Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry

 

Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom sekcie kultúrneho dedičstva, odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva, zabezpečuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti.

 

Kontakt:

Mgr., Mgr. art. Barbora Morongová, PhD., riaditeľka odboru

E-mail: barbora.morongova@culture.gov.sk, skd@culture.gov.sk

Tel.: 02/204 82 408, 02/204 82 415

Fax: 02/204 82 476

 

Ministerstvo rozvíja iniciatívy smerujúce k tvorbe nových legislatívnych opatrení a strategických vládnych dokumentov zameraných na rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej ľudovej kultúry, miestnej a regionálnej kultúry a kultúrno-osvetovej činnosti, vypracúva koncepcie a analýzy zamerané na rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a jeho ochrany, spolupracuje s  ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, mimovládnymi organizáciami, ako aj s medzinárodnými organizáciami, pripravuje podkladové materiály k plneniu úloh vyplývajúcich rezortu kultúry z vládnych i medzinárodných dokumentov na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, prezentuje prácu z predmetnej oblasti, informuje verejnosť o podmienkach rozvoja miestnych a regionálnych  kultúr.

Vo vecnej pôsobnosti odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva sú tieto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry: Národné osvetové centrum, Slovenská ústredná hvezdáreň, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Umelecký súbor Lúčnica, Ústredie ľudovej umeleckej výroby (viď. Organizácie).

 

Nehmotné kultúrne dedičstvo a tradičná ľudová kultúra

Sekcia kultúrneho dedičstva koordinuje napĺňanie záväzkov a odporúčaní vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov: Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a folklóru (prijaté 15. novembra 1989 na 25. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v Paríži; návrh opatrení na realizáciu odporúčaní prijala vláda SR uznesením č. 448/2000 zo 14. 6. 2000) a Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (prijatý rezolúciou č. 32 dňa 17. októbra 2003 na 32. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO; Slovenská republika dokument ratifikovala v roku 2006).

Zámerom štátnej kultúrnej politiky v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry je upriamiť pozornosť na význam a uchovanie tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti kultúrneho dedičstva. V tomto kontexte ministerstvo v spolupráci s Radou na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (poradný orgán ministra kultúry) a odborníkmi z predmetnej oblasti zostavilo v roku 2007 Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru  a v roku 2015 Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 (viď. Dokumenty), ktoré sa zaoberajú otázkami identifikácie tradičnej ľudovej kultúry, jej systematickou dokumentáciou, uchovávaním a šírením pre ďalšie generácie, sprístupňovaním a prezentáciou smerom k verejnosti na Slovensku a v zahraničí. Na základe implementácie úloh z predmetných materiálov vzniklo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré je hlavným realizátorom koncepcie a plní funkciu kompetenčného centra vo vzťahu k napĺňaniu koncepcie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, iné štátne organizácie, ako aj neštátne subjekty zaoberajúce sa tradičnou ľudovou kultúrou a v súčinnosti s nimi koordinuje činnosť zameranú na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru Slovenska. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pôsobí od 1. mája 2010 v rámci organizačnej štruktúry Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Súčasťou oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry je aj tvorba Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktoré prispievajú k vytváraniu analogických zoznamov na medzinárodnej úrovni. 

Pojmom nehmotné kultúrne dedičstvo označujeme ústne tradície a prejavy vrátane jazyka ako prostriedku nehmotného kultúrneho dedičstva; interpretačné umenie; spoločenské zvyky, rituály a slávnostné udalosti; poznatky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom; tradičné remeselníctvo. Nehmotné kultúrne dedičstvo znamená tiež postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova a znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Nehmotná podstata duchovného dedičstva zásadným spôsobom ovplyvňuje podmienky a formy jeho identifikácie, evidencie i praktickej ochrany. V mnohých prípadoch je táto ochrana možná iba prostredníctvom zastupujúcich hmotných objektov a pamiatok  viažucich sa napríklad k historickým udalostiam či osobnostiam. Prostredníctvom rôznych médií, audiovízie, zvukových nosičov, internetu a podobne je zároveň možné dokumentovanie a zachovanie aj ďalších nehmotných (duchovných) hodnôt na základe vytvárania priaznivých legislatívnych, organizačných a realizačných podmienok. Súčasťou ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva je ochrana talentu a zručnosti (fortieľu) tvorcov kultúrnych hodnôt v profesiách a činnostiach, ktorých výsledkom nie je hmotný produkt, ale spravidla zvukové, hudobné, slovné a obrazové dielo.

Pojem tradičná ľudová kultúra označuje súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami nazývanými ľud. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou. Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikla postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa ako prejav lokálneho, regionálneho alebo národného dedičstva. Modely a hodnoty tradičnej ľudovej kultúry sa prenášajú a rozširujú ústnym podaním, napodobňovaním alebo iným spôsobom.

Do oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (vrátane obyčajov, ľudového umenia, folklóru, folklorizmu) patrí aj dokumentovanie rôznych interpretačných prejavov a technologických výrobných postupov.

V oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej interpretácie pôsobia v rámci rezortu kultúry tri organizácie, ktoré sa zameriavajú na jej scénické a umelecké spracovanie – Slovenský ľudový umelecký kolektív, Tanečné divadlo Ifjú Szivek a Umelecký súbor Lúčnica. Odborno-metodickú starostlivosť o oblasť scénického folklorizmu zabezpečuje Národné osvetové centrum. Starostlivosťou o ľudovú umeleckú výrobu a tradičné remeslá sa zaoberá Ústredie ľudovej umeleckej výroby (viď. Organizácie).

 

Kultúrno-osvetová činnosť, miestna a regionálna kultúra

Kultúrno-osvetová činnosť je v zmysle zákona č. 189/2015 Z. z. činnosťou, ktorá svojím pôsobením prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti. Kultúrno-osvetovou činnosťou sa zabezpečuje najmä rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni; rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí; ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva; rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby; dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry; neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov; dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie; neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie.

Miestna a regionálna kultúra je kultúra riadená orgánmi územnej samosprávy s poslaním starostlivosti o uchovanie, prezentovanie a popularizovanie historického, kultúrno-spoločenského, hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva špecifického pre daný región alebo lokality. Úlohy  vychádzajúce z koncepcie príslušného regiónu alebo lokality sú realizované prostredníctvom odborných metodických a špecializovaných kultúrnych zariadení na regionálnej a miestnej úrovni.

 

Na oblasť kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry sa dominantne zameriava Národné osvetové centrum, ktoré je zmysle zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti  kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním, odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a sprístupňuje ho na svojom webovom sídle, pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Špecializovaným kultúrno-osvetovým zariadením pre oblasť astronómie je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, ktorá je koordinačným a výkonným pracoviskom pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied. Poslaním Slovenskej ústrednej hvezdárne je cieľavedomou činnosťou zhromažďovať, vedecky a odborne spracovávať poznatky z astronómie a príbuzných vied, za účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti.

Posledná aktualizácia: 11.12.2017 / OI
autor: ONKDKZSO
Linky