMPET“), časť Vnútorný trh a priemysel.  

Rada EYCS je v oblasti kultúry a audiovízie zameraná na zachovanie kultúrneho dedičstva Európy, podporu kultúry a tvorivej činnosti, ako aj na harmonizáciou a uľahčenie pravidiel poskytovania audiovizuálnych a mediálnych služieb. Kľúčovým dokumentom Rady EYCS v predmetnej oblasti je Pracovný plán pre kultúru, ktorým sa podporuje kultúrna spolupráca na úrovni EÚ a vymedzuje sa stratégia a priority v oblasti kultúry na nadchádzajúce roky. Rada EYCS prerokováva a schvaľuje aj program Kreatívna Európa, ktorý je hlavným programom EÚ, ktorý sa venuje kultúrnym, kreatívnym a audiovizuálnym odvetviam.  Na zasadnutiach Rady EYCS sa spravidla prijíma nelegislatívny dokument v oblasti kultúry Závery Rady EÚ, ktorého znenie navrhuje a vypracováva úradujúca predsednícka krajina Rady EÚ na základe konsenzu všetkých členských štátov EÚ.

Posun jednotlivých legislatívnych a nelegislatívnych procesov EÚ v gescii Rady EYCS prebieha v jej pracovných skupinách a výboroch. Zástupcovia MK SR sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach voVýbore Rady pre kultúrne záležitosti (ďalej len „výbor CAC“) a v Pracovnej skupine Rady pre oblasť audiovízie (ďalej len „PS AUDIO“). Výbor CAC koordinuje spoluprácu členských štátov EÚ v oblasti kultúry, ako aj spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a krajinami mimo EÚ. Rokuje o legislatívnych a nelegislatívnych návrhoch, ako sú napríklad: pracovný plán pre kultúru ,  program Kreatívna Európa, Európske hlavné mestá kultúry, Značka Európske dedičstvo a Europeana. PS AUDIO sa zaoberá prácou súvisiacou s audiovizuálnym obsahom v tradičných médiách, ako je televízia alebo kino, ale aj v digitálnych médiách a platformách. Zaoberá sa právnymi predpismi, ako je napríklad smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS) a podporuje činnosti v rámci programu Kreatívna Európa zamerané  na film a televíziu.

Rada COMPET je zodpovedná za podporu konkurencieschopnosti a rastu v EÚ. V predmetnej formácii Rady spadá do pôsobnosti MK SR účasť na posune jednotlivých legislatívnych a nelegislatívnych aktov v oblasti autorského práva v rámci Stratégie  jednotného digitálneho trhu. V tejto súvislosti sa zástupcovia MK SR pravidelne zúčastňujú zasadnutí v Pracovnej skupine Rady pre duševné vlastníctvo – autorské právo, ktorá zodpovedá za reformy v oblasti autorského práva.

Experti MK SR sa v rámci EÚ podieľajú aj na činnosti skupín "otvorenej metódy koordinácie" (ďalej len „OMK“), ktoré sú nástrojom na vykonávanie priorít Pracovného plánu pre kultúru. Ide o formu medzivládnej tvorby politiky tzv. mäkkého, teda nevynútiteľného práva EÚ, ktorej výsledkom nie sú záväzné legislatívne opatrenia EÚ a ktorá nevyžaduje od krajín EÚ, aby zaviedli alebo pozmenili svoje právne predpisy. Cieľom zasadnutí skupín OMK je výmena najlepších skúseností a informácií o osvedčených postupoch v konkrétnych oblastiach kultúrnej spolupráce. 

  

Bližšie informácie:

1. Pracovný plán pre kultúru na roky 2015 – 2018

Pracovný plán pre kultúruna roky 2015 – 2018, ktorý pripravil Výbor CAC a prijali ministri kultúry členských štátov EÚ na zasadnutí Rade EYCS 26. novembra 2014, stanovuje hlavný rámec pre spoluprácu EÚ v oblasti kultúry.

Pracovný plán pre kultúru na roky 2015 – 2018 sa sústreďuje hlavne na:

 • prístupnú a inkluzívnu kultúru
 • kultúrne dedičstvo
 • kultúrne a kreatívne sektory – kreatívna ekonomika a inovácia
 • podporu kultúrnej rozmanitosti, kultúry vo vonkajších vzťahoch EÚ a mobility

Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o pracovnom pláne pre kultúru (2015 – 2018)

Prijatie nového pracovného plánu pre kultúru od roku 2019, ktorým sa podporí kultúrna spolupráca na úrovni EÚ a vymedzí sa stratégia a priority na nadchádzajúce roky, je kľúčovou prioritou predsedníctva Rakúskej republiky v Rade EÚ.

2. Program Kreatívna Európa (2014 – 2020)

Kreatívna Európa je jedným z najdôležitejších programov EÚ, ktorý sa venuje kultúrnym a kreatívnym odvetviam. Je zameraným na podporu európskej kinematografie a kultúrnych a tvorivých odvetví. Celkový rozpočet programu na sedemročné obdobie je 1,46 miliárd eur. Dôvodom jeho vzniku je nedostatočné využívanie spoločného jednotného trhu v oblasti umenia. Jeho cieľom je:

• podporovať európsku spoluprácu v oblasti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a dedičstva

            • sústreďovať sa na zvýšenie konkurencieschopnosti kultúrnych a kreatívnych odvetví

Program spája doterajšie podporné programy pre kultúrne a audiovizuálne odvetvia – Kultúra, Media, Media Mundus. Program je koordinovaný Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli.

Prioritou predsedníctva Rakúskej republiky v Rade EÚ je dôkladné preskúmanie návrhu Európskej komisie nového programu Kreatívna Európa (2021 – 2027), ako aj dosiahnutie dohody o hlavných častiach tohto programu.

Viac o programe Kreatívna Európa

Činnosť kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

Slovenský filmový ústav

 

3. Európske hlavné mestá kultúry

Iniciatíva s názvom Európske hlavné mestá kultúry sa stala jedným z najambicióznejších projektov v Európe v oblasti kultúry.  Európske hlavné mesto kultúry na podnet gréckej ministerky kultúry Meliny Mercouri udeľuje Európska únia mestám členských štátov od roku 1985. Pôvodne sa mestá uchádzali o titul Európske mesto kultúry, od roku 2004 sa titul premenoval na Európske hlavné mesto kultúry. Po transparentnej súťaži založenej na konkurencii, riadenej národnými orgánmi a vyhodnotenej skupinou nezávislých odborníkov rozhoduje o udelení tohto prestížneho titulu Európska komisia.

Od roku 2009 sú za Európske hlavné mesto kultúry zvolené každý rok dve mestá (jedno z pôvodných krajín EÚ a jedno z nových členských štátov). Cieľom je posilniť európske kultúrne povedomie a zvýrazniť zásadu, že kultúra je súčasťou života. Prvým EHMK sa v roku 1985 stali Atény (Grécko). Hlavnými mestami Európy v roku 2018 sú Valetta (Malta) a Leeuwarden (Holandsko). Po Košiciach v roku 2013 by sa týmto titulom malo ďalšie slovenské mesto pýšiť v roku 2026.

Viac o iniciatíve Európske hlavné mestá kultúry

4. Značka Európske dedičstvo

Značka Európske dedičstvo je iniciatíva EÚ navrhnutá na podporu nadnárodného európskeho rozmeru kultúrneho majetku, pamiatok, prírodných alebo urbánnych lokalít, hmotného a nehmotného, súčasného a tradičného dedičstva a lokalít, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu pri budovaní a zjednocovaní Európy. Jej cieľom je posilnenie podpory spoločnej európskej identity u európskych občanov a podpora pocitu príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru. Známka európskeho kultúrneho dedičstva má poskytnúť základ pre vytvorenie dynamickej siete kultúrneho majetku, pamiatok,  prírodných alebo urbánnych lokalít a lokalít, ktoré zohrávali kľúčovú úlohu v európskych dejinách, ktoré ťažia zo silného európskeho profilu.

Viac o Značke Európske dedičstvo

5. Europeana

Digitálna platforma Europeana spracováva obsah tisícov európskych archívov, knižníc a múzeí, aby umožnila prístup ku kultúrnemu dedičstvu ako zdroju umeleckého zážitku, vzdelávania a výskumu.

Zbierky digitálnej platformy Europeana Collections umožňujú prístup k viac ako 50 miliónom digitalizovaných diel – kníh, hudobných diel a obrazov a ďalších umeleckých diel – pomocou prepracovaných nástrojov na vyhľadávanie a filtrovanie.

Viac o digitálnej platforme Europeana

6. Otvorená metóda koordinácie (OMK)

V rámci OMK sa odborníci z ministerstiev kultúry a národných kultúrnych inštitúcií stretávajú 5 až 6 krát za osemnásť mesiacov na výmenu osvedčených postupov a vytváranie príručiek alebo súborov nástrojov, ktoré sú v celej Európe veľmi rozšírené.

Každé štyri roky sa členské štáty EÚ dohodli na témach, na ktoré by sa OMK mala sústrediť v pracovnom pláne Rady pre kultúru.

OMK je štruktúrovaná cesta, ktorú členské štáty EÚ využívajú na spoluprácuna európskej úrovni v oblasti kultúry. OMK vytvára spoločné chápanie problémov a pomáha vytvárať konsenzus  o riešeniach a ich praktickom vykonávaní.

Od roku 2008 bolo 14 kultúrnych skupín OMK pracujúcich na dôležitých otázkach, ako sú:
-   Kultúrny a kreatívny priemysel
-   Medzikultúrny dialóg
-   Prístup ku kultúre
-   Kultúra a vzdelávanie
-   Mobilita umelcov a odborníkov v oblasti kultúry
-   Mobilita umeleckých diel

V zmysle Pracovného plánu pre kultúru 2015-2018 sa členské štáty dohodli na týchto činnostiach OMK v oblasti kultúry a audiovízie:

2015 - dve existujúce skupiny OMK dokončovali svoju prácu v oblastiach:

-        kultúrnej informovanosti a prejavu

-        prístupu k financiám pre sektory kultúry a tvorivosti.

2015-2016 - dve skupiny OMK sa zaoberali:

-        zlepšením prístupu k kultúre prostredníctvom digitálnych prostriedkov (2015-16) vrátane podskupiny o podpore čítania v digitálnom prostredí (iba v roku 2015)

-        participatívnym riadením kultúrneho dedičstva.

2016-2017 - jedna skupina OMK sa venovala:

-        identifikácii inovatívnych opatrení na podporu podnikania a nových obchodných modelov v oblasti kultúry a tvorivej činnosti

2017-2018 - štyri skupiny OMK pre špecifikované úlohy:

-        trvalo udržateľný kultúrny cestovný ruch

-        podporovanie prínosu kultúry k sociálnemu začleneniu

-        zručnosti, odborná príprava a prenos vedomostí: tradičné a vznikajúce profesie v oblasti kultúrneho dedičstva

-        kiná: zlepšenie obehu európskychfilmov

Viac o činnosti skupín OMK

 

7. Závery Rady prijaté na zasadnutiach Rady EYCS v období 2017 – 2018

Závery Rady k potrebe zdôrazňovania kultúrneho dedičstva  v politikách EÚ

Závery Rady o podpore prístupu ku kultúre prostredníctvom digitálnych prostriedkov so zameraním na rozvoj publika

Závery Rady o strategickom prístupe EÚ k medzinárodným kultúrnym vzťahom

 

8. Priority predsedníckej krajiny v Rade EÚ

Predsedníctvo Rakúskej republiky v Rade EÚ (júl – december 2018)

V období júl – december 2018 je predsedníckou krajinou v Rade EÚ Rakúska republika. Program predsedníctva Rakúskej republiky v Rade EÚ (ďalej len „AT PRES“) s mottom „Európa, ktorá chráni“je postavený na troch nasledovných prioritách:

1.         Účinná ochrana vonkajších hraníc EÚ

2.         Prosperita a konkurencieschopnosť prostredníctvom digitalizácie

3.         Stabilita v európskom susedstve – zblíženie krajín západného Balkánu/juhovýchodnej Európy s EÚ 

Na prácu AT PRES bude mať významný horizontálny dopad návrh Viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, ktorý bol zverejnený Európskou komisiou máji 2018, rokovania o Brexite a návrhy v oblasti reformy azylového systému.

 

Hlavné témy AT PRES v oblasti kultúry a audiovízie

 

V rámci Rady EYCS AT PRES v oblasti kultúry definovalonasledujúce ciele:

 • prijatie záverov Rady k príležitostiam a výzvam v kultúrnom, mediálnom a kreatívnom priemysle a digitálnom svete
 • vypracovanie Pracovného plánu pre kultúru od roku 2019
 • pokrok v rokovaniach k návrhu Európskej komisie k programu Kreatívna Európa 2021-2027
 • zabezpečenie udržateľnosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva 2018
 • pokračovaniu v práci Skupiny priateľov predsedníctva o strategickom prístupe k medzinárodným kultúrnym vzťahom

V oblasti audiovízie sa počas AT PRES očakáva konečnéprijatie revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Zároveň AT PRES pracuje na návrhu Záverov Rady EÚ o posilnení európskeho obsahu v kontexte digitálnej ekonómie.

V rámci formácie Rady COMPET je v kontexte riešenia narastajúcich výziev spojených s digitalizáciou prioritou AT PRES v oblasti autorského práva dokončiť rokovania k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu, ako aj k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov.

 

      Kalendár zasadnutí Rady EÚ a odborných konferencií, ktoré sa uskutočnia počas AT PRES

 

 • Rada EYCS, 26. – 27. november 2018 (Brusel, Belgicko)
 • Rada COMPET, 29. – 30. november 2018 (Brusel, Belgicko)

 

                           Vybrané kultúrne podujatia počas AT PRES

 

 • Medzinárodná odborná konferencia o architektonických politikách s názvom „Vysoko kvalitná výstavba pre všetkých – Baukultur a spoločné dobro v Európe“,    13. – 15. september 2018 (Viedeň a údolie Wachau, Rakúsko)
 •  Medzinárodné odborné stretnutie k Európskemu kultúrnemu, mediálnemu a kreatívnemu priemyslu a digitálnemu svetu s názvom „Výzva obsahu“ (Challenging the Content),  8. – 9. Október 2018 (Viedeň, Rakúsko) 
 • Záverečná konferencia Európskeho roku kultúrneho dedičstva #EuropeforCulture,   6. – 7. december 2018 (Viedeň, Rakúsko)

Oficiálna webová stránka AT PRES

Posledná aktualizácia: 19.09.2018 / OI
Linky