"; Ministerstvo kultúry SR - Vyšehradská skupina (V4)
 

Vyšehradská skupina (V4)

Vychádzajúc z presvedčenia, že bez blízkej spolupráce stredoeurópskych krajín prameniacej v historických a duchovných väzbách národov strednej Európy nie je možné zabezpečiť návrat týchto krajín do Európy, podpísali prezidenti troch krajín - Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Maďarska a Poľska politické vyhlásenie zamerané na spoluprácu pri formovaní stredoeurópskeho regiónu v podmienkach parlamentnej demokracie, deklaráciu o spolupráci svojich krajín na ceste k európskej integrácii. Podpísaním tejto spoločnej deklarácie sa vytvorila tzv. Vyšehradská trojka (V3), ktorá sa po rozdelení ČSFR v roku 1993 na dva samostatné štáty rozšírila na Vyšehradskú štvorku (V4).
Na čele V4 je vždy jedna predsedajúca krajina na princípe rotácie v poradí - Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Slovensko s mandátom na jeden rok.
Vyšehradská skupina je neinštitucionalizovaným združením, pričom najvyššou formou medzivládnej spolupráce je stretnutie predsedov vlád, ktorí sa stretávajú oficiálne raz ročne v predsedajúcej krajine a raz ročne neoficiálne. Nižšou formou spolupráce sú stretnutia ostatných členov vlád jednotlivých krajín, ktorí sa stretávajú podľa potreby v otázkach pôsobností príslušných ministerstiev.

Ďalšou formou spolupráce sú stretnutia štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí, ktorí sa stretávajú dvakrát ročne s cieľom prípravy summitov predsedov vlád a prípravy návrhov odporúčaní pre taktiku a stratégiu spolupráce. Stretnutia veľvyslancov krajín V4 sú na báze rotácie pravidelné s frekvenciou stretnutí štyrikrát ročne v predsedníckej krajine a s cieľom vedenia diskusií o stave vyšehradskej spolupráce.

Poslednou a najnižšou formou medzivládnej spolupráce sú stretnutia vyšehradských koordinátorov, ktorí sa stretávajú podľa potreby dvakrát ročne, alternatívne v štyroch krajinách. Úlohou týchto stretnutí je zhodnotenie a koordinácia spolupráce, príprava stretnutí štátnych tajomníkov a summitov predsedov vlád V4.
Kultúra je neoddeliteľnou súčasťou živej diplomacie a vo svojej mnohorakosti a bohatstve je významným vektorom medzinárodnej spolupráce. Spoločné projekty krajín V4 môžu obohatiť nielen obyvateľov konkrétneho stredoeurópskeho priestoru, ale aj kultúrnu verejnosť v celej Európe. Z tohto pohľadu je potrebné rozvíjať spoluprácu nielen s európskymi a svetovými medzinárodnými organizáciami, ale zintenzívniť spoluprácu najmä s predsedníckymi krajinami a krajinami trojky európskych integračných zoskupení.
V oblasti kultúry sa spolupráca realizuje v rámci spoločných projektov, ktoré odsúhlasujú ministri kultúry krajín V4 počas svojich stretnutí, ktoré sa konajú raz v roku.

Priority MK SR vo Vyšehradskej skupine

Základné prvky spolupráce krajín v rámci Vyšehradskej skupiny sú stanovené pre jednotlivé oblasti, oblasť zahraničnej politiky, vnútra, mládeže a športu, vedy a techniky, životného prostredia, infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce. V oblasti kultúry sú to:

 • Stredoeurópske umelecké projekty: cezhraničné festivaly, predstavenia a spoločné výstavy mladých umelcov, usporiadanie táborov tvorivosti, podpora žurnalizmu zameraného na stredoeurópske témy,
 • vytvorenie zoznamu existujúcich národných podujatí, ktoré sú otvorené pre účastníkov z členských krajín V4,
 • spolupráca v oblasti vzdelávania diplomatov a štátnych úradníkov s perspektívou vytvorenia spoločného vzdelávacieho zariadenia (napr. diplomatickej akadémie),
 • zriadenie Vyšehradskej ceny na vyznamenávanie tých osobností spoločenského života, ktoré prispeli významnou mierou k propagácii spolupráce medzi krajinami regiónu strednej a východnej Európy,
 • okruh ľudských práv a spolupráce s mimovládnymi organizáciami,
 • kultúrne dedičstvo, ochrana historických budov a pamiatok,
 • poskytovanie štipendií a udeľovanie cien za eseje zaoberajúce sa strednou Európou, 
 • kroky smerujúce k naštartovaniu procesu vytvorenia spoločného televízneho programu zaoberajúceho sa vyšehradskymi témami v národných televíznych staniciach.

Na realizáciu týchto priorít a podporu projektov vo všetkých oblastiach záujmu krajín V4 bol vytvorený Medzinárodný vyšehradský fond - http://visegradfund.org/

Medzinárodný vyšehradsky fond

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) ako medzinárodná organizácia bol zriadený na základe Spoločného vyhlásenia o vyšehradskej spolupráci členských krajín V4 dňa 14. mája 1999 v Bratislave.

Hlavným cieľom fondu je podporovať:

 • rozvoj užšej spolupráce medzi členskými krajinami V4
 • posilňovať väzby medzi členskými krajinami V4
 • integráciu členských krajín V4 do Európskej únie.

Fond sa usiluje o poskytovanie finančnej podpory aktivitám predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 •   podpora a rozvoj kultúrnej spolupráce
 •   podpora a rozvoj vedeckých výmen, výskumu a  spolupráce medzi členskými krajinami V4 v oblasti školstva
 •   podpora a rozvoj výmeny mládeže
 •   podpora a rozvoj cezhraničnej spolupráce

Riadiacimi orgánmi fondu sú:

 •   Konferencia ministrov zahraničných vecí členských krajín V4
 •   Rada veľvyslancov členských krajín V4
 •   výkonný riaditeľ fondu

Slovenské predsedníctvo V4

Slovenská republika prevzala predsedníctvo v zoskupení V4, ktoré trvalo od 1. júla 2010 do 30. júna 2011. Mottom programu slovenského predsedníctva bolo: „Efektívny Vyšehrad – kontinuita, súdržnosť, solidarita a informovanosť“. Hlavné priority programu slovenského predsedníctva boli zamerané na ďalšie posilňovanie užšej regionálnej spolupráce V4 v kľúčových oblastiach, ako aj prezentácia spoločných podujatí V4 pri príležitosti 20. výročia Vyšehradskej skupiny, ktorá bola vytvorená 15. februára 1991. V tejto súvislosti Medznárodný vyšehradský fond uverejnil na svojej stránke výzvu na predkladanie projektov s cieľom prezentovať úspešnú spoluprácu krajín V4 na oslavách výročia v Bruseli. Viac informácií na http://visegradfund.org/.

PROGRAM SLOVENSKÉHO PREDSEDNÍCTVA VYŠEHRADSKEJ SKUPINY – V4 (pdf, 299.52 kb)

Linky