"; Ministerstvo kultúry SR - Odbor medzinárodnej kultúrnej spolupráce
 

Odbor medzinárodnej kultúrnej spolupráce

Kontakt:
Elena Gyurcsová, riaditeľka odboru

elena.gyurcsova@culture.gov.sk

Tel.: 421 (0) 2 2048 2374
Fax: 421 (0) 2 5441 5534

Odbor medzinárodnej kultúrnej spolupráce najmä

a) rozvíja programy kultúrnej spolupráce so zahraničnými štátmi a partnerskými ministerstvami na zmluvnom základe, pripravuje návrhy a vyhodnocuje plnenia príslušných zmluvných dokumentov,

b) vedie agendu medzinárodných organizácií a zoskupení – UNESCO, Medzinárodná organizácia Frankofónie, Vyšehradská skupina (ďalej len „V4“), Stredoeurópska iniciatíva (ďalej len „SEI“), Fórum slovanských kultúr, Európska sieť „Pamäť a solidarita“, Stratégia EÚ pre dunajský región,

c) koordinuje

1. spoluprácu ministerstva pri tvorbe obsahovej náplne medzinárodných zmlúv, medzivládnych zmluvných dokumentov v oblasti kultúry a spoluprácu  v spoločensko-diplomatickej oblasti patriacej do pôsobnosti ministerstva s MZVEZ SR,

2. prácu organizačných útvarov ministerstva v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z medzinárodnej kultúrnej spolupráce,

3. spoluprácu s ministerstvami kultúry krajín Vyšehradskej spolupráce a prípravu spoločných projektov a iniciatív,

4. spoluprácu ministerstva s medzinárodnými organizáciami na vládnej a mimovládnej úrovni,

5. prácu organizačných útvarov ministerstva pri plnení úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z členstva Slovenskej republiky v UNESCO a zabezpečuje prípravu podkladov za rezort kultúry a účasť zástupcov ministerstva na zasadnutiach UNESCO,

d) zabezpečuje

1. plnenie povinností a úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z medzinárodných zmlúv, medzivládnych a rezortných medzinárodných dokumentov,

2. organizačne a administratívne spoluprácu s partnerskými organizáciami           v oblasti prezentácie kultúry vrátane koordinácie spolupráce s kultúrnymi inštitúciami a realizácie výkonu medzirezortných dohôd o spolupráci,

e) vypracováva ročné plány kultúrnych stykov a ich aktualizácie a zabezpečuje ich plnenie v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva,

f) pripravuje plán zahraničných pracovných ciest ministerstva, ktorého súčasťou je plán prijatí zahraničných hostí.

 

Priority MK SR v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce

Priority medzinárodnej spolupráce rezortu kultúry sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a prioritami slovenskej zahraničnej politiky.

V oblasti bilaterálnych stykov sú to najmä:

  • príprava medzinárodných zmluvných dokumentov na vládnej a rezortnej úrovni - kultúrne dohody,
  • vypracovávanie, vykonávanie a príprava nových projektov v rámci zmluvných dokumentov medzi najdôležitejšími štátmi v oblasti bilaterálnej spolupráce prostredníctvom medzivládnych komisií a zmiešaných komisií expertov,
  • neustále skvalitňovanie aktivít štátom riadených kultúrnych inštitúcií ako aj napomáhanie kultúrnej výmeny vo všetkých oblastiach kultúry na všetkých úrovniach,
  • spolupráca so susednými štátmi, štátmi EÚ ako aj najvýznamnejšími štátmi G7,
  • prezentácia slovenskej kultúry prostredníctvom vyslania na medzinárodné festivaly, sympózia a kongresy,
  • príprava a realizácia prijatí na úrovni ministra kultúry a štátneho tajomníka.

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí (pdf, 149 kB)

Posledná aktualizácia: 31.05.2017 / OI
Linky