"; Ministerstvo kultúry SR - Fórum slovanských kultúr
 

Fórum slovanských kultúr

Medzinárodná nadácia Fórum slovanských kultúr (ďalej len FSK) je nezisková organizácia založená v roku 2004 ako právnická osoba podľa slovinského súkromného práva. Iniciatíva na založenie FSK bola prvý raz prezentovaná počas summitu Bush - Putin v slovinskom meste Brdo pri Kranju v júni 2001.

 Impulz k začiatku činnosti FSK bol daný ešte v roku 2004, počas vlády bývalého premiéra Slovinskej republiky A. Ropa. Novú dynamiku vývoj nadobudol koncom roka 2005 a začiatkom roka 2006. Dôraz na oživenie spolupráce v rámci inštitúcie Slovinsko kládlo počas svojho predsedníctva v Európskej únii. Fórum má ambíciu byť priestorom interkultúrneho dialógu slovanských národov. Slovinsko ako prvá slovanská krajina predsedala EÚ v prvej polovici roku 2008. V tejto súvislosti sa Slovinsko usilovalo o to, aby FSK vytváralo bližšie kultúrne väzby medzi EÚ a slovanskými štátmi a napomáhalo tomu, aby vonkajšia hranica EÚ nebola zároveň aj kultúrnou hranicou.

 Na práci fóra sa podieľajú Slovinsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, Ruská federácia, Slovensko, Srbsko a Ukrajina. Česká republika a Poľsko majú štatút pozorovateľa. Slovensko sa stalo aktívnym účastníkom až v roku 2010, keď uhradilo členský príspevok (4 000,-  € ročne). V súlade so štatútom fóra každá členská krajina vymenúva jedného člena Správnej rady, ako aj člena Programovej rady. V skutočnosti však stanovy neupravujú vznik členstva. To sa zdá, že vzniká vymenovaním zástupcu do Rady. V roku 2011 Slovensko odstúpilo od riadneho členstva a na aktivitách fóra sa v súčasnosti zúčastňuje z pozície pozorovateľa.

 Ciele FSK

 FSK si kladie za hlavný cieľ rozvíjať kultúrne hodnoty, tradície a špecifiká obsiahnuté v kultúrach krajín hovoriacich slovanskými jazykmi. V súlade s týmito cieľmi fórum podporuje spoluprácu medzi zúčastnenými krajinami v oblasti kultúry a výchovy, rozvíja kultúrnu výmenu, organizuje medzinárodné stretnutia a hľadá možnosti sprostredkovania výsledkov práce FSK a jej členov širšiemu európskemu publiku.

Orgány FSK

Orgánmi FSK sú Výkonný výbor, Programová rada a Čestný výbor, v ktorých sú zastúpené jednotlivé členské krajiny. Jednotlivé krajiny si môžu zorganizovať vlastné národné orgány. Predsedom Výkonného výboru je od posledného zasadnutia (2. júla 2010) slovinská predstaviteľka Andreja Rihter, činnosť FSK zabezpečuje sekretariát so sídlom v Slovinsku.

Hlavné projekty  

FSK rozvíja tri hlavné projekty:

 • 100 slovanských románov (100 Slavic Novels) – každá členská krajina navrhla 10 románov na preklady, ktoré by mali vyjsť vo všetkých členských krajinách s perspektívou ich prekladu do svetových jazykov určených pre západnú Európu (angličtina, španielčina);
 • Slovanské dedičstvo (Slavic Heritage) – organizovanie výstav, hudobných, literárnych a filmových festivalov;
 • Výmena mladých (Youth Exchange) – organizovanie medzinárodných workshopov a podujatí zameraných na výchovu mladých umelcov.

Realizované aktivity FSK:

 • 4. medzinárodný festival Slovanské objatie (Bulharsko) s účasťou 37 básnikov z 11 slovanských krajín, ktorých básne boli publikované v bulharčine;
 • Koncert slovanskej ľudovej hudby v Paríži a Moskve za účasti slovenských umelcov;
 • V rámci projektu 100 slovanských románov vyšlo v Slovinsku 7 románov členských krajín (vrátane slovenských – D. Mitana, D. Kužel), v Srbsku 3 (D. Dušek), V Macedónsku 1, na Slovensku 2 a tretí je preložený (slovinský, srbský a ruský); ďalšie preklady slovenských autorov sa chystajú v Macedónsku a Chorvátsku;
 • S účasťou Slovenska a ďalších 8 krajín sa uskutočnilo vedecké sympózium Dejiny útlaku (Slovinsko);
 • Sympózium Experimentálne divadlo v druhej polovici 20. storočia sa za účasti Slovenska a ďalších 4 krajín sa uskutočnilo v spolupráci s Európskou komisiou v Ljublani;
 • Folklórne skupiny zo Slovenska, Srbska, a Chorvátska sa predstavili v programe Poďme si spolu zatancovať, Slovania v Slovinsku a na Slovensku;
 • 7 krajín vrátane Slovenska sa zúčastnilo na medzinárodnej vedeckej konferencii Od Herdera k slovanskej vzájomnosti (Slovinská akadémia vied);
 • V októbri 2009 (slovinské predsedníctvo EÚ) sa uskutočnila prezentácia FSK v Štrasburgu;  
 • V rámci prezentácie sa uskutočnil Gala večer Slovanský most (Gala Literary Evening) za účasti slovenského básnika M. Habaja, Večer tradičnej slovanskej hudby a Slovanský filmový festival (film D. Balka Pokoj v duši) za účasti predstaviteľov Rady Európy;
 • FSK podporilo vydanie vedeckého časopisu Studia mythologica Slavica, kde sa objavili aj zmienky o mytológii súvisiacej s územím Slovenska
 • FSK zorganizovalo sympózium Reformácia v strednej Európe, kde sa okrem slovanských (vrátane slovenských) autorov zúčastnili aj vedci z Maďarska a Rakúska;
 • V Bruseli sa konal Slovanský filmový festival, ktorý sa stal udalosťou roka a na ktorom Slovensko reprezentoval film K. Šulajovej O dve slabiky pozadu;
 • V Bruseli sa v Kráľovskom múzeu realizovala výstava slovanských krojov Slovania v Európe (v gescii Ruského etnografického múzea), na ktorom boli predstavené aj slovenské exponáty;
 • V rámci projektu Youth Exchange sa realizoval projekt Fórum diverzity
 • Slovenskí autori Dušan Dušek a Etela Farkašová sa zúčastnili na festivale Slovanský Most spolu s poprednými  spisovateľmi z ďalších 10 krajín;
 • FSC podporilo 2. kongres Slovanskej jazykovednej spoločnosti (120 účastníkov z celého sveta).

 

  

Linky