"; Ministerstvo kultúry SR - ASEM
 

 Stretnutie Európa - Ázia (ASEM)

Stretnutie Európa - Ázia (ASEM) je neformálny proces dialógu a spolupráce, ktorý združuje 47 krajín - členské štáty Európskej únie, Európsku komisiu a ázijské štáty. Iniciátorom vzniku ASEM bola Ázia (Singapur) v 90. rokoch. Dialóg ASEM je zameraný na politické, hospodárske, kultúrne a otázky rozvojovej spolupráce, s cieľom posilniť vzťahy medzi oboma regiónmi v duchu vzájomného rešpektu a rovnocenného partnerstva. Za účelom plnenia cieľov bola zriadená jediná podporná nezisková organizácia ASEM - Ázijsko-európska nadácia (ASEF).

Prvé stretnutie predstaviteľov ASEM sa konalo v marci 1996 v thajskom Bangkoku. Odvtedy sa delegácie z krajín združených v ASEM stretávajú vždy raz za dva roky. V roku 1998 bol schválený Asia-Europe Cooperation Framework (AECF), ktorý upravuje činnosť ASEM.

ASEM prešiel od svojho vzniku niekoľkými štádiami a rozširovaním. V súčasnosti tvoria ASEM:

 1. členské štáty EÚ + Európska komisia
 2. štáty Ázie: krajiny ASEAN (Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonézia, Kambodža, Laos, Malajzia, Thajsko, Singapur, Vietnam), Čína, India, Japonsko, Kórejská republika, Mongolsko, Pakistan + sekretariát ASEAN.

Formy dialógu ASEM:

 • summit hláv štátov a vlád
 • pravidelné stretnutia ministrov zahraničných vecí, hospodárstva, financií, životného prostredia, kultúry a školstva
 • pravidelné stretnutia ministerských expertov
 • iniciatívy ASEM: semináre, konferencie, odborné fóra

Slovenská republika je prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí SR členom nadácie ASEF. Nadácia, ktorá je výkonným nástrojom ASEM, je financovaná z dobrovoľných príspevkov vlád členských štátov a jej cieľom je iniciovať a spolufinancovať projekty a programy občianskych skupín/partnerov, zamerané na porozumenie medzi členskými krajinami EÚ a štátmi ázijského kontinentu v 7 oblastiach:

 1. hospodárstvo a spoločnosť
 2. životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj
 3. verejná zdravotná starostlivosť
 4. vzdelávanie a akademická spolupráca
 5. umenie a kultúra
 6. ľudské práva a riadenie
 7. dialóg medzi vierovyznaniami

Ďalšie informácie sú dostupné na stránkach:

http://ec.europa.eu/external_relations/asem/index_en.htm,

http://www.aseminfoboard.org/,

http://www.asef.org/.

Informácia o stretnutiach ministrov kultúry štátov ASEM

Prvá konferencia ministrov kultúry iniciovaná Čínou bola venovaná otázkam kultúrnej diverzity v Ázii a Európe. Ministri predovšetkým ocenili príspevok kultúrnych výmen financovaných nadáciou ASEF (www.asef.org) so zvýraznením potreby podporovať výmenné pobyty mladých umelcov a organizáciu festivalov.

Druhé stretnutie ministrov sa konalo v Paríži v júni 2005. Na stretnutí sa prijal tzv. Akčný plán ministrov kultúry.

V dňoch 22. až 24. apríla 2008 sa v Kuala Lumpur pod názvom „Kultúrna rôznorodosť - realizácia Akčného plánu“ uskutočnilo v poradí tretie stretnutie ministrov kultúry krajín EÚ a Ázie.Tretie stretnutie ASEM vyzvalo svojich ministrov kultúry k aktívnejšej spolupráci v súlade s prijatým Akčným plánom ASEM (v roku 2005 na v poradí 2. stretnutí v Paríži). Zároveň navrhlo ázijským krajinám prijať také kroky, ktoré by podporili medzikultúrny dialóg v Ázii v podobnom duchu, ako tomu je v Európe - Európsky rok medzikultúrneho dialógu 2008.

V dňoch 8. - 10. septembra 2010 sa uskutočnilo 4. stretnutie ministrov kultúry ASEM (Stretnutie Ázia - Európa). Stretnutie sa uskutočnilo v poľskom Poznani pod patronátom poľského ministra kultúry a národného dedičstva Bogdana Zdrojewského. Ministri kultúry zúčastnených krajín prijali na záver stretnutia spoločné vyhláseni, v ktorom zdôraznili svoju podporu kultúrnemu zbližovaniu národov Ázie a Európy a vyjadrili nádej, že zvyšovanie povedomia o spoločnom kultúrnom dedičstve zlepší dialóg a spoluprácu medzi kultúrami a civilizáciami. Piate stretnutie ministrov kultúry ASEM sa uskutoční v roku 2012 v Indonézii.

V záverečnom vyhlásení krajiny ASEM vyjadrili svoju podporu práci ASEF a ocenili činnosť kultúrneho portálu Culture 360 (http://culture360.org/) a dohodli sa, že štvrté stretnutie ministrov kultúry sa bude konať v roku 2010 v Poznani, v Poľskej republike.

Kultúrne aktivity ASEM

V Pekingu sa 3. septembra 2009 uskutočnil otvárací koncert sólistov v rámci prvého Festivalu kultúry a umenia stretnutia EÚ - Ázia (ASEM). V priestoroch hudobnej sály pekinského Zakázaného mesta vystúpil počas večera klavirista Matej Arendárik. Slovenský umelec vo svojom sólovom vystúpení zahral diela Eugena Suchoňa a Gideona Kleina. Vystúpenie slovenského klaviristu sa uskutočnilo s podporou Ministerstva kultúry SR a Hudobného centra.

Linky